Till innehåll på sidan

Makthavare om framtiden på konferensen Brand

En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera.

MSBs Dan Eliasson, Svante Borg från Storstockholms brandförsvar och Marcus Wallen från Norrtälje räddningstjänst medverkade också i debatten ledd av Jan Wisén, MSB.


Tydlighet i ansvar och roller

Mikael Damberg poängterade vikten av kommunernas ansvar.

- Staten kan skjuta till pengar för helikoptrar, fler förstärkningsresurser och mer utbildning, men det viktigaste arbetet görs av kommunerna och det är deras ansvar. Bottenplattan måste stärkas, sa han.

Beatrice Ask förde fram att ansvaret behöver tydliggöras och att här behöver staten göra sitt. Hon menade att det oklart vem som har ansvar för vad vid större insatser. Ask tryckte också på behovet av professionella insatsledare vid större insatser och ändring av regler som försvårar för intresserade att jobba i räddningstjänst på deltid. Ask vill också att politiker ska se över regelverk för att underlätta organisering av frivilliga krafter.

Marcus Wallén hävdade att kommunal räddningstjänst kan åtgärda mycket redan i dag, utan ny lagstiftning.

- Vi vet att vi behöver organisera oss i kluster med systemledning för att lösa större händelser. Vi vet att vi behöver kvalitetssäkra vår verksamhet och att det finns för låg kunskap om ledning men också om förebyggande arbete.


Regeringsbeslut att vänta

Mikael Damberg sa att regeringen har väntat på remissrundan för skogsbrandsutredningen (SOU 2019:7) innan man vill fatta beslut om förslag i den och utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54).

Jan Wisén konstaterade att det fanns en ganska stor samsyn i panelen om vägen framåt. I stort sett är man överens om att förslagen i utredningarna är rätt väg att gå. Samordning och ledning med fokus på att kunna samverka aktörer emellan och ordning och reda i lagstiftningen med tydlighet, även gentemot länsstyrelserna. Förra sommarens bränder har haft betydelse för utvecklingen och MSB tog ett kliv framåt.

- Det finns dock inget egenvärde i att MSB ska vara den aktör som står längst fram i ledet, sa Dan Elisasson. Vi är trots allt inte en så stor myndighet och har inte de resurserna. Den nationella förmågan bör byggas åt det håll som anges i nämnda utredningar och i den riktningen arbetar jag.

Paneldebatt med Beatrice Ask, Dan Eliasson


Uppbyggnad av civilt försvar en möjlighet

Mikael Damberg ställde sig frågan om uppbyggnaden av det civila försvaret är ett problem eller en möjlighet, men valde det senare synsättet. Han fick medhåll av Beatrice Ask.

- Det innebär en möjlighet för kommunerna att arbeta med både beredskap för kris och krig. Vi är väldigt överens om inriktningen men vad ska vi fokusera på. Det civila försvaret är svagt just nu.


Jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten

Beatrice Ask sa att hon inte är för tvång men att det är en självklarhet att vi behöver hela rekryteringsbasen om det ska gå att klara räddningstjänstens utmaningar och lösa de stora rekryteringsproblem som finns.

-Vi behöver så mycket och måste använda hela rekryteringsbasen, den fulla potentialen. Försvarsmakten har förstått detta.

Damberg sa att räddningstjänst måste sätta tuffa mål för jämställdhet och mångfald och följa upp dem, annars kommer inget att hända på området. Klarar inte räddningstjänst rekryteringen går det inte att jobba långsiktigt.

Panelen diskuterade räddningstjänstens problem med rekrytering och vilken roll MSB kan ha för att stödja arbetsgivarna i detta.

- Vi kan inte bli en rekryteringsmyndighet åt kommunernas räddningstjänst, slog Dan Eliasson fast. Utan vi måste göra detta tillsammans. Men MSB jobbar faktiskt med en nationell rekryteringskampanj tillsammans med SKL, Sobona och fackförbunden just nu.

Senast granskad: 26 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan