Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:23

MSB har utvärderat Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) lanserades under januari 2018. Nu har utbildningen genomförts under två år och utvärderingen visar att Grib till stor del lyckas uppfylla de mål som sattes för utbildningen.

Bakgrund och syfte med utvärderingen

I början av 2020 startade MSB:s utvärderingsfunktion arbetet med utvärderingen. Utvärderingens primära syfte är att undersöka hur väl Grib motsvarar de krav på grundläggande kompetens som räddningstjänst ställer på all räddningstjänstpersonal i beredskap. Rapporten visar att de studerande är mycket nöjda med utbildningen även efter att det gått en tid sedan utbildningen genomfördes. Även räddningstjänsterna anser att Grib till övervägande del uppfyller kraven på likvärdig kompetens för räddningstjänstpersonal i beredskap (Rib).

Utvärderingen har sökt svar på frågorna:

  • Hur väl motsvarar Grib de krav på grundläggande kompetens som räddningstjänst ställer på all RiB?
  • Hur väl bidrar Grib till en över landet likvärdig kompetens hos RiB som stödjer förutsättningarna för att skapa likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor?
  • Har Grib lyckats förbättra räddningstjänsternas möjlighet att rekrytera RiB?

Grib ger grundläggande kompetens

Utvärderingen visar att huvuddelen av de responderande arbetsgivarna är nöjda med Grib och menar att den till övervägande del uppfyller kraven på likvärdig kompetens för räddningstjänstpersonal i beredskap. Framförallt visar utvärderingen att Grib motsvarar kraven på grundläggande kompetens särskilt väl inom områdena räddning och akut omhändertagande.

Inom ramen för ämnet brand inom Grib går meningarna isär i utvärderingen av utbildningen. MSB ser att frågan om rökdykarkompetens är en stor och viktig fråga i sammanhanget för räddningstjänsterna och ser samtidigt att det är ett område i vilket det är svårt att tillgodose olika intressen. Utvärderingsrapporten visar att vissa räddningstjänster och en del av de studerande nu önskar mer fokus på rökdykarkompetens inom ämnesområdet brand i Grib.

Om det inom framtiden för Grib skulle ges full utbildning i rökdykning i enlighet med kraven i AFS 2007:7, skulle det innebära att andra ämnen inom utbildningen drastiskt skulle behöva minska eller helt utgå, vilket i dagsläget inte bedöms vara ett alternativ. Dessutom måste alla studerande klara de krav på fysisk arbetsförmåga som ställs för att antas till utbildningen. Det skulle exkludera sökanden från räddningstjänster som inte har krav på att alla RiB:are ska kunna genomföra rökdykningsmoment vilket motverkar syftet med Grib.

Grib ger förutsättningar för likvärdig kompetens över landet

Genom att det är en aktör (MSB) som har ansvar för utbildningens innehåll och att det finns ett utarbetat underlag för undervisning, uppgifter, kunskapskontroller och bedömningsanvisningar som samtliga utbildningsaktörer har tillgång till, bidrar Grib till en över landet likvärdig kompetens hos RiB-personal.

Grib erbjuds idag på 10 olika platser i landet och 64 procent av de räddningstjänster som svarade på utvärderingens enkät anser att antalet platser i deras region i ganska eller mycket hög grad motsvarar deras utbildningsbehov. Övervägande del av landets räddningstjänster utbildar sin Rib-personal enbart genom Grib eller genom en kombination av egen introduktionsutbildning och Grib.

Utbildningens möjlighet att påverka rekryteringen av RiB

De flesta orsaker som gör det svårt att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap kan Grib som utbildning inte påverka. Det handlar till exempel om att många inte kan ha beredskap då de jobbar på annan ort eller att huvudarbetsgivare inte vill släppa sin personal för övning, utbildning och larm. Utvärderingen visar att utbildningen i sig inte förbättrat möjligheterna att rekrytera ny RiB-personal men heller inte försämrat den.

Vid planeringen för utbildningen Grib togs stor hänsyn till räddningstjänsternas önskemål för att underlätta rekrytering. Geografisk närhet till utbildningen var ett av önskemålen. Detta medförde att sedan Grib införts erbjuds utbildning på många fler orter jämfört med tidigare, så att utbildningen kommer närmre de studerandes hemorter. 

Så har Grib utvecklats sedan starten

Sedan Grib infördes i januari 2018 har en del räddningstjänster, av olika anledningar, haft svårt att anpassa sig till det nya utbildningssystemet. Det kan handla om att det varit svårt för räddningstjänster att anordna handledning för den studerande på hemmastationen under kursen Praktik i räddningstjänst eller att rekryteringsperioder av olika anledningar inte kunnat anpassas efter när utbildningsplatser funnits tillgängliga inom aktuell region.

För att möta räddningstjänsternas behov som uppstått i och med omställningen till den nya utbildningen har MSB efter dialog med räddningstjänst i olika forum genomfört flera åtgärder sedan utbildningens start. Bland annat genom ett justerat anmälningssystem med en ansökan till varje kurs. Examinatorskurs och särskilda tidsbegränsade övergångsbestämmelser är andra åtgärder som genomförts och som går att läsa mer om nedan. Kvalitetshöjande åtgärder genomförs kontinuerligt inom de olika ämnesområdena och har sin källa i det systematiska kvalitetsarbetet som följer utbildningen.

Examinatorskurs för examinator

Särskilda tidsbegränsade övergångsbestämmelser under 2021 

MSB kommer fortsatt arbeta systematiskt med utvecklingen av utbildningens kvalitet. Rapporten är en del av det arbetet och syftar till att stödja prioritering och realisering av det fortsatta utvecklingsarbetet kring utbildningen. 

För dig som önskar läsa rapporten i sin helhet hittar du den här:

Utvärdering Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (PDF)

Kontakt vid utbildningsfrågor
Publicerad: 20 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:23

Senast granskad: 20 oktober 2020

Till toppen av sidan