Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:37

Nytt projekt ska stärka förmågan att samverka och leda vid samhällsstörningar

I januari 2022 påbörjas ett projekt för att utveckla hur alla som blir inblandade i att hantera samhällsstörningar ska arbeta tillsammans för att på bästa sätt nyttja samhällets resurser. Projektet utgår ifrån erfarenheter från coronapandemin och andra händelser. Det ska både utveckla strukturer och konkreta metoder och verktyg.

Projektet ska vidareutveckla ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” som togs fram tillsammans med ett 70-tal aktörer 2014. Utvecklingsprojektet pågår till och med 2024 men målet är att redan under 2022 ta fram några av de stöd och de inriktningar som behövs och är mest efterfrågade.

– Vi ska behålla det som fungerar men vidareutveckla det som efterfrågas. Vi har samlat på oss mycket erfarenheter från pandemin, tidigare händelser och från implementeringen av de Gemensamma grunder som togs fram 2014, och har en väldigt bra bild av behovet, nu behöver vi prioritera och sortera besticken i lådan. Att fokusera på vad som är viktigast och vilka är de lågt hängande frukterna som vi kan producera redan 2022, och vad behöver vi mer tid att utveckla, säger Ida Kullgren, projektledare på MSB.

Precis som när den första upplagan av Gemensamma grunder togs fram sker arbetet i nära samverkan med representanter för alla inblandade aktörsgrupper.

– Utvecklingen sker i det vi kallar för ”Co-production” – samskapande – med våra samarbetspartners på centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, näringsliv samt frivilligorganisationer. Under hösten har vi lagt stor tid på dialogmöten, det har handlat om att fånga upp tankar kring utvecklingsbehoven och bygga relationer för fortsatt nära samarbete när vi nu startar upp projektet säger Johan Hjelm, enhetschef på MSB.

Lägesbilder och den operativa rytmen är prioriterad

En behovsanalys inför starten av projektet har pågått under hösten 2021 och projektplanen kommer att ta utgångspunkt i nio utvecklingsområden.

Ett av de områden att utveckla som är efterfrågat av flera aktörer är lägesbilder och den operativa rytmen vid samhällsstörningar.

– Under en samhällsstörning ska aktörerna ta fram en mängd lägesbilder, det blir många samverkansmöten och det sker rapportering både uppåt och neråt och åt sidan i systemet. Det här behöver förklaras. Framförallt är det viktigt att beskriva vad rapporteringen och samverkan kan ge för effekt. Ofta ses lägesbilder som en produkt som måste färdigställas men man förstår inte alltid hur det kommer att användas och vad de kan ha för olika syften och vilken detaljeringsgrad man ska hålla sig på, säger Ida Kullgren.

Ska leda till gemensam inriktning och samordning

Syftet med vidareutvecklingen av Gemensamma grunder är att stärka förmågan till aktörsgemensam inriktning och samordning inom civil beredskap. Förenklat uttryckt kan inriktning och samordning ses som effekterna av de aktiviteter som görs när vi samverkar och leder vid samhällsstörningar. Ytterst handlar det alltid om att skapa högre effekt av våra gemensamma åtgärder och att vi använder samhällets samlade resurser på bästa sätt.

Publicerad: 15 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:37

Senast granskad: 15 december 2021

Till toppen av sidan