Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 juli 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:18

Små steg behöver bli större om räddningstjänsten ska bli jämställd

MSB har utvärderat den inriktning myndigheten tagit fram för jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015-2018. Den visar bland annat att förståelsen för vikten av jämställdhet och mångfald har ökat inom räddningstjänsten.

Rekommendationer från utvärderingen

Utvärderingen har gjorts utifrån intervjuer med kommunala räddningstjänster, politiker som är eller varit verksamma inom det kommunala säkerhetsarbetet, räddningstjänster som varit värdar för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR), övriga nätverk som arbetar med frågor som rör jämställdhet och mångfald. Därutöver har gruppintervjuer genomförts med lärare och studerande på MSB:s skolor i Revinge och Sandö.

MSB är fortsatt en viktig aktör i arbetet för att öka jämställdhet och mångfald inom räddningstjänst, men arbetet bör inte bedrivas enbart av handläggare inom myndigheten. En rekommendation i utvärderingen är att även MSB:s chefer och generaldirektör behöver driva frågan.

Utvärderingen uppmanar MSB att överväga om eller i vilken omfattning myndigheten ska samarbeta med, eller lyfta fram, räddningstjänster som inte har ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Bilden av vem som kan vara brandman har nyanserats till viss del som en effekt av MSB:s och kommunernas gemensamma arbete. Utvärderingen rekommenderar att MSB tillsammans med kommuner och räddningstjänster fortsätter att aktivt arbeta för att fortsätta nyansera bilden av vem som kan vara eller bli brandman.

Utvärderingen av MSB:s inriktning för jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet

Jämställt om 100 år?

En förväntad effekt av MSB:s arbete är att fler kvinnor ska utbilda sig till yrket brandman. Med fler utbildade kvinnor ökar antalet personer som kan rekryteras och därmed kan fler kvinnor jobba i räddningstjänsten. Eftersom fler kvinnor utbildas till brandmän och jobbar i räddningstjänsten sedan inriktningens början bedömer utvärderarna att den förväntade effekten har uppnåtts. Men det är en svag ökning.

Om den positiva trenden fortsätter i samma takt skulle det ta cirka 120 år innan 40 procent av de antagna till utbildningen Skydd mot olyckor är kvinnor och 105 år tills 40 procent av heltidspersonalen inom räddningstjänsten är kvinnor.

Många räddningstjänster har idag svårigheter att rekrytera personal, framförallt deltidspersonal, vilket kan leda till en större förändringsbenägenhet och en bredare rekrytering.

Ökad förståelse för jämställdhet och mångfald

Andra positiva aspekter utvärderarna lyfter fram är att de flesta räddningstjänster anser att förståelsen för jämställdhet och mångfald har ökat de senaste åren och att frågorna idag är normaliserade och avdramatiserade, vilket borde innebära ett mer mottagligt klimat inom räddningstjänsten.

Men samtidigt är det nästan alltid någon studerande i varje klass som beskriver hur de varit med om diskriminering eller sexuella trakasserier under sina LIA-perioder.

Vad rekommenderar ni att MSB gör för att jämställdhet och mångfald ska öka?

– Det är viktigt att MSB fortsätter arbetet. Som det ser ut nu kommer vi inte nå jämställdhet inom räddningstjänsten inom oss utvärdererares livstid, säger Mona Pütsep, på enheten för forskning och utvärdering vid MSB. Kommunernas beslutsfattare behöver komma med i förändringsarbetet för att få en ökad styrning för jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.

Effektiv räddningstjänst

Enligt betänkandet ”En effektivare kommunal räddningstjänst” är jämställdhet och mångfald en del i effektiv räddningstjänst. Eftersom andelen kvinnor fortfarande är mycket låg inom räddningstjänstens operativa personal bedömer utvärderarna att MSB:s inriktning inte bidragit till en effektivare räddningstjänst.

Utvärderarna gör den samlade bedömningen att MSB till största del genomfört de prestationer som planerats i inriktningen samt att de förväntade effekterna av inriktningen uppnåtts till viss del.

Vad händer nu?

MSB:s arbete fortsätter nu för att öka antalet kvinnor i räddningstjänsten och som utbildar sig till brandman eller deltidsbrandman. Utvärderingen kommer användas i den fortsatta planeringen av arbetet med jämställdhet och mångfald.

MSB:s arbete med jämställdhet och mångfald

Debattartikel om fler deltidsbrandmän

Utvärderingen av MSB:s inriktning för jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet

Publicerad: 3 juli 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:18

Senast granskad: 3 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan