Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:05

Överenskommelse med regionerna om krisberedskap och civilt försvar förlängs

Regioner får genom olika överenskommelser ersättning av staten för att genomföra uppgifter kopplat till krisberedskap och civilt försvar. Den överenskommelse som löpte ut i slutet av 2020, förlängs nu till att gälla under hela 2021, med vissa justeringar gällande säkerhetsskydd och krigsorganisation.

Regionerna ska enligt ”lagen om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” utföra vissa uppgifter. MSB och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har därför en överenskommelse för hur den statliga ersättningen för detta ska användas av regionerna.  

- På grund av den pågående pandemihanteringen har prioriterade uppgifter för att bygga det civila försvaret under 2020 inte kunnat genomföras. Därför kommer ersättningen till regionerna för 2020 även kunna användas under 2021, säger Camilla Asp, generaldirektör vid MSB.

Förlängningen ger möjlighet för regionerna att vidta åtgärder enligt överenskommelsen, för att nå en grundnivå och för att samlat kunna ta nästa utvecklingssteg. 

- Under 2021 kommer det flera viktiga inriktningar som påverkar arbetet inom totalförsvaret, därför kan vi förvänta oss ett omtag i nästkommande överenskommelse från 2022, fortsätter Camilla Asp.

Vad har justerats?

Justeringen rör framförallt säkerhetsskydd och krigsorganisation.

  1. Förtydligande om att ”krigsorganisation och krigsplacering” ersätts med ”krigsorganisation och dess bemanning” genomgående i dokumentet. Fokus ska ligga på arbetet med att skapa och planera krigsorganisationen. I uppgiften kvarstår att påbörja planeringen av krigsorganisationens bemanning och det är viktigt att säkerställa tillgången till nyckelpersonal, men det är upp till regionen att bedöma om man i detta skede vill krigsplacera sin personal.
  2. Uppgifter om säkerhetsskydd ska följas upp av Säkerhetspolisen.
  3. Väl fungerande säkerhetsskyddsarbete är grunden för hela totalförsvaret. Regionens uppgifter och myndigheternas stöd på området har uppdaterats:
Regionerna ska: Statliga myndigheters stöd
  • Ha en säkerhetsskyddschef.
  • Länsstyrelsen bör stödja regionens arbete med säkerhetsskydd. 
  • Ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.
  • MSB ska ta fram ett stöd i praktiskt arbete med signalskydd (säkerhetsskåp, datorer, lokaler m.m.),  samt med stöd av Försvarshögskolan tillhandahåller en grundläggande interaktiv utbildning i säkerhetsskydd.
  • Under 2021 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av regionens verksamhet.
  • Säkerhetspolisen genomför med stöd av Försvarshögskolan utbildningar avseende säkerhetsskydd.  
 
  • MSB tillhandahåller en grundläggande interaktiv utbildning i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.

Justerad övernskommelse om Regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF)

Stöd till regionerna kopplade till uppgifter enligt överenskommelsen 

Relaterad information

Det pågår arbete med en ny överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKR om regionernas arbete med civilt försvar. Denna överenskommelse kommer att träda i kraft under våren. 

Socialdepartementet på regeringens webbplats

Publicerad: 1 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:05

Senast granskad: 1 februari 2021

Till toppen av sidan