Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer

I dag 13 oktober infaller den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer och MSB uppmärksammar dagen genom att berätta om myndighetens arbete med kapacitetsutveckling för att stärka andra länder eller internationella aktörers förmåga att förebygga och hantera kriser och katastrofer. Arbetet sker inom ramen för svensk biståndspolitik och den europeiska utvecklingsagendan. Här kan du ta del av hur vi jobbar världen över.

MSB arbetar med att minska riskerna för mänskligt lidande och för att öka samhällens motståndskraft. 

– Vårt arbete bygger på ett inkluderande partnerskap, där vi och våra partners tar till vara på erfarenheter och fungerande metoder. På samma sätt som MSB har mycket att bidra med i vår omvärld, lyfter våra experter som engageras som insatspersonal värdet av att kunna hämta hem erfarenheter och kunskap till den svenska beredskapskontexten, säger Johan Köhler, chef på enheten för resiliensinsatser på MSB.

Med fokus på kärnkompetens som finns inom MSB och det svenska krisberedskapssystemet som helhet, syftar arbetet till att stärka andra länder och internationella aktörer, utifrån deras egna behov och kapacitet med att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser och katastrofer. Stöd ges genom utveckling av såväl teknisk som funktionell kapacitet, men även genom politiskt och rådgivande stöd. Betydande resurser läggs på att jämställdhets- och miljöperspektiv integreras i alla insatser, vilka sträcker sig över flera år och kan omfatta ett nationellt system som helhet eller fokusera på specifika eller delar av organisationer. 

Stora möjligheter till ömsesidigt lärande

MSB anlitar ofta expertpersonal med bakgrund från olika delar av det svenska krisberedskapssystemet för att leda insatserna, vilket bidrar till möjligheten att andra perspektiv på krisberedskap återförs till den svenska hanteringen på kommunal, regional och nationell nivå. 

– Sverige har under lång tid utvecklat en stark krisberedskap och vi har mycket att dela med oss av, men vi ska inte glömma mängden kunskap som finns hos våra samarbetsländer som oftare än oss tvingas hantera katastrofer. Vi har också ambitionen att stärka samarbetet med fler aktörer inom det svenska krisberedskapssystemet för att bidra till såväl inhemsk som internationell utveckling, säger Johan Köhler.  

Insatserna bildas ofta i konsortium tillsammans med andra europeiska myndigheter eller organisationer och finansieras externt, främst av EU och Sida. På MSB har Enheten för resiliensinsatser verksamhet i bland annat Armenien, Västra Balkan, Irak, Sydostasien och inom det östra partnerskapet. 

Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response

I projektet Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER) arbetar MSB med att stärka ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) i Jakarta, Indonesien. Det övergripande målet är att stärka kapaciteten inom katastrofövervakning, beredskap och respons. Det syftar även till att stärka ASEAN:s responsmekanism vid katastrofer. Regionen är ett av världens mest katastrofutsatta områden.

International Training Programme

MSB:s International Training Programme for Disaster Risk Management (ITP DRM) bidrar till att minska katastrofrisker genom att utbilda och stötta deltagarna från Bangladesh, Filippinerna, Nepal och Kambodja att genomföra förändringar som de själva definierat för sin organisation, bland annat genom ett kontinuerligt mentorskap. Det innefattar förberedelser, respons och återuppbyggnad efter katastrofer. 

– Det internationella arbetet ger mervärde till jobbet på räddningstjänsten genom reflektioner kring hur vi har det på hemmaplan i vår vardag kontra andra länder och andra sammanhang som har andra system. Jag tar med mig erfarenheter hem, säger Attila Jensen som är en av de mentorer som engagerats i ITP-programmet och som till vardags arbetar som distriktschef inom Räddningstjänsten. 

Irak

I Irak arbetar MSB med tre systermyndigheter inom irakiska regeringen och kurdiska regionala regeringen på både nationell och lokal nivå. Syftet är att stärka Iraks förmåga att hantera kriser och förebygga katastrofer. Irakiska myndigheter har stor erfarenhet av att arbeta under hög press och ständigt mitt under pågående kris. Därför finns det behov av och en önskan om att stärka arbetet med att planera och förbereda sig innan krisen sker och att analysera och minska katastrofrisker där det är möjligt. Här finns goda möjligheter för Sverige att lära och dra nytta av den irakiska erfarenheten av hantering av komplexa och utdragna kriser med knappa resurser.

  • Bild från övning med ITP: Vattnet kommer! ITP-deltagarna samarbetar för att säkra samhällsviktig infrastruktur vid en simulerad översvämning i Floodville på Karlstads universitet.
  • Bild från övning med ITP: Vattnet kommer! ITP-deltagarna samarbetar för att säkra samhällsviktig infrastruktur vid en simulerad översvämning i Floodville på Karlstads universitet.
  • Bild från Irak-arbetet: MSBs irakiska systermyndighet JCMC och det irakiska civilförsvaret på besök hos Storstockholms Brandförsvar för erfarenhetsutbyte tillsammans med MSB, juni 2019.
  • Bild från Irak-arbetet: MSBs irakiska systermyndighet JCMC och det irakiska civilförsvaret på besök hos Storstockholms Brandförsvar för erfarenhetsutbyte tillsammans med MSB, juni 2019.
  • LACER: en interaktiv online workshop med anställda på AHA Centre och konsortiet.
  • LACER: en interaktiv online workshop med anställda på AHA Centre och konsortiet.

Skarpt läge genom covid-19

Covid-19 har prövat hela samhället och så även MSB:s internationella arbete. För att kunna starta och driva internationella resiliens-byggande insatser under en pågående global kris, har vi varit beroende av att ändra vårt arbetssätt. Inte minst genom att hitta digitala lösningar som fungerar i frågor som rör utbildning och andra kapacitetsutvecklande metoder. Samtidigt har vi ställts i ett unikt läge där MSB och våra samarbetspartners runt om i världen går igenom samma kris, vilket gör att vi kan dela erfarenheter och stötta varandra. 

– Pandemin visar hur viktigt det är med förebyggande- och beredskapsarbete och det har fungerat som en stärkande kraft i våra insatser, säger Johan Köhler. 

Minskar mänskligt lidande

Vi ser ett ökat behov av samverkan mellan aktörer genom hela katastrofcykeln, både inom länder och mellan länder och regioner. Genom att vi implementerar Sendairamverket, ett globalt överenskommet ramverk för katastrofriskreducering, i våra insatser bidrar vi till genomförandet av svensk utrikespolitik och minskar risker för mänskligt lidande på sikt. 

– Sendairamverket fokuserar på människans egen handlingskraft och därigenom lyfts människan bakom katastrofen fram, säger Johan Köhler.

Faktaruta om den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer

 

Den 13 oktober firas den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer (International Day for Disaster Risk Reduction), inrättad av FN för att uppmärksamma och främja riskmedvetenhet och katastrofriskreducering på global nivå.

Dagen är till för att uppmärksamma hur människor och samhällen runt om i världen arbetar för att minska sin exponering för katastrofer och för att öka riskmedvetenhet.

I år är extra fokus på ”good disaster risk governance” som en del av kampanjen för målen i Sendairamverket.

 

MSB är Sveriges nationella kontaktpunkt för implementeringen av SendairamverketFN om internationella dagen för begränsningar av naturkatastrofer

 

Publicerad: 13 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Senast granskad: 13 oktober 2020

Till toppen av sidan