Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:55

MSB: ”Vi behöver en utredning om personalförsörjning för civilt försvar”

MSB ser behov av en statlig utredning som tar ett samlat grepp om personalförsörjningen inom civilt försvar. Civilt försvar är den verksamhet som behövs för att samhället ska fortsätta att fungera när beredskapen höjs.

– Att det finns tillräckligt mycket personal med rätt kompetens är en förutsättning för både det civila och militära försvaret, säger Annika Elmgart, enhetschef MSB. Vi behöver både rekrytera, utbilda och öva personal. Men vi behöver bland annat se över befintliga lagar och regler och få underlag för att kunna beräkna personalbehov och kostnader.

En viktig fråga som behöver utredas är principer för att göra avvägning mellan civila och militära behov, och mellan plikt och frivillighet.

– Frivilliga försvarsorganisationer har en särskild roll och är väldigt viktiga för personalförstärkning säger Annika Elmgart. I det helhetsgrepp som behövs om personalförsörjningen ingår att se över de långsiktiga förutsättningarna för frivilligorganisationerna att bidra till det civila försvaret. Där ingår rekrytering, utbildning och totalförsvarsupplysning men även delta i förberedelser, övningar i för att underlätta för de verksamheter som behöver förstärkning vid skarpa händelser.

Försvarsberedningen föreslog i rapporten Motståndskraft att utreda behovet av att göra totalförsvarspliktiga skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med civilplikt. MSB delar uppfattningen att en eventuell återaktivering av civilplikt behöver utredas, och föregås av noggrann analys, inte minst för att den är ingripande för individen. MSB kan se att vissa områden av det civila försvaret där civilplikt får fullföljas, exempelvis befolkningsskyddet, har ett stort behov av personalförstärkning. Mycket talar samtidigt för att personalförstärkning av det civila försvaret bör baseras på frivillighet så långt som möjligt.

I juni 2019 levererades en förstudie om robust personalförsörjning för civilt försvar till MSB, ett underlag till arbetet med att utveckla personalförsörjning för det civila försvaret. I den föreslår utredaren tre möjliga personalförsörjningsmodeller med utgångspunkt i en diskussion om civilplikt och frivillighet.

Förstudie om en robust personalförsörjning

Vad görs redan idag?

MSB har tillsammans med Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten tagit fram vägledningar för centrala myndigheter, kommuner och regioner om arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. MSB ger även stöd till regional personalförstärkning och ger stöd till aktörer i att analysera behov av frivilliga resurser och kapacitet att ta emot frivilliga.

Vägledningar om arbetet med krigsorganisation och krigsplaceringMSB stödjer de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) bland annat att långsiktigt hitta sina roller inom det civila försvaret, stärkt säkerhetsskydd och en kunskapssatsning om frivilliga försvarsorganisationer riktad till myndigheter inom totalförsvaret.

MSB:s arbete med FFO:er MSB deltar även i arbetet med personalförsörjningsfrågorna inom ramen för pågående statliga utredningar om civilt försvar, till exempel utredningen om näringslivet i totalförsvaret och om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar.

Publicerad: 28 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:55

Senast granskad: 28 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan