Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:07

Nationell utvärdering av Barents Rescue och vägen framåt

I september 2019 genomfördes övningen Barents Rescue. I april blev den nationella utvärderingen klar.
– Övningen har bidragit till att aktörerna har utvecklat kunskap om att begära och ta emot internationellt stöd, säger Maria Jontén, som är projektledare för Barents Rescue på MSB.

Barentsregionen utgör de nordligaste delarna av Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Sedan 2001 har det så kallade Barentsrådet haft gemensamma övningar som går under namnet Barents Rescue.

Den 23-26 september 2019 var det åter Sveriges tur att axla uppdraget som värdland när en händelsevecka anordnades i Kiruna. Målen med fjolårets övning var bland annat att stärka förmågan till samverkan över myndighets- och nationsgränser på olika ledningsnivåer, inte minst operativ hantering på skadeplats.

Övade förmåga att begära och ta emot stöd

Under Barents Rescue 2019 övades svenska aktörers förmåga att begära och ta emot internationellt stöd. Flera utvecklingsområden identifierades som kan användas i arbetet med åtgärdsplaner för att stärka förmågan att begära och ta emot internationellt stöd vid samhällsstörningar.

Barents Rescue utgör en övningsserie som genomförs sedan 2001 i Barentsländerna. Samarbetet formaliserades 2008 i ett regeringsavtal mellan Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Sedan 2009 har Justitiedepartementet delegerat ansvaret till Myndigheten för samhällskydd och beredskap att genomföra och tillämpa Barentsavtalet, där övningen utgör en del i samarbetet. Övningen har planerats och genomförts i samverkan mellan MSB och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbottens län.

En övning med en brandbil som vält i ogynnsam terräng. Bilden är tagen under Barents Rescue veckan i Kiruna 2019.
En övning med en brandbil som vält i ogynnsam terräng. Bilden är tagen under Barents Rescue veckan i Kiruna 2019.

Syftet med utvärderingen

Uppdraget för utvärderingen av övningen Barents Rescue 2019 är att utvärdera förmågan att begära och ta emot internationellt stöd via Barentsavtalet samt att identifiera utvecklingsområden som kan bidra till utveckling av förmågan att begära och ta emot internationellt stöd i samband med samhällsstörningar. De aktörsgemensamma övningsmålen utgår från Barentsavtalet med tillhörande manual för det operativa arbetet.

–Bedömningar av måluppfyllnad görs utifrån det samlade dataunderlaget från utvärderingsrapporter, After Action Review (AAR) dialoger, enkäter samt kompletterande intervjuer och dokumentation, säger Marie Lundqvist, delprojektledare för utvärderingen.

Övat och utvecklat kunskap

Den nationella utvärderingen drar slutsatsen att Barents Rescue 2019 har bidragit till att aktörerna har tränat, övat och utvecklat kunskap om att begära och ta emot internationellt stöd via Barentsavtalet. Där en central del handlade om att utveckla förmågan till samverkan på skadeplats vid nationella insatser då Sverige tar emot internationellt stöd.

–Merparten av de övade målen anses uppfyllda och övningen har också bidragit till att visa på behov som finns för att utveckla förmågan att begära och ta emot internationellt stöd vid hantering av inträffade samhällsstörningar i framtiden, säger Maria Jontén.

När Sverige tar emot internationell hjälp vid en samhällsstörning behöver mottagandet av stödet utformas utifrån de specifika behov som finns vid varje enskild händelse. Under övningen framkom att länsstyrelserna som har det geografiska områdesansvaret och är den myndighet som begär det  internationellt stöd, behöver utveckla och säkerställa utbildning och övning fortsatt för mottagande av stöd såväl internationellt som nationellt (HNS). Samtidigt finns behov av att skapa förutsättningar för aktörer att planera genom att tydliggöra styrning och inriktning från nationell nivå (regeringen och MSB) om vad som kan krävas av olika aktörer när internationellt stöd begärs och tas emot avseende roller, ansvar, funktioner, innebörd av olika begrepp samt hur ledning och  samordning bör ske.

Erfarenhetshanteringen har påbörjats

Ett arbete har initierats för att omhänderta erfarenheter från utvärderingen.

–Det kommer att ske genom kunskapshöjande aktiviteter för att omhänderta utvecklingsområden från utvärderingen och genom att stärka och vidga nätverken mellan myndigheter. De erfarenheter vi har från Barents Rescue 2019 visar på vikten av att verksamheter som ska övas i större utsträckning deltar i planering av övningens genomförande och utformning samt att förankring av övningens upplägg och genomförande hos övade aktörer säkerställs då dessa faktorer påverkar övningens utkomst, säger Maria Jontén.     

Nästa övning kommer att genomföras i Bodö, Norge 2022. Planering och arbete med att förbereda svenskt deltagande och ambitioner börjar här och nu. Sverige vill vara en aktör som kan stödja och ha beredskap för att internationella hjälpkonvojer kan transporteras smidigt och effektivt genom vårt land i enlighet med nationell lagstiftning och säkerhetsbestämmelser.

–Vi ser fram mot att pröva vår förmåga att effektivt och professionellt kunna lämna ett samordnat stöd till Norge och lära och utvecklas vidare, säger Maria Jontén avslutningsvis.

 

 

Publicerad: 28 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:07

Senast granskad: 28 maj 2020

Till toppen av sidan