Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Räddningsvärnen behöver bli fler

Det finns behov av att fler kommuner inrättar räddningsvärn, det svarar MSB i redovisningen av uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att stödja kommuners inrättande av räddningsvärn. Svaret lämnades till justitiedepartementet 28 november 2019.

Sverige har under de tjugo senaste åren drabbats av skogsbränder, men även av översvämningar och oljeutsläpp som kommunerna inte haft tillräcklig beredskap för. Klimatförändringar kan komma att leda till fler och mer omfattande skogsbränder, kraftiga stormar och översvämningar. Därtill ställer ett förändrat säkerhetspolitiskt läge krav på att Sverige ska ha förmåga till räddningstjänst under extrema påfrestningar under lång tid, även vid höjd beredskap. För att klara det behövs fler tränade frivilliga som kan hjälpa till, fler händer och fötter.

Läs hela redovisningen av regeringsuppdraget

– Vi ser ett behov av fler räddningsvärn i Sverige, men det finns inga färdiga lösningen utan det är flera samverkande faktorer som behöver lösas på lokal nivå för att inrätta nya räddningsvärn, säger Patrik Perbeck, chef på enheten för stöd till kommunal räddningstjänst vid MSB.

– Det är viktigt att kommuner och räddningstjänster nu ser över hur de ska organisera sin verksamhet för att möte de nya utmaningarna. Nya räddningsvärn behöver komma på plats och övas enligt den struktur som finns framtagen. Men besluten behöver tas på den kommunala nivån, fortsätter Patrik Perbeck.

Med fler engagerade får samhället en bättre beredskap

– En god beredskap kräver en viss grad av överkapacitet både vad gäller materiel och personal. Erfarenheten från omfattande räddningsinsatser är att det behövs uthålligt stöd av många för uppgifter, som kräver enklare utbildning och träning. Erfarenheten visar också att det finns en stor vilja hos många att hjälpa till när något inträffar, säger Patrik Perbeck.

Med fler räddningsvärn får vi fler engagerade personer i samhället som är övade och har en större kunskap om vad de kan hjälpa till med vi större händelser. Med fler engagerade personer kan vi få en bättre beredskap vid större händelser, som vi också kan dra nytta av vid eventuell höjd beredskap. MSB ser att det de senaste åren har bildats nya skogsbrandvärn på flera platser i landet och det har framförallt skett på initiativ av boende på landsbygden som vill kunna bidra när något inträffar.

Vad gör MSB för att underlätta för kommunerna att inrätta nya värn?

MSB kommer under 2020 påbörja flera åtgärder för att öka antalet räddningsvärn och stötta kommunerna för att få fler personer att ansluta sig till räddningsvärn

  • Informationsmaterial till allmänheten som kommunerna kan använda vid rekrytering av personal till räddningsvärn.
  • Informationsmaterial till kommunerna och enskilda kring formella grunder om räddningsvärn och tjänsteplikt.
  • Utbildningsmaterial för frivilliga brandkårer ska ses över, uppdateras och anpassas efter de behov som finns för räddningsvärn och som framkommit i uppdraget.
  • Genomföra konferenser och seminarier för att sprida goda exempel om rekrytering och personalförsörjning.
  • MSB:s vägledning för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer uppdateras för att även omfatta räddningsvärn och tjänsteplikt.
  • Utbildning i skogsbrandsläckning genom frivilliga försvarsorganisationer ska stimuleras.
  • MSB kommer, i dialog med Räddningstjänstrådet, följa upp och utvärdera hur personalförsörjningen inom räddningstjänsten, inklusive räddningsvärnen, utvecklas.

Personal i räddningstjänst och räddningsvärn

1969 fanns 3 800 brandpersonal anställda på heltid och 17 400 på deltid och dessutom fanns det nästan 30 000 personer anslutna till räddningsvärn. Totalt fanns det 50 000 kvinnor och män med någon form av träning och utbildning för brandsläckning. Räddningstjänsterna år 2017 omfattade 4 900 anställda på heltid plus 10 600 på deltid och uppskattningsvis några tusen personer anslutna till värn.

Publicerad: 29 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Personal i räddningstjänst och räddningsvärn

1969 fanns 3 800 brandpersonal anställda på heltid och 17 400 på deltid och dessutom fanns det nästan 30 000 personer anslutna till räddningsvärn. Totalt fanns det 50 000 kvinnor och män med någon form av träning och utbildning för brandsläckning. Räddningstjänsterna år 2017 omfattade 4 900 anställda på heltid plus 10 600 på deltid och uppskattningsvis några tusen personer anslutna till värn.

Senast granskad: 29 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan