Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:13

Stort kliv mot effektiv informationshantering för offentlig förvaltning

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har tillsammans med MSB och flera andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur. Den ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Den 29 januari lämnades delredovisningar för två strategiska uppdrag in till regeringen. Nu intensifieras det gemensamma arbetet.

Myndigheterna har inom ramen för uppdragen påbörjat etablering av de delar som ska ingå i den digitala infrastrukturen. Exempelvis ett ramverk för grunddata, API-hantering och den digitala tjänsten Mina ombud. En fullt utvecklad digital infrastruktur ska underlätta för medborgare och företagare i deras myndighetskontakter för att en uppgift till exempel bara ska behöva lämnas en gång.

Tillsammans har man även tagit fram förslag på två nya förordningar, förutsättningar för finansiering samt en långsiktig plan för hur arbetet ska fortsätta och intensifieras från 2021 och framåt. Ökad tillgång till data och ett ökat informationsflöde mellan aktörer bäddar för stora tidsvinster och lägre kostnader inom det offentliga

Säkerhet är en förutsättning

Gemensam användning och utbyte av information förutsätter också gemensamma insatser på informations- och cybersäkerhetsområdet. Myndigheterna har under arbetet behövt hitta vägar för att gemensamt kunna styra, identifiera behov och skydda den centrala infrastruktur som nu växer fram. Tillit mellan såväl ingående myndigheter som från företag och medborgare som är i kontakt med myndigheter är viktiga ingångsvärden i informationssäkerhetsarbetet. Områden som arkivhantering, dataskydd och säkerhetsskydd behöver också hanteras på ett proaktivt och enhetligt sätt när arbetet nu går framåt. 

– Digitalisering och säkerhet behöver gå hand i hand. När så många nu går ihop för att på ett helt nytt sätt ta detta stora kliv mot att skapa gemensam nytta och värden men också gemensamma beroenden ser vi att det är viktigt att MSB är med och bidrar från start. Detta har MSB gjort genom att aktivt delta i styrningsarbetet och börjat anpassa det stöd vi redan har efter den nya styrningsstruktur och digitala infrastruktur som växer fram i svensk offentlig förvaltning, säger Åke Holmgren, avdelningschef, avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunkationer.

FAKTA: Stort behov av digital transformation

För att Sverige ska kunna möta kommande samhällsutmaningar, bibehålla välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma lösningar. Digital infrastruktur är en central del av Regeringens digitaliseringspolitik. I slutet av 2019 fick därför MSB, tillsammans med ett stort antal andra myndigheter, uppdragen att etablera ett nationellt ramverk för grunddata samt en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.  De två uppdragen genomförs parallellt och i samverkan med varandra.

Uppdrag - att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen på regeringen.seUppdrag - att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (regeringen.se)

Myndigheterna som samverkar i uppdragen

Nationellt ramverk för grunddata

Bolagsverket, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket.

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Bolagsverket, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket.

Dessutom deltar ett flertal andra organisationer i uppdragen som samverkansaktörer, bland andra Sveriges Kommuner och Regioner.

Slutrapportering av de båda uppdragen sker 1 december 2021.

 

Publicerad: 2 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:13

Senast granskad: 2 februari 2021

Till toppen av sidan