Till innehåll på sidan

MSB får regeringsuppdrag att identifiera riskområden för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar

MSB får uppdraget tillsammans med Statens geotekniska institut. Förutom riskområden ska myndigheterna även beskriva sannolikhet och samhällsekonomiska konsekvenser av ras, skred, erosion och översvämning till följd av förändringar i temperatur och nederbördsmönster. Dessa kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och areella näringar och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv.

MSB har sedan många år tillbaka karterat markstabilitet och risk för översvämningar och försett landets kommuner och länsstyrelser med kartor och data över bebyggda områden där det finns risk för översvämningar, ras, skred och slamströmmar. Kommuner har också möjlighet att söka statsbidrag hos MSB för att finansiera förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Syftet med karteringarna är att underlätta planeringsarbetet inom exempelvis kommuner och länsstyrelser, och vara ett hjälpmedel för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens riskhanteringsarbete och övergripande planering av insatser.

− Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringarna påverkar ras, skred, översvämning och erosion i hela Sverige. Vi behöver ytterligare fördjupad kunskap om var i landet som riskerna är särskilt stora, så att vi i tid kan vidta åtgärder, förebygga olyckor och lindra konsekvenserna av dessa. Det säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson med anledning av det uppdrag som myndigheten fick av regeringen på onsdagen.

Uppdraget ska utföras av MSB och Statens geotekniska institut (SGI), där SGI ansvarar för övergripande projektledning. Myndigheterna ska utföra uppdraget tillsammans med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), SMHI samt länsstyrelserna och andra myndigheter som kan beröras. Uppdraget finansieras med 2 miljoner kronor under 2019.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.

Läs mer om MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor

Senast granskad: 7 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan