Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:55

MSB har ansökt till EU om att få lagerhålla medicinsk utrustning

MSB har tillsammans med Försvarets materielverk och Socialstyrelsen skickat in en ansökan till EU för medicinsk lagerhållning. Detta efter att regeringen i torsdags beslutade att ge MSB rätten och möjligheten att för Sveriges räkning ansöka om att hysa medicinsk lagerhållning inom ramen för det som kallas rescEU, en del av EU:s civilskyddsmekanism. Om detta skulle bli verklighet så blir ett MSB-lager ett av flera EU-gemensamma lager, och MSB skulle hantera det tillsammans med Försvarets materielverk och Socialstyrelsen.

-    Det är viktigt för oss att bidra till det europeiska samarbetet inom detta område och Sverige är väl lämpade för uppgiften då vi har god logistisk kapacitet och genom MSB pågående samarbete med EU-kommissionen kring strategisk lagerverksamhet, säger Jakob Wernerman, chef på enheten för nationella insatser och civilskydd.

Möter växande behov

I samband med coronapandemin påskyndades utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning för att bidra till att möta växande behov bland EU:s medlemsstater av bland annat skyddsutrustning och medicinteknisk utrusning. Lagren föreslås omfatta exempelvis personlig skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning, vaccin och läkemedel. Det finns behov av totalt fyra till sex lager och de kommer att placeras strategiskt på olika platser i Europa.

Uppdraget om medicinsk lagerhållning gäller i minst tre år och finansieras uteslutande av EU-medel. Budgeten för hela projektet är i ansökan satt till knappt 64 miljoner Euro. Den större delen av kostnaderna i beräkningen består av materielinköp till lagret, exempelvis skyddsutrustning så som skyddsmasker, förkläden, skoskydd med mera som ska användas för att stötta länder i behov.

I den inskickade ansökan föreslås följande ansvarsfördelning:

  • Försvarets materielverk ansvarar för upphandling av medicinteknisk utrustning samt skyddsutrustning.
  • MSB ansvarar för lagerhållning och uttransport av efterfrågad materiel.
  • Socialstyrelsen stödjer både MSB och Försvarets materielverk med expertkunskaper.

Viktigt utbyte inom EU

MSB har stor erfarenhet av lagerhållning och snabba hjälpinsatser vilket gör att myndigheten har god kapacitet att utföra uppdraget. MSB stödjer idag EU genom en logistiktjänst inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, som innefattar lagerhållning, systemstöd och transport av materiel till EU:s civila krishanteringsinsatser runt om i världen.

För Sverige skulle det här avtalet innebära att vi bidrar till solidariteten inom EU genom att vi bistår på detta sätt. Alla förfrågningar om skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning går via EU och Sverige har lika stor tillgång till utrustningen som övriga EU-länder. Sverige får alltså skicka in en förfrågan om stöd, precis som alla andra länder. Denna materiel är inte öronmärkt enbart för den pågående pandemin utan kan och ska användas i andra gränsöverskridande stora kriser.

Civilskyddsmekanismen och rescEU

Inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism bedrivs arbete med såväl förebyggande, beredskap som respons inom krishantering. På beredskapsområdet handlar det om att ställa nationella förstärkningsresurser till varandras förfogande i Civilskyddspoolen. Sverige bidrar med resurser för bland annat oljeskadeskydd, teknisk support, medicinsk evakuering  och skogsbrand.

De senaste årens stora skogsbränder, då det varit stora bränder i flera länder samtidigt, har visat att det behövs ytterligare insatskapacitet, utöver de nationella förstärkningsresurserna. Därför pågår ett utvecklingsarbete för att skapa resurser i rescEU, som är EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka EU:s beredskaps- och insatskapacitet inom skogsbrand, katastrofmedicin och farliga ämnen (CBRNE). I dagsläget består rescEU av två skopande flygplan för skogsbrand (placerade i Sverige) och två katastrofmedicinska lager (Rumänien och Tyskland), men fler resurser kommer att tillkomma de närmaste åren.

 

Publicerad: 8 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:55

Senast granskad: 8 juni 2020

Till toppen av sidan