Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:00

Plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19

MSB:s plan för arbete med covid-19 under det kommande året har lämnats till regeringen 1 september. I planen framgår konkreta exempel på åtgärder som MSB vidtar kopplat till arbetet med covid-19.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre scenarier för det kommande året som underlag för planering av arbetet med covid-19. I anslutning till det har ett antal myndigheter fått i uppdrag av regeringen att redogöra för sin planering med utgångspunkt i de scenarierna.

MSB bedömer att erfarenheter från vårens och sommarens hantering av pandemin gör att myndigheten är rustad för att hantera de situationer som beskrivs i scenarierna genom att arbetssätt, organisation och etablerade nätverk med andra aktörer redan finns på plats.

– Vi har även i redovisningen till regeringen pekat på vikten av att kunna hantera flera samtidiga händelser, exempelvis bränder, översvämningar eller stora olyckor, säger Anneli Bergholm Söder, avdelningschef för operativa avdelningen på MSB.

MSB har identifierat åtgärder som kan behöva ytterligare resurser, beslut från regeringen eller omhändertas av andra myndigheter. Det rör personlig skyddsutrustning för övrig samhällsviktig verksamhet, läkemedelsförsörjning, lägesrapportering samt hemställan om utökade medel för hantering.

MSB har också regeringens uppdrag att driva på utvecklingen av Sveriges krisberedskap. Inför sommaren utvecklade därför MSB, tillsammans med andra bevakningsansvariga myndigheter, fem fokusområden som vi nu arbetar med. Syftet är att ta vara på erfarenheter från våren för att stärka beredskapen för kris på ett sätt som även stärker totalförsvaret.

Detta lyfter MSB också i svaret till regeringen.

MSB:s plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna fick den 6 juli i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför nya utbrott av covid-19.

Om uppdragen på regeringens webbplatsPlanerna utgår ifrån Folkhälsomyndighetens tre smittspridningsscenarier.

Scenarier - Tre smittspridningsscenarier inom regeringsuppdraget "Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19", på Folkhälsomyndighetens webbplats

Publicerad: 1 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:00

Senast granskad: 1 september 2020

Till toppen av sidan