Till innehåll på sidan

Krisberedskapsanslaget lyfter civilt försvar

MSB ansvarar för att fördela drygt en miljard kronor varje år för att öka samhällets krisberedskap och civilt försvar. Att planeringen av totalförsvaret nu har gått in i en ny fas märks tydligt i fördelningen av anslaget exempelvis i form av särskilda satsningar på kommuners och länsstyrelsers arbete med civilt försvar.

Den 1 april överlämnade MSB till regeringen uppföljningen av anslag 2:4 Krisberedskap för 2018.

- Anslaget ger oss möjlighet att rikta särskild uppmärksamhet mot de områden som måste prioriteras i arbetet, säger Camilla Asp, chef på Avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Större delen av myndigheternas arbete ska finansieras via deras egna budgetar, men med detta anslag ges en extra skjuts i arbetet.

Rapporten Anslag 2:4 Krisberedskap - uppföljning 2018

Inriktningen för arbetet 2018

Inriktningen för vad anslaget får användas till bygger på de uppgifter som myndigheter och andra aktörer har angett i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Utifrån det gör MSB en samlad bedömning i Nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) var behovet är störst för åtgärder som involverar flera myndigheter eller större tillfälliga åtgärder.

I uppföljningen för 2018 har myndigheterna angett att de projekt som genomförts har haft tydligt påvisbara positiva effekter på förmågan att hantera kriser och deras konsekvenser.
Samordning och ledning

Större investeringar har gjorts under 2018 i samverkanscentraler, räddningscentraler och andra ledningsplatser på lokal, regional och central nivå. Även stora satsningar på skyddade och säkra samband för totalförsvarets civila aktörer har gjorts med medel från anslaget.

Flera projekt har utvecklat förmågan till samordning och ledning hos såväl centrala myndigheter som länsstyrelser. Denna utvecklade förmåga hade stor betydelse vid hanteringen av sommarens skogsbränder, uppger aktörerna.

- Exempel på projekt är sådana som syftar till att minska risker för störningar i livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Inom transportområdet har metoder utvecklats för att möta hot mot transportsystemet, särskilt positivt är den nära samverkan med näringslivet, säger Camilla Asp.

Handbok om dricksvattenrisker, intervju med Heidi Pekar, projektansvarig på Livsmedelsverket

Samverkansforumet TP-SAMS inom transportsektorn, intervju med Roland Sandeln, projektansvarig på Trafikverket

Under 2018 ökade ersättningen till kommuner och regioner för arbetet med civilt försvar. De har i mycket stor utsträckning återupptagit arbetet med civilt försvar tack vare medel från anslaget.
Satsning på långsiktiga projekt

Under 2018 ökade ersättningen till kommuner och regioner för arbetet med civilt försvar. De har i mycket stor utsträckning återupptagit arbetet med civilt försvar tack vare medel från anslaget.

Utvecklingen av anslaget har gått mot större projekt som löper på längre tid. För länsstyrelserna ger det fördelar i deras planering och stöd till kommuner och regioner. Det har minskat den administrativa bördan och gett effektivare fördelning och förvaltning av anslaget.

Sammanhållna projekt för länsstyrelserna, intervju med Johanna Hedberg, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Gävleborg

Nästa års inriktning kommer i maj

Under kommande år bedömer MSB att det kommer att krävas ytterligare förstärkningar på att utveckla stödet till Försvarsmakten och arbetet med förstärkningsresurser. Resurser kan både vara i form av utbildad personal eller specialutrustning för olika typer av samhällsstörningar.
Läs även

Om anslag 2:4 Krisberedskap

Senast granskad: 20 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan