Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:53

Ny vägledning -Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen

Den nya vägledningen är ett första steg i MSB:s stöd för att tillvarata totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Behovet av vägledning inom området har växt parallellt med den återupptagna totalförsvarsplaneringen.

Syftet med vägledningen är att skapa förståelse för hur processerna för samhällsplanering och framför allt då fysisk planering kan tillvarata totalförsvarets intressen. 

Tanken är också att ge vägledning i hur de planeringsunderlag som behövs för beslut inom samhälls-planering ska kunna kommuniceras, framför allt mellan beredskapssamordnare och samhällsplanerare.

De processer som den nya vägledningen är tänkt att stödja är framförallt arbetet med översiktsplanering och detaljplanering enligt plan- och bygglagen på kommunal nivå. 

– MSB har sett att det finns ett växande behov av stöd hos aktörerna för att tillgodose totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen, vi är därför glada att vi nu har publicerat en vägledning inom området, säger Åsa Kyrk Gere, enhetschef på MSB. 

Vägledningen är ett första steg av stöd inom området. Förhoppningen är att MSB under 2021-22 ska publicera ytterligare stöd i form av olika fördjupningsmaterial och lättillgängliga presentationer inom området.

Vem är vägledningen till för?

Den nya vägledningen riktar sig både till samhällsplanerare och beredskapssamordnare på kommuner och länsstyrelser. 

I vägledningen presenteras arbetet med den återupptagna totalförsvarsplaneringen, totalförsvarets utgångspunkter samt hoten mot Sverige och vår säkerhet. Vidare ger den en kort överblick om beredskapsplanering och samhällets arbete med krisberedskap samt en översiktlig bild av samhällsplanering och fysisk planering. 

Vägledningen beskriver hur totalförsvarets behov kan kopplas till dessa planeringsprocesser samt vilka olika typer av intressen som kan vara viktiga att beakta ur totalförsvarssynpunkt.

- Vi är glada att MSB stärker förmågan att omhänderta totalförsvarets civila del i den fysiska planeringen säger Ulrika Gustafsson chef för Försvarsmaktens enhet för fysisk planering. För oss som jobbar med den militära delen är det viktigt att de civila aktörerna hänger med i utvecklingen av totalförsvaret. Jag tror också att vägledningen blir ett bra stöd för samverkan mellan beredskapssamordnare och samhällsplanerare på olika nivåer.

Checklistor

Dessutom ger vägledningen stöd i hur totalförsvarets intressen kan inkluderas i undersökning om betydande miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivningsprocessen. Den innehåller flera olika checklistor för att beakta totalförsvarets behov i samhällsplaneringen. Checklistorna innehåller bland annat översikter och frågor för att säkerställa att viktiga perspektiv är beaktade och att samverkan blir effektiv. 

Utöver detta ges även en kortfattad beskrivning av det skydd eller hänsynstagande som olika anläggningar eller information har behov av samt vikten av att hantera information på säkert sätt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram vägledningen med stöd av samhällsplaneringsfunktionen vid Länsstyrelsen Västra Götaland, totalförsvarsavdelningen vid Försvarsmakten, enheten för fysisk planering vid Försvarsmakten samt Boverket.

Totalförsvarets intressen i samhällsplanering

Publicerad: 29 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:53

Senast granskad: 29 januari 2021

Till toppen av sidan