Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:30

Sammanställning klar för projekt inom CBRNE-området finansierade av anslag 2:4

MSB:s avdelning för krisberedskap och civilt försvar har gjort en sammanställning och utvärdering av projekt inom området CBRNE år 2014-2019. Syftet med rapporten är att utvärdera och sammanfatta samtliga projekt inom CBRNE/farliga ämnen som har tilldelats anslag 2:4 krisberedskap åren 2014 - 2019.

CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive och används vid beskrivning av verksamhet inom området skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och explosiva ämnen.

Anslag 2:4 Krisberedskap fördelas årligen av MSB i enlighet med regeringens regleringsbrev för myndighetens arbete. Varje projekt som tilldelas anslag 2:4 ska ha ”tydligt påvisbara positiva effekter på samhällets krisberedskap och på den samlade förmågan att hantera kriser och deras konsekvenser”.

Rapporten ger en sammanfattning och överblick av de projekt som har genomförts. Dessutom granskas varje enskilt projekt om huruvida det har uppnått de uppsatta mål och syften. Rapporten är tänkt att vara ett stöd till de många aktörer i Sverige som arbetar inom CBRNE-området och underlätta samverkan mellan aktörer, samt att ge insikt om vilka områden inom farliga ämnen som har prioriterats. Rapporten ska även ge uppslag till framtida projekt.

- Sammanställningen har gett oss en bra bild över de CBRNE-projekt som bedrivits de senaste åren. Projekten kopplar väl till flera av de mål och de prioriterade områden som beskrivs i aktörsgemensam CBRNE-strategi. Genom denna överblick hoppas vi att rapporten ska kunna vara användbar inför framtida projekt och samarbeten inom CBRNE-området, säger Mirja Lenz Torbjörnsson på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Bättre bild av möjliga hot och risker

Totalt beviljades 104 projekt inom CBRNE anslag 2:4 Krisberedskap mellan år 2014 och 2019. Bland annat har anslaget använts till att förbättra samordning och samverkan (både på regional, nationell och internationell nivå) genom aktiviteter som samordningsövningar och nationella konferenser.

En betydande del av projekten har syftat till att få en bättre bild av möjliga hot och risker. Många projekt har dessutom haft som mål att utveckla och skapa förmåga att hantera hot och risker, bland annat genom att ta fram nya analysverktyg, utbildningar och handböcker.

Rapporten i sin helhetMSB:s arbete med CBRNE

Publicerad: 5 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:30

Senast granskad: 5 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan