Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:32

Handlingsplan för klimatsamordning beslutad

Ett förändrat klimat kommer att öka risken för olyckor och kriser i Sverige. Utvecklingen innebär exempelvis ökad risk för skyfall, skogsbrand samt för ras och skred, och har en direkt inverkan på MSB:s arbete med att förebygga och hantera extrema händelser.

Inom ramen för regeringens nationella strategi för klimatanpassning har MSB tagit fram en handlingsplan för myndighetens fortsatta arbete med att anpassa sig till klimatförändringarna. Bland annat har en klimat- och sårbarhetsanalys tagits fram, där man tittat på vilka risker framtida klimatförändringar innebär.

MSB har jobbat med frågor kopplat till klimatförändringar under lång tid. I den nyligen beslutade handlingsplanen har MSB fokuserat på fyra typer av utmaningar i ett framtida klimat. Det är ras och skred, översvämning, storm och vegetationsbrand. Utöver dessa fyra prioriterade utmaningar bedömer MSB att ett klimatanpassat samhälle kan komma innebära nya risker som utmanar samhället. Det kan till exempel röra sig om ett förändrat sätt att släcka bilbränder, när allt fler bilar drivs av el.

Ökad förmåga att hantera olyckor och kriser

Handlingsplanen ska bidra till en stärkt förmåga att hantera olyckor och kriser, och har resulterat i ett flertal åtgärder som ska vidtas under de kommande fem åren.

Några exempel på beslutade åtgärder:

  • Ökat erfarenhetsutbyte inom det nordiska samarbetet kring hanteringen av olyckor och kriser som är väder- och klimatrelaterade.
  • Analys av hur ett klimatanpassat Sverige påverkar samhällets behov av förändrad taktik och teknik vid olyckor och kriser, samt att ge stöd för den utveckling som krävs. Det kan exempelvis handla om metod- och teknikutveckling för att hantera nya bränslen och krishantering i ett allt mer elberoende samhälle.
  • Analysera och vid behov åtgärda hur MSB:s förstärkningsresurser behöver distribueras och utvecklas. Förstärkningsresurserna kan dels behöva anpassas till nya behov, dels behöva placeras på andra eller fler ställen på grund av ökade risker.
  • MSB kommer tillsammans med Skogsstyrelsen att genomföra studier om hur risken för vegetationsbrand kan minska, hur man kan minska risken för stormskador på samhällsviktiga anläggningar samt minskad risk för erosionsskador vid skogsbruk som påverkar samhällsviktiga funktioner.

Handlingsplanen ska enligt förordningen uppdateras vart femte år.

Handlingsplanen i sin helhetSå påverkar klimatförändringarna MSB:s arbete

Publicerad: 7 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:32

Senast granskad: 7 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan