Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:14

Sverige fortsätter öva totalförsvar

Planeringen fortsätter för totalförsvarsövningen där drygt 400 aktörer övar för att tillsammans försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. På grund av pandemin har delar av övningen flyttats fram och planeras genomföras under senhösten 2020 samt under 2021.

Deltagare i övningen är myndigheter inklusive länsstyrelser, regioner, kommuner, Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Kyrkan samt frivilliga försvarsorganisationer, de övar att tillsammans försvara Sverige. Övningen leds och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt Försvarsmakten.

Ändrad tidplan och ändrade format

- Vi har planerat om övningen med hänsyn till coronapandemin, säger MSB:s övningsledare. Vi har bland annat ändrat tidtabellen och antalet övade på samma plats, liksom format. Vi har också tagit hänsyn till att många av de övade aktörerna har nyckelroller i hanteringen av coronapandemin, säger Camilla Asp, avdelningschef på MSB.

Den nationella övningsdelen består av tre delar, sambandsprov, träning i att ta fram lägesbilder samt prioritering av resurser, exempelvis drivmedel eller sjukvårdsmateriel, i ett läge där Sverige är under angrepp. Den övningsdelen planeras pågå från slutet av året och in i nästa år.

Den regionala övningsdel i mellersta Sverige som skulle genomföras i december, senareläggs  till 2021. I syfte att omhänderta erfarenheter av den hittills genomförda totalförsvarsutvecklingen liksom av hanteringen av coronapandemin, ser övningsledningen över möjligheten till att innan dess, genomföra ett erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer, inklusive näringsliv.

Viktigt med väl fungerande totalförsvar

- Pågående konflikter i omvärlden och i vårt närområde med omfattande militär verksamhet är en påminnelse om vikten av att också ha ett väl fungerande totalförsvar, säger Försvarsmaktens övningsledare brigadgeneral Gabor Nagy. Försvarsmakten och MSB har uppdraget att säkerställa att vi har ett totalförsvar och har liksom de andra övningsdeltagarna en stark vilja att fortsätta övningen med målsättningen att utveckla totalförsvaret och vår förmåga att hantera kriser.

Nytta av gjorda erfarenheter

Den övningsdel som var planera att genomföras i fält, integrerat med försvarsmaktsövningen Aurora 20 fick ställas in helt.

- Flera moment som skulle ingått i den övningsdelen istället blev skarp verksamhet under coronapandemin, bland annat att sätta upp fältsjukhus, säger Gabor Nagy. Flera av de deltagande organisationerna kommer också att använda sig av planeringen och genomföra hela eller delar av dessa övningsmoment lokalt. Men då inte inom ramen för den här stora totalförsvarsövningen.

- Det här är en övning för det civila och militära försvaret tillsammans och vi övar att försvara Sverige vid ett militärt angrepp. Men vi kommer naturligtvis att ta med oss erfarenheter av coronahanteringen in i övningen. Flera av deltagarna har utryckt vilken nytta de haft av de övningsdelar som genomfördes i början av året och under våren. Inte minst när det gäller ansvarsområden och samverkan, säger Camilla Asp.

Information om Totalförsvarsövning 2020

Publicerad: 10 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:14

Senast granskad: 10 september 2020

Till toppen av sidan