Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:16

Föreskriften MSBFS 2020:1 kompletterad med två handböcker

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram. Förutom handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker som släpptes tidigare under våren kommer nu också handboken om hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet.

MSB har gett ut flera föreskrifter om brandfarlig gas för att förtydliga och detaljera kraven i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Syftet är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Flera av föreskrifterna skrevs för 20-30 år sedan och har nu uppdaterats och slagits samman.

De nya föreskrifterna gäller hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll. De omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Bestämmelserna riktar sig till den som ska hantera, eller hanterar, brandfarlig gas eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll och innehåller inga produkt-, konstruktions- eller tillverkningskrav. MSB:s föreskrifter kompletterar i många fall Arbetsmiljöverkets produkt- och kontrollregler med krav gällande hantering baserade på varornas brandfarliga egenskaper varför dessa måste följas parallellt för att uppnå en säker hantering.

Föreskrifterna genomför inte några EU-direktiv eller andra internationella konventioner men det finns kopplingar till EU-direktiv som reglerar tryckkärl och aerosoler samt till reglerna om transport av farligt gods (ADR).

Två nya handböcker ska ge stöd

Som ett stöd till föreskriften har även två handböcker tagits fram. Den ena är en handbok om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker. Den andra handboken riktar sig till dig som hanterar brandfarliga gaser eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll i en yrkesmässig verksamhet, eller arbetar som tillstånds- eller tillsynsförrättare enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Handboken Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker

Butikshandboken riktar sig till dig som driver eller jobbar i en butik som säljer behållare som innehåller brandfarliga gaser eller vätskor i någon form samt gasapparater. Handboken är också avsedd för dig som jobbar med tillstånd eller tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

I kapitel 4 i handboken finns stöd till de som arbetar med till exempel inköp och försäljning av gasapparater och gasanordningar.

 

Handboken Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker

Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet

 

Allmänna råd

De allmänna råden finns infogade efter respektive paragraf i föreskriften i de fall det finns allmänna råd. För kravet i 2 kapitlet 9 § som handlar om placering av brandfarlig gas hänvisar vi i de flesta fall till bilaga 1 i föreskriften.

Undantaget är dock för butiker, där det allmänna rådet för placering av lösa behållare är att det bör göras enligt kapitel 2 i MSB:s handbok om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker.

I föreskriften finns även två allmänna råd publicerade angående utredningskrav och föreståndarkrav som ges direkt till 7:e respektive 9 §§ i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).


MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Publicerad: 30 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:16

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan