Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:31

Skillnader mellan kvinnors och mäns attityder till säkerhet och beredskap

Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att deras förståelse för hur kriser kan påverka vardagen har förändrats under pandemin. Det är också fler kvinnor än män som anser att deras vilja att hjälpa andra har påverkats under krisen. Det visar slutrapporten av en enkätundersökning som MSB låtit göra.

Under den pågående pandemin har MSB bett undersökningsföretaget Attityd att göra en utvärdering av hur människors syn på det egna ansvaret, hemberedskap och kriser har påverkats. Resultatet visar på vissa skillnader i upplevelser och attityder, både mellan kvinnor och män och mellan yngre och äldre. 

  • Kvinnor svarar i större utsträckning att de ändrat uppfattning i synen på hemberedskap och tycker att den har blivit viktigare, 52 procent jämfört med 44 procent bland män. 
  • Det är också fler kvinnor än män som uppger att deras förståelse för hur kriser kan påverka vardagen har förändrats under pandemin, 71 procent av kvinnorna och 60 procent av männen. 
  • Kvinnor uppger i högre grad att deras vilja att bidra under en kris, exempelvis att hjälpa andra, har påverkats i mycket eller ganska stor grad, 47 procent. Motsvarande siffra bland män är 37 procent.

Bättre hemberedskap med stigande ålder

Så gott som alla i åldersgruppen 65-74 år anser att allmänheten ålagts ett rimligt ansvar under pandemin, 93 procent. Bland den yngsta undersökta målgruppen, 18-29 år, är motsvarande siffra 78 procent. 

Bedömningen av det egna hushållets beredskap samvarierar med ålder. Ju äldre desto positivare bedömning. Äldre, 65-74 år, bedömer i större utsträckning sitt hushålls beredskap som bra, 58 procent. Den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, bedömer i större utsträckning att beredskapen är dålig, 36 procent. Fler kvinnor än män uppger att pandemin har fått dem att reflektera över den egna hemberedskapen, 49 procent av kvinnorna och 40 procent av männen.

Generella skillnader mellan könen

– Skillnaderna mellan kvinnor och män, samt mellan olika åldersgrupper, stämmer in på hur den här typen av undersökningar brukar falla ut. Forskning visar att kvinnor är mer intresserade av säkerhetsfrågor än män, och också mer intresserade av ny information som rör säkerhet. Det gäller också för gruppen äldre. Män anser i något större utsträckning att de redan är säkerhetsmedvetna och har den information de behöver, säger Christina Andersson som arbetar med riskkommunikation på MSB. 

Även om det finns skillnader mellan exempelvis kvinnor och män vad gäller förhållningssätt till hot, risker och beredskap så handlar det om gruppskillnader. Spridningen inom respektive grupp är oftast stor.

Undersökningen bygger på enkätsvar från drygt 1000 personer i en webbpanel under perioden 8-13 maj. 

Slutrapporten om allmänhetens syn på hemberedskap och eget ansvar

Lär dig mer om hemberedskap på Dinsakerhet.se

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Publicerad: 28 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:31

Senast granskad: 28 maj 2020

Till toppen av sidan