Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:45

Fler insatser än någonsin – MSB:s insatsverksamhet under 2020

Under 2020 har MSB genomfört fler insatser än något tidigare år. Verksamheten har till stor del präglats av den pågående pandemin, både i arbetet med nationella och internationella insatser. Insatsrapporten för 2020 visar bredden på uppdragen och vikten av att kunna ställa om arbetssätt utifrån rådande läge.

Miljontals människor är i dag drabbade av konfliktsituationer, drivna på flykt, påverkade av konsekvenserna av naturkatastrofer, och påverkade av miljöförstöring och industriolyckor. Under 2020 drabbades världen också av en global pandemi som påverkade MSB:s insatsverksamhet både lokalt och globalt.

– Aldrig tidigare har vi genomfört så många nationella insatser. Ökningen beror framförallt på  hanteringen av pandemin, där vi exempelvis stöttat regioner med tält för provtagning och förstärkt andra aktörer med personal. Samtidigt har vi hanterat parallella händelser som att stötta kommunal räddningstjänst i deras arbete med att släcka bränder. I början av 2020 var det osäkert om och hur vi skulle genomföra våra internationella insatser. Genom nya arbetssätt har vi ändå kunnat stödja våra samarbetspartners i arbetet med att lindra pandemins, och inte minst andra pågående krisers konsekvenser för drabbade människor, säger Petronella Norell, chef för enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB.

116 internationella insatser i 52 olika länder

Många befintliga kriser förvärrades av pandemin vilket gjorde att hjälpbehoven i många länder blev större än någonsin. Under året genomförde vi 116 insatser i 52 olika länder där insatspersonal i vissa fall har arbetat på distans för att kunna stötta när pandemin förhindrat arbete på plats.

En stor del av de internationella insatserna syftar till att stödja det internationella humanitära samfundet, främst FN, där målet är att rädda liv och lindra nöd. De största insatserna under 2020 var de stora boende- och kontorsinsatserna i Centralafrikanska republiken, Sydsudan och i Demokratiska republiken Kongo. Målet med insatsen i Centralafrikanska republiken är att etablera boende- och kontorslösningar till FN-organ på fyra olika platser i landet. Det resulterar i ungefär 160 arbetsplatser och ett 70-tal boendeplatser samt lagerlokaler för hjälporganisationer på plats. Förutom de direkta hoten och osäkerheten för befolkningen har konflikten i landet orsakat stora risker för hjälparbetare i deras arbete. Därför är denna typ av infrastruktur absolut nödvändig för att nå befolkningen med livsviktigt stöd även på avlägsna platser i landet.

Vi har också genomfört insatser som ska öka förmågan i andra länder och hos internationella aktörer att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser och katastrofer. I det arbetet har vi ytterligare stärkt länder som Irak, Bangladesh, Nepal, Kambodja och Filippinerna genom långsiktig och partnerskapsbaserad kapacitetsutveckling som fokuserar på risk­ och sårbarhetsanalys, samverkan och ledning, samt beredskap för respons. Under 2020 gjorde MSB också en särskild ansträngning för att öka antalet kvinnor i strategiskt ledande positioner och har rekryterat kvinnor till två av de fyra utsedda teamledarpositionerna.

Våra fredsfrämjande insatser utvecklas kontinuerligt för att förebygga och mildra konflikter och skapa förutsättningar för varaktig fred. Ett fokus för 2020 var att stödja hanteringen av pandemin för att säkerställa fortsatt arbete för fred och säkerhet för EU och OSSE i Somalia, Palestina, Irak och Ukraina. För insatsen i Irak så assisterade MSB med en flygevakuering av merparten av insatsens personal samt personal från den svenska ambassaden. För den mindre personalstyrkan som skulle stanna i landet har medicinsk personal och säkerhetspersonal från MSB varit viktiga för att insatsen skulle kunna bedrivas, eftersom säkerhetsläget i landet varit utmanande.

Stort antal nationella insatser till följd av pandemin och skogsbränder

Under den pågående pandemin har MSB en samordnade och stödjande roll. En del i uppdraget är att stödja ansvariga myndigheter genom insatser och resurssamordning. Under 2020 handlade det om att exempelvis flyga hem strandsatta svenskar från Kina, Gambia och Peru, förstärka andra myndigheters krisorganisationer med personal, bistå med tält som regioner behövt för extra testning, underlätta för samtliga 290 kommuner att använda sig av frivilligorganisationer till exempel för att stödja äldre personer med enkla ärenden som att handla, samt förmedla kritiska resurser så som handsprit och ansiktsskydd till behövande myndigheter och organisationer. Även när vi inte själva har det stöd som efterfrågas så kan vi hjälpa till att lösa problemet genom att sammanföra den som har ett behov med den som har efterfrågade resurser.

Andra återkommande insatser som MSB genomförde nationellt under 2020 var exempelvis att stötta med flygande förstärkningsresurser till bränder i skog och mark. Under perioden 23 april till 20 september fick MSB begäran om luftburet stöd till mer än 60 bränder i skog och mark som MSB svarade upp på med helikoptrar och mindre skopande flygplan.

Det internationella arbetet stärker det nationella

Den kompetens som 30 års erfarenhet av internationella insatser har gett oss på MSB, återförs ständigt till den svenska krisberedskapen genom arbetet under kriser och samhällsstörningar.

– Vår insatspersonal som till vardags främst arbetar internationellt har kunnat stödja på hemmaplan i Sverige, bland annat med uppsättning av tillfälliga sjukvårdslokaler till olika regioner. Detsamma gäller även för utrustning som tält och modulhus, som annars mestadels används internationellt i snabba insatser vid akuta katastrofer och vid utdragna komplexa händelser, säger Petronella Norell.

Siffror för 2020

Totalt antal insatser: 260
Varav i Sverige: 144
Varav internationella: 116


Årsrapport för MSB:s insatsverksamhet under 2020

 

Publicerad: 26 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:45

Senast granskad: 26 februari 2021

Till toppen av sidan