Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med ett antal kommunala räddningstjänster tagit fram denna vägledning för att · stärka kunskaperna om de praktiska åtgärder och övervä...