Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:41

Så stärker vi samverkan mellan myndigheter för att utveckla hanteringen av covid-19

För att stärka myndigheters arbete med covid-19 har ett stort antal myndigheter identifierat hur det gemensamma arbetet kopplat till pandemin kan utvecklas. Syftet är att uppnå en så god beredskap som möjligt för att minimera effekterna av nya utbrott av pandemin covid-19.

– Den pågående pandemin hanteras i första hand av sjukvården, kommunerna, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, men pandemin får även konsekvenser för stora delar av samhället: ekonomi och jobben, sociala dimensioner och det vi kallar samhällsviktig verksamhet kan påverkas. Det innebär att vi är ett stort antal myndigheter som på ett eller annat sätt berörs av pandemin och vi måste arbeta effektivt tillsammans och koordinera oss. Det jätteviktigt att vi jobbar med att utveckla våra verksamheter och vårt samarbete så att vi tillsammans är så starka som möjligt till hösten, säger Camilla Asp, avdelningschef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

– De utvecklingsområden som vi ser handlar om att trimma pågående arbeten. Berörda aktörer  på nationell, regional och lokal nivå arbetar intensivt och oavbrutet med att hantera krisen med hårt ansatta resurser, varför behovet av justeringar måste ske strukturerat så att det inte försvårar det pågående krisarbetet. Därför har vi lagt fokus på åtgärder som är rimliga att genomföra och ger snabb effekt, säger Camilla Asp.

Exempel på utvecklingsområden:

  • Mer sammanhållen kommunikation till allmänheten. Vi behöver förstärka den gemensamma kommunikationen så att det blir tydligt och samordnat.
  • Näringslivet behöver ges bättre förutsättningar att bidra. Det handlar bl.a. om att försöka tydliggöra behov i god tid och att göra det tydligt vilka myndigheter som har ansvar för vad.
  • Stöd för att jobba långsiktigt med pandemin. Det behövs scenarier som man kan planera utifrån. Ideella krafter kan i större utsträckning än nu avlasta befintlig personal.
  • Samordna arbetet genom att utveckla lägesbilder på olika nivåer. Se över rapporteringsvägar, bland annat kommuner och regioner upplever att de lämnar samma information till flera olika myndigheter. Samtidigt som de önskar mer återkoppling från lägesbilder.

MSB fick i dag, måndag den 6 juli 2020, ett regeringsuppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av en eventuell andra utbrottsvåg av pandemin covid-19.

MSB ska inom ramen för uppdraget bedöma vilka insatser som kan bli aktuella inom myndighetens ansvarsområde samt ta fram en plan hur dessa insatser ska genomföras vid en eventuell andra utbrottsvåg av pandemin covid-19. Bedömningarna ska utgå från de scenarier för hur smittspridningen kan komma att utvecklas under hösten som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna som har fått liknande uppdrag inom området. MSB ska även föra dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.

– Regeringens uppdrag ger bra stöd för de fokusområden för utveckling av krishanteringen med anledning av covid-19 som vi tagit fram under juni tillsammans med andra myndigheter, SKR och Svenskt näringsliv, för att använda lärdomar från våren till att stärka den fortsatta krishanteringen av pandemin, säger Camilla Asp, avdelningschef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Hur har vi jobbat?

Alla bevakningsansvariga myndigheter (ungefär 40 nationella myndigheter och 21 länsstyrelser) har lämnat synpunkter på vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas i samverkan och koordinering mellan myndigheter. Vi har också bett om synpunkter från Sveriges kommuner och regioner, delar av näringslivet samt frivilliga försvarsorganisationer. Med detta som utgångspunkt har MSB tagit fram förslag på olika utvecklingsområden. Samtliga bevakningsansvariga myndigheter har därefter getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Fokusområdena utgår alltså från bred förankring med olika aktörer.

Fokusområden för utveckling av krishanteringen med anledning av covid-19

Scenarier som stöd till analys och planering

Publicerad: 6 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:41

Senast granskad: 6 juli 2020

Till toppen av sidan