Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:30

När det inte går att släcka med de vanliga metoderna

Den 10 februari 2019 utbröt en brand i byggnad i Hova, Gullspång kommun. Det brann i ett lager med bränslekross av trä och plast från byggindustri. Räddningsinsatsen blev komplicerad, både släcktekniskt och miljömässigt.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ställdes inför stora svårigheter att bekämpa branden som pågick i två veckor. Bland annat med stora mängder förorenat släckvatten som följd.

Röken från branden i avfallsupplaget utanför Hova, 2019. Foto: Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Olycksutredning: Brand i avfallsupplag, Hova

Utmaningarna med branden var att röken riskerade att sprida sig i stor omfattning in över samhället Hova med en eventuell utrymning av samhället som följd. Det blev dessutom stora mängder spillvatten att ta hand om  och det fanns stora svårigheter att släcka branden. Till slut kapslades byggnaden in med sprutbetong för att kväva branden. Byggnaden öppnades under november och då var det inte längre någon brand i byggnaden.

Varför gör MSB en utredning av den här insatsen?

– Vi bedömde att räddningsinsatsen var av nationellt intresse med tanke på komplexiteten och de miljömässiga utmaningarna som Räddningstjänsten Östra Skaraborg ställdes inför.  Med hjälp av Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund genomförde vi en utredning av insatsen för att samla in erfarenheter och få ett underlag för fortsatt metod- och kunskapsutveckling, säger Ulf Bergholm, på enheten för lärande från olyckor.

 Varför blev insatsen så speciell?

– Inne i byggnaden fanns mycket krossat byggmaterial av trä och plast som brann och det var svårt att komma in och släcka. Räddningstjänsten Östra Skaraborg kunde heller inte tömma lagerbyggnaden på brännbart material, rökutvecklingen gav en dålig arbetsmiljö, fortsätter Ulf Bergholm.

Ibland låter ju räddningstjänsten ett hus som brinner brinna ner. Var det inte ett alternativ här?

– I rapporten framkommer det att rökutvecklingen var kraftig och vinden låg på in mot Hova under hela insatsen och därför bestämde sig räddningstjänsten för att försöka släcka, istället för att låta det brinna ut. Men det var inte helt enkelt. Det krävdes mycket släckvatten och de försökte på olika sätt föra in vatten i byggnaden, även skum användes, säger Ulf Bergholm.

Uppsamling av förorenat släckvatten

Eftersom släckningsarbetet höll på så länge användes stora mängder släckvatten. Räddningstjänsten samlade upp förorenat släckvatten som rann ut från byggnaden för att förhindra förorening av mark och vattendrag i omgivningen. Diken som omgav byggnaden fördjupades och dammar grävdes för att samla upp det förorenade släckvattnet. För att minska mängden släckvatten renades det på plats i mindre reningsverk och återanvändes som släckvatten.

För att hantera stora mängder förorenat släckvatten krävs det resurser och kompetens. Under insatsen klargjorde miljökontoret att räddningstjänsten var verksamhetsutövare enligt miljöbalken.

En slutsats är att det behöver förtydligas vilken förmåga att samla upp förorenat släckvatten varje enskild räddningstjänst ska ha för att uppfylla miljöbalkens krav. Lärdomar som dragits är bland annat vikten av förebyggande arbete, samverkan och förståelse för olika förvaltningar och deras roller. Kompetens att hantera förorenat släckvatten och miljöfrågor är något som behöver öka hos de aktörer som blir inblandade i en räddningsinsats.

Hur arbetar MSB med frågan om spillvatten?

– Släckvatten är en fråga som MSB arbetat med i flera år. Till exempel har vi gett medel till projekt som utvecklat metod och teknik för att ta fram utrustning för att samla upp förorenat släckvatten, säger Patrik Perbeck chef för enheten för inriktning av skydd mot olyckor

– Vi ser att det är en utmaning för räddningstjänsten att hantera och samla upp förorenat släckvatten och det är en viktig fråga att arbeta vidare med. Vi kommer därför att komma med tydligare riktlinjer kring det under året, säger Patrik Perbeck.

Vad gör MSB nu?

Patrik Perbeck berättar mer om vad MSB gör i frågorna kring miljöfrågor, släckvatten och med resultaten från olycksutredningen.

– MSB arbetar vidare med miljöfrågan där uppsamling och hantering av förorenat släckvatten samt minskad miljöpåverkan vid räddningsinsatser ingår. Vi gör även utbildningsinsatser för att öka kompetensen inom räddningstjänsten. Vi kommer att starta ett arbete där vi dels ska tydliggöra de juridiska ansvarsförhållandena som gäller kopplat till miljöaspekterna vid bränder och dels titta på ett antal typhändelser och försöka uttrycka hur dessa bäst bör hanteras både med avseende på effektiv brandsläckning och med beaktande av påverkan på miljön. 

– Under 2020 kommer vi att fortsätta genomföra regionala miljöutbildningar för räddningstjänst, miljöinspektörer och VA-huvudmän för att öka kunskapen och förståelsen för varandras roller, öka kunskapen om hur de genom samverkan kan minska miljöpåverkan vid insatser och dela erfarenheter med varandra.

– Alla olycksutredningar, både de vi gör i egen regi och de vi får in från räddningstjänsterna, använder vi när vi ser över vad vi behöver fortsätta utveckla i framtiden för att kunna fortsätta ge ett bra stöd till den kommunala räddningstjänsten inom metoder för släckning men även för insatsplanering, avslutar Patrik Perbeck

Olycksutredning: Brand i avfallsupplag, Hova

Nationella olycksutredningar och sammanställningar

Kommunala olycksutredningar

90 sekunder: två reportage om branden i Hova och om släckvatten

Publicerad: 15 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:30

Senast granskad: 15 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan