Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:23

MSB fördelar ut bidrag till beredskapsåtgärder

Nu är MSB:s arbete i gång med att granska ansökningarna om bidrag till projekt som stärker krisberedskapen och det civila försvaret. Den 30 september var sista datum att ansöka om medel från 2:4-anslaget för myndigheter till samverkansprojekt.
– De ansökningar som kommit in visar att myndigheternas planeringsarbete kommit allt längre och resulterat i mer konkreta beredskapsåtgärder än tidigare, säger Camilla Asp, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar.

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka 1,3 miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och dess konsekvenser. En del av anslaget går till projekt hos myndigheter. Det kan exempelvis handla om att stärka informations- och cybersäkerhet och göra kommunikationssystem mer säkra och robusta.

– De medel vi fördelar ska bidra till att det blir verkstad. De ska också bidra till att åtgärda brister som identifierats i den nationella risk- och förmågebedömningen, säger Camilla Asp, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar.

Totalt 82 ansökningar

Nu har MSB påbörjat arbetet med att gå igenom alla ansökningar och identifiera de projekt som innebär att åtgärderna som vidtas är så effektiva som möjligt och stärker samhällets samlade beredskap. Totalt har 82 ansökningar kommit in, vilket är något fler än i fjol. Under januari kommer alla som har ansökt om bidrag från 2:4-anslaget att få svar på sin ansökan.

– De ansökningar som inkommit visar att myndigheternas planeringsarbete kommit allt längre och resulterat i mer konkreta beredskapsåtgärder än tidigare. Det är positivt. Nu ska vi fördela medlen till de projekt där de gör mest nytta för samhällets beredskap, säger Camilla Asp.

Bidraget är en nödvändig förutsättning

En myndighet som tidigare beviljats bidrag från 2:4-anslaget är Länsstyrelsen i Uppsala och deras arbete med säkra kommunikationer inom länen (SKOM). SKOM verkar för att etablera en teknisk lösning, Signe kryptodator, som möjliggör att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kommuniceras elektroniskt mellan länsstyrelserna och deras samarbetspartners inom det civila försvaret, till exempel kommuner och regioner.

– Bidraget från 2:4-anslaget är en nödvändig förutsättning för att kunna ha en hög ambition i arbetet med stärka de civila aktörernas förmåga att utbyta säkerhetsskyddsklassificerad information inom ett län, säger Peter Huotila projektägare på Länsstyrelsen Uppsala och ansvarig för projektet för alla länsstyrelser.

Han fortsätter:

– Bidraget skapar möjligheter för att göra de investeringar som krävs för att för att kunna skapa ett sammanhållet system av tekniska komponenter och verksamhetsrutiner för att skyddat kunna utbyta uppgifter inom ett län.

 • 100 miljoner till stärkt signalskydd i länsstyrelser och kommuner

  Signalskyddssystemet Signe är ett projekt finansierat av anslag 2:4 krisberedskap som bidragit till att länsstyrelserna kan skydda sig och andra mot signalspaning.

  Signe kryptodator är ett signalskyddssystem som gör att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan kommuniceras elektroniskt mellan länsstyrelserna och deras samarbetspartners, till exempel kommuner och regioner. Projektet startade för två år sedan och är en del av länsstyrelsens samlade utvecklingsprogram för kontinuitet och resiliens (PKR).

  Investering och utbildning

  Peter Huotila, projektägare på Länsstyrelsen Uppsala och ansvarig för projektet för alla länsstyrelser, menar att utan både finansiellt stöd och expertstöd från MSB hade inte projektet kunnat genomföras:

  - Bidraget skapar möjligheter för att göra de investeringar som krävs för att för att kunna skapa ett sammanhållet system av tekniska komponenter och verksamhetsrutiner för att skyddat kunna utbyta uppgifter inom ett län.

  Just nu håller kryptosystemet Signe på att rulla ut från länsstyrelserna till kommuner, regioner och andra verksamheter med betydelse för det civila försvaret.

  Digitalisering ställer nya krav

  Sverige är ett av de länder i världen som är mest digitaliserade. I och med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge krävs det att det finns robusta system som klarar av att både hantera hemliga uppgifter och att skapa ledningsförutsättningar i cybervärlden.

  - Projektet ska stärka signalskyddet hos länsstyrelserna. I slutändan skapar det en förmåga att kommunicera och samordna sig som inte funnits förut, säger Ronny Harpe, avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

  Projektstart för två år sedan

  Projektet startade för två år sedan, 2017. Sedan start har MSB funnits med och både följt upp och också finansierat de olika delarna för projektet.

  - Signe-paketet omfattar allt från att utbilda roller som vissa ska ha, som signalskyddschefer, lärare och operatörer till själva kryptodatorn. När det gäller den här typen av kommunikationssystem är det av största vikt att hela införandet blir rätt från början till slut, säger Peter Huotila. 

  Signalskyddet måste upprätthållas av de som ska använda det. Därför tittar länsstyrelsen just nu på hur de ska förse sina operatörer med rätt utbildning och skapa en fungerande organisation. Internutbildningar ska genomföras för att inte behöva vara beroende av utomstående organisationer.

  - Nu slår vi åter på lampor som varit släckta några decennier, säger Peter Huotila.

  Varför signalskydd?

  • Säkerställa att ingen obehörig hör eller läser
  • Snabbt och säkert kunna dela information över stora avstånd
  • Kunna arbeta ostört, utan att bli påverkad av främmande makt

  Hur kan jag skydda min verksamhet?

  • Ordonnans. En fysisk kopia, ett brev med andra ord, flyttas av egen personal mellan punkt A och B
  • Krypterade meddelanden
  • Intranät/ slutna nätverk
  • Geografisk placering, var byggs lokalerna och var placeras mötesrummet
  • Begränsad inpassering


Information om 2:4-anslaget

Publicerad: 24 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:23

Senast granskad: 24 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan