Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:01

380 miljoner kronor för utveckling av beredskap för 2020

MSB satsar 380 miljoner 2020 för att utveckla Sveriges beredskap för kriser och krig. Medlen fördelas till myndigheter genom anslag 2:4 Krisberedskap.

– Vi har många olika verktyg för att inrikta och driva på arbetet med beredskapen i Sverige, och de här pengarna är ett av de viktigaste verktygen vi har för att skynda på utvecklingen. De bidrar till att myndigheter tar initiativ som annars inte skulle bli av. Det är särskilt viktigt när det gäller åtgärder om kräver samverkan mellan olika sektorer, säger Camilla Asp, avdelningschef, MSB.

En stor del av anslaget har fördelats för att underlätta deltagandet i Totalförsvarsövning 2020.

– Övningen ska testa hela systemet, hur beslutskedjor ser ut och hur vi samverkar under höjd beredskap, säger hon. Det är en stor satsning som kommer att utveckla beredskapen på alla nivåer i samhället.

Utveckling av myndigheternas beredskap

När det gäller myndigheter är det grundläggande kraven för att projekt ska få medel från anslaget att det är utvecklings- och samverkansprojekt. Det ska alltså inte täcka sådana åtgärder som myndigheter ska genomföra enligt sina ordinarie uppdrag.

Inriktningen för 2020-års projekt är att projekten ska öka förmåga att till exempel samverka i gråzon och höjd beredskap, hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, stärka informations- och cybersäkerhet samt säkerställa förmåga till säker och robust kommunikation.

Trafikverket är en av myndigheterna som har fått medel. Det går till projekt som ska stärka beredskapen i transportsektorn genom att till exempel ta fram metoder för gemensamma risk- och sårbarhetsanalyser och öka kunskapen om informationsdelning och kriskommunikation. En stor satsning görs även på att förbereda en ny robust kommunikationslösning för samhällsviktiga aktörer och på internationellt samarbete.

En del går även till att stärka den privat-offentliga samverkan genom forumet TP SAMS (Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar). Det pågår arbete med att ta fram liknande samverkansstrukturer inom alla transportområden, väg- och järnvägstrafik samt sjö- och luftfart för att fördjupa samverkan i beredskapsfrågor.

– Vi har ett samordningsansvar inom hela transportområdet och det kräver samverkan på alla samhällsnivåer, nationellt, regional och lokalt, inom alla trafikslag och mellan alla trafikmyndigheter och dessutom med privata aktörer. Pengarna bidrar till att vi kan smörja kontaktvägarna och öka kunskap, säger Anders Backman på Trafikverket.

– Pengarna vi får för projekten kommer inte att täcka alla kostnader som vi har för att höja beredskapen när det gäller den fysiska förmågan, som att stärka reservkraft och skalskydd, säger Anders Backman. Men de gör stor skillnad, och är troligen helt avgörande, för att vi ska starta upp planeringen, ta fram metoder, samverka och öka kunskapen hos alla som vi behöver involvera i beredskapsarbetet.  De skapar en jordmån för att vi ska kunna ta nästa steg, säger han.

Ute i god tid före valet

En annan myndighet som fått medel är Skatteverket, som är värdmyndighet för Valmyndighetens utvecklingsprojekt för att stärka och skydda Sveriges val 2022.

– Vid förra valet hade vi ett väldigt bra samarbete med många myndigheter för att skydda valadministrationen. Med dessa medel kommer vi nu att med god framförhållning öka skyddet av nästa val, säger Anna Nyqvist, kanslichef Valmyndigheten.

De ska bland annat ta fram en handbok för risk- och sårbarhetsanalyser för valadministrationen.

– Vi ska utbilda samtliga 290 kommuner och alla länsstyrelser i säkerhet för att till exempel i att förvara och distribuera röster. Vi ska även utveckla metoder för samverkan och delning av lägesbilder med en mängd myndigheter, MSB, Skatteverket, Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner och Polismyndigheten, säger hon.

Sammantaget ska projektet öka förmågan att skydda valet 2022 från antagonistiska angrepp eller andra typer av allvarliga hot och risker.

Om fördelning till myndigheter från Anslag 2:4 krisberedskap

MSB fattar årligen beslut om fördelning av medel från anslaget, bland annat för ett- till treåriga utvecklingsprojekt.

380 miljoner kronor fördelas 2020. Av dem fördelas:

  • 206 miljoner kronor till myndigheter för olika utvecklingsprojekt.
  • 87 miljoner kronor till myndigheter för Totalförsvarsövning 2020.
  • 87 miljoner kronor till länsstyrelserna för deras stöd till kommuner och regioner.

Ytterligare medel har beviljats för projekt som startar 2021 och till projekt som fortsätter efter 2020.

 

Läs mer om finansiering av beredskapsutveckling

Publicerad: 11 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:01

Senast granskad: 11 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan