Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:15

Säkerställande av kritiska gränsöverskridande flöden: Vägar framåt för samarbetet mellan Finland, Norge och Sverige

Det finns många ömsesidiga ekonomiska beroenden mellan Finland, Norge och Sverige. Därför finns det också ett starkt gemensamt intresse för att hantera potentiella störningar i flödena av kritiska varor och tjänster.

Rapporten ”Critical Nordic Flows: Collaboration between Finland, Norway and Sweden on Security of Supply and Critical Infrastructure Protection” undersöker hur de tre nordiska länderna kan fördjupa det gemensamma samarbetet i syfte att förbereda sig för tänkbara störningar i gränsöverskridande flöden av kritiska varor och tjänster.

Rapporten studerar sex områden (samhällssektorer): infrastruktur för elektroniska kommunikationer, energiförsörjning, livsmedel, finansiell infrastruktur, läkemedel och transporter. Genom att sammanställa 28 preliminära teman för fortsatt samarbete, fungera rapporten som ett diskussionsdokument för beslutsfattare och experter.

Arbetet beställdes, i mars 2019, gemensamt av tre offentliga myndigheter: finska Försörjningsberedskapscentralen (NESA), norska Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Forskningen genomfördes av experter vid de uppdragsgivande myndigheterna och av forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och norska Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

MSB:s medverkan i projektet har skett inom ramen för myndighetens arbete med att stärka robustheten i samhällsviktig verksamhet och stärka samhällets försörjningsberedskap.

Rapporten ”Critical Nordic Flows: Collaboration between Finland, Norway and Sweden on Security of Supply and Critical Infrastructure Protection”

Finska Försörjningsberedskapscentralen (NESA)Norska Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Publicerad: 22 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:15

Senast granskad: 22 april 2020

Till toppen av sidan