Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:05

Fortsatt många allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter

Idag släpper MSB årsrapporten för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter. Rapporten visar att det rapporterades nästan 300 it-incidenter från statliga myndigheter förra året. Förutom redogörelse och analys av it-incidenterna innehåller årsrapporten exempel på allvarliga it-incidenter samt stöd och rekommendationer för hantering.

Den digitala utvecklingen i Sverige och i världen går på många plan mycket fort och de statliga myndigheterna bedriver sedan många år olika digitaliseringsarbeten. Detta har blivit extra tydligt under det gångna året i och med covid-19-pandemin. Till exempel har smittskyddsåtgärder inneburit att arbete i hemmet har ökat.

– Nu är det extra viktigt att tänka på grundläggande frågor som exempelvis informations- och cybersäkerhet och kontinuitetsplanering. Många har kunnat utföra sina arbeten trots rådande omvärldsläge, men det har också fört med sig att organisationer i större omfattning behövt tillgängliggöra interna system för fjärruppkoppling och hastigt införskaffa eller utöka tekniska tjänster, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Pandemin påverkar incidentrapporteringen

Under 2020 rapporterades 286 allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter till MSB. De senaste åren har antalet rapporter legat på en liknande nivå. Årsrapporten för it-incidenter 2020 baseras på de inrapporterade it-incidenter som MSB tar del av samt omvärldsbevakning och övriga inflöden. En analys av de rapporterade incidenterna för 2020 visar att:

  • Covid-19-pandemin förefaller inte bara ha påverkat informations- och cybersäkerheten genom hur och var vi arbetar utan även incidentrapporteringen. Som exempel noterades en kraftig minskning av antal rapporterade fall under mars månad jämfört med tidigare år
  • Jämfört med förra året har andelen rapporterade angrepp minskat medan andelen incidenter relaterade till störningar i driftmiljö, mjuk- eller hårdvara eller rena handhavandefel ökat.
  • Komplexa system och miljöer får större konsekvenser.

– Baserat på den inkomna rapporteringen bedömer MSB att myndigheterna bland annat behöver höja lägstanivån, analysera beroendet till externa leverantörer och se över sin incidenthantering och incidentrapportering, säger Åke Holmgren.

Antal inkomna it-incidentrapporter till MSB från statliga myndigheter
År Incidentrapporter
2020 286
2019 296
2018 297
2017 281
Publicerad: 1 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:05

Senast granskad: 1 februari 2021

Till toppen av sidan