Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:08

Nya ADR-S och RID-S på remiss

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2021, och vi vill ha dina synpunkter senast den 8 september 2020.

Internationellt beslutade ändringar

Bilagorna A och B i ADR-S (väg) respektive bilaga 1 i RID-S (järnväg) innehåller en direkt översättning av de officiella utgåvorna för transport av farligt gods. Bilagorna utgörs av internationellt överenskomna bestämmelser vilka Sverige även måste tillämpa för nationella transporter enligt EU-direktiv 2008/68/EG. Ändringar i dessa bilagor kan endast genomföras på internationella möten där beslut tas av FN (väg) respektive OTIF (järnväg). Inför sådana möten bjuder Sverige in berörda myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och företag till samråd. Samråd av dessa texter har således redan skett och mot ovanstående bakgrund kan remissen endast beakta språkliga synpunkter på ändringarna i dessa bilagor (se mer om detta i konsekvensutredningen).

Bilaga att lämna synpunkter på

Bilaga S innehåller särbestämmelser för transporter inom Sverige. Dessa särbestämmelser ändrar eller kompletterar bilagorna A och B i ADR-S respektive bilaga 1 i RID-S. MSB önskar synpunkter på innehåll och formuleringar i de ändringar som föreslås i bilaga S.

Texterna i förslagen till föreskrifter kan komma att ändras något efter remissgenomförande, eftersom FN och OTIF kan komma att publicera kompletterande texter och ändringar till bilagorna A och B respektive bilaga 1.

Ändringsförslagen, konsekvensutredning samt följebrev med utskickslista finns att ta del av via länken nedan.

Förslag till revidering av ADR till 2021 och RID 2021 

Svara på remissen

Vi vill ha dina synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och konsekvensutredningen senast den 8 september 2020.

Ange diarienummer i ditt svar, 2020-00532 (ADR-S); 2020-00533 (RID-S).

Skicka ditt svar per e-post eller vanlig post.

E-post:
registrator@msb.se

Postadress:
MSB
651 81 Karlstad

Kontaktpersoner

Josefine Gullö
Telefon: 010-240 52 24
E-post : josefine.gullo@msb.se

Camilla Oscarsson
Telefon : 010-240 54 30
E-post : camilla.oscarsson@msb.se

Katarina Ström
Telefon: 010-240 53 41
E-post : katarina.strom@msb.se

Publicerad: 8 juli 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:08

Senast granskad: 8 juli 2020

Till toppen av sidan