Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:04

Nu släpper SKR och MSB årets Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar i dag Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019.
Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete – och rapporten visar på ett aktivt brottsförebyggande arbete bland kommunerna.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för tolfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019 ger en bild av vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet samt lärdomar från andra kommuner. Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar.

Pressmeddelande Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2019 på SKR.seRapporten Öppna jämföresler: Trygghet och säkerhet 2019Se statistiken per kommun på ida.msb.seSe detaljerad statistik och jämför kommuner på ida.msb.se

Hammarö i topp

Indikatorerna i rapporten visar tillståndet på nationell och kommunal nivå för bland annat:

  • personskador,
  • utvecklade bränder,
  • anmälda brott,
  • upplevd oro och otrygghet bland invånarna.

När indikatorerna vägs samman (läs mer om det sammanvägda värdet längre ned i nyheten) har Hammarö det lägsta värdet, följt av Vaxholm, Öckerö, Lomma och Knivsta.

– Alla kommuner arbetar för att skapa trygga och säkra samhällen för invånarna, men de har mycket varierande förutsättningar och utmaningar. Syftet med de öppna jämförelserna är att kommuner med liknande förutsättningar ska kunna lära av varandra för att öka tryggheten och säkerheten lokalt ännu mer, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

Årets tema: brott och brottsförebyggande

Temat i årets rapport med de öppna jämförelserna är brott och brottsförebyggande arbete. Samtliga kommuner arbetar brottsförebyggande. Arbetet sker bland annat i socialtjänsten, skolan och i utformandet av fysiska miljöer. De flesta kommuner ingår överenskommelser med polisen om hur brott ska förebyggas lokalt och utarbetar medborgarlöften tillsammans med polisen.

– MSB stödjer blåljusaktörer i deras arbete och följer upp hur arbetet utvecklas. Detta gör vi både i det långsiktiga förebyggande arbetet och i den operativa beredskapen när det gäller att motverka hot och våld under insatser, säger Patrik Perbeck, chef för enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

I samverkan med Polismyndigheten, SKR och räddningstjänster, tog MSB under 2018 fram en vägledning som ett stöd för kommuner och blåljusaktörer att uppmuntra och stödja blåljusaktörer i sitt arbete att motverka hot och våld som har sin utgångspunkt i social oro.

Vägledningen Hot och våld mot blåljuspersonalOm Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2019 på SKR.se

Fakta om sammanvägda värdet

Det sammanvägda värdet gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av hur säker en kommun är, men ett lågt värde indikerar ändå i vilka kommuner det sammantaget inträffar minst personskador, utvecklade bränder och brott med hänsyn tagen till folkmängden och samhällskostnaden. Tolkningen av det sammanvägda värdet ska göras med försiktighet. Anledningen till det är bland annat lokala förhållanden, olikheter i statistikinsamling och det faktum att folkmängd är ett trubbigt mått att normera efter. Resultaten kan till exempel vara missvisande för kommuner med många tillfälliga besökare.

De tio kommunerna i topp är samtliga pendlingskommuner, antingen nära storstad eller nära större stad. De här kommunerna har också i genomsnitt färre antal invånare (drygt 16 000) än genomsnittskommunen i landet (drygt 35 000). Storstäder, mindre städer/tätorter, och landsbygdskommuner är i mindre omfattning representerade bland de 50 första på listan.

Rangordningen av det sammanvägda värdet tar inte hänsyn till de lokala förhållandena.

 

Publicerad: 22 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:04

Senast granskad: 22 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan