Till innehåll på sidan

Handbok om dricksvattenrisker - ett projekt med stöd av Krisberedskapsanslaget

Livsmedelsverket har ansvarat för ett projekt som producerat en handbok för att upptäcka cyanotoxiner, det vill säga gifter från blågröna alger, i dricksvatten.

När det finns höga halter av gifterna i dricksvattnet kan det i vissa fall ge svåra hälsoeffekter. Till exempel kan levern påverkas, skelett- och andningsmuskulaturen förlamas och i värsta fall kan man dö om man fått i sig gifterna.

Projektet har ökat Sveriges förmåga att upptäcka och hantera hot mot dricksvattenförsörjningen.

Heidi Pekar, Livsmedelsverket, berättar om projektet:

Heidi Pekar, ansvarig för projekt som förstärkt förmåga hos dricksvattenproducenterna att analysera och hantera giftalger i dricksvatten.
Vad har projektet har gått ut på?

Vi har tagit fram en handbok för dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter för att hantera risker med cyanotoxiner i dricksvatten. Vi har riskvärderat alla de fem grupperna av cyanotoxiner som kan finnas i vattnet och beskrivit metoder för att avskilja eller inaktivera gifterna.


I ert projekt samverkade ni med många olika aktörer, hur såg samarbetet ut?

Vi samarbetade med många dricksvattenproducenter för att ta del av vilka behov de har för att förbättra sin förmåga på området. Vi anordnade även en utbildning i att analysera cyanotoxinerna med snabba och enkla analyskits som små laboratorier och dricksvattenproducenterna själva kan hantera, Det visade sig när vi prövade förmågan i en övning att de som genomgått kursen hade en bättre förmåga att påvisa gifterna än de som inte gått kursen. Vi samarbetade även med Sveriges Lantbruksuniversitet, Totalförsvarets forskningsinstitut, Dricksvattenproducenterna och kommersiella laboratorier eftersom vi vill att förmågan ska öka även i den privata sektorn.

Vad har det gjort för skillnad för krisberedskapen och vilka konkreta förbättringar har det lett till?

Vi har ökat medvetenheten om riskerna med de här gifterna. Vi har byggt vår förmåga och är bättre förberedda. Redan sommaren 2018 såg vi att laboratorierna och dricksvattenproducenterna själva är bättre på att analysera med hjälp av de snabba test som vi utbildat på inom ramen för projektet. Resultaten i projektet har vi redan använt i flera faktiska händelser som inträffat. Under 2019 är vår förhoppning att dricksvattenproducenterna och kontrollmyndigheterna också ska kunna förbättra hanteringen av giftiga blomningar av blågröna alger genom att följa de beslutscheman och använda den beredningsinformation som finns i handboken. Sedan projektstarten 2016 har man kunnat hantera två-tre incidenter årligen tack vare projektets resultat.

Vi hade inte fått ett lika bra resultat av projektet om vi inte haft den samverkan som vi haft. Vi har behövt expertkunskaper i olika frågor som vi kunnat knyta till projektet tack vare 2:4-medlen.

Handbok Dricksvattenrisker: Cyanotoxiner i dricksvatten finns att läsa på Livsmedelsverkets webbplats

Om anslag 2:4 Krisberedskap på MSB:s webbplats

Senast granskad: 20 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan