Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:30

Västernorrland fokuserade på kriskommunikation i samverkan och ledning

I början av oktober samlade Länsstyrelsen Västernorrland ett 50-tal beredskapssamordnare, stabsmedlemmar och kommunikatörer från ett tiotal aktörer i länet. De fördjupade sig i arbetssätten kring hur kriskommunikation blir en viktig del i samverkan och ledning.

Sandra Högman, kommunikatör på Trafikverket, redovisar sin grupps förslag till gemensam inriktning för länet med ett integrerat kriskommunikationsperspektiv.

Utbildningsdagen var en del av Länsstyrelsen Västernorrlands pågående utvecklingsarbete för att förbättra samarbetet med andra aktörer. För att genomföra dagen tog de stöd av MSB.

- Det vi ville åstadkomma var att fler får kunskap om att integrerad kommunikation som en viktig faktor i hanteringen av samhällsstörningar. Vi ville även visa hur vår hantering blir bättre när vi tar med det kommunikativa perspektivet från början, säger beredskapsdirektör Torbjörn Westman, som också var deltagare under utbildningsdagen.

- Det är först när vi systematiskt tar höjd för människors upplevelser, reaktioner, frågeställningar och behov, samt mediers rapportering, som vi får en mer komplett bild av vad som ska uppnås. Och när vi har det så kan vi bättre styra våra tillgängliga resurser, säger Therese Svedin,  kommunikatör på Länsstyrelsen Västernorrland som ansvarade för dagen.

MSB:s vägledning i fokus

Utbildningsdagen utgick från arbetsmetoden i MSB:s vägledning "Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar". Deltagarna fick arbeta i grupper som regionala ISF-stöd och tillsammans analysera en regional samhällsstörning (ISF-stöd = stöd för inriktnings och samordningsfunktion).

Upplägget fokuserade på aktörsanalys, att göra en samlad lägesbild och ett tydligt förslag till överenskommelse om en gemensam inriktning.

- Arbetsmetoden i fyra steg är lätt att ta till sig. Det blev särskilt tydligt hur viktigt det är att olika roller, funktioner och aktörer rent konkret sitter tillsammans när vi ska analysera och göra bedömningar kring hanteringen av en samhällsstörning. Bedömningarna blev bättre och vi fick in fler aspekter när vi hade olika perspektiv, säger Johanna Hillgren, gruppchef kris och säkerhet och krisberedskapssamordnare för Medelpads räddningstjänstförbund.

"Värdefullt ta vara på varandras erfarenheter"

Deltagarna vittnade också efteråt om värdet av att jobba systematiskt och att de fick inspiration att gå hem och arbeta vidare för att utveckla såväl den egna organisationen som förmågan att arbeta tillsammans med andra aktörer.

- En riktigt bra del i planeringsarbetet inför utbildningsdagen var att vi tillsammans med MSB kunde bygga vidare på erfarenheterna från andra län inom NordSam* som genomfört liknande utbildningsdagar. Den typen av dialog där vi tar vara på erfarenheterna från andra läns utvecklingsarbete är särskilt värdefull, avslutar Therese Svedin.

MSB stödjer bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser kring implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar där vägledningen om att integrera kriskommunikation är en del. Erbjudanden gäller fortfarande och även nästa år. Och det kan handla om såväl kunskapshöjande aktiviteter och utbildningar som processtöd till förmågeutveckling.

Fler kan få stöd av MSB

Gunnel är koordinator för MSB:s stöd till implementering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning. Hon jobbar på MSB på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar (KC) på enheten för samverkan och ledning och samordnat stöd (ST).

- Vi vill ju att så många aktörer som möjligt ska kunna ta del av vårt stöd så därför skräddarsyr vi gärna aktiviteterna så att de bidrar till, och stärker, redan planerad verksamhet. Ett exempel kan vara att MSB stödjer med förberedande aktiviteter eller utbildningar om aktörsgemensamma former inför planerade övningar. Ett annat är att vi, via länsstyrelserna, kan bidra till kommuners etablering av arbetssätten för lokal ISF, säger Gunnel Rosenkvist.

Grupperna fick med stöd av vägledningen för att integrera kriskommunikation först göra en aktörsanalys och sedan sammanställa en samlad regional lägesbild och till sist ta fram ett tydligt förslag till överenskommelse om en gemensam inriktning för länets aktörer.

Publicerad: 23 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:30

Senast granskad: 23 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan