Till innehåll på sidan

Kunskapshöjande NIS-konferens

Välkomna till MSB:s konferens om NIS-direktivets koppling till samhällets informations- och cybersäkerhet.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig enbart till leverantörer av samhällsviktiga- och digitala tjänster som berörs av NIS-direktivet inom energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur.

Kostnad

Gratis att delta

I takt med en ökad digitalisering ställs högre krav på samhällets informations- och cybersäkerhet. Att ha en kunskap om de risker och sårbarheter vi står inför är centralt för att kunna skydda våra samhällsviktiga verksamheter.

MSB vill därför höja kunskapen om NIS-direktivet och kraven på incidentrapportering, men även direktivets koppling till samhällets informations- och cybersäkerhet i stort.

Aktuella talare och möjlighet att delta interaktivt

 Konferensen erbjuder ett blandat innehåll med aktuella talare inom informations- och  cybersäkerhet, både på internationell och nationell nivå.

Deltagare kommer på förhand ges möjlighet att välja specifikt seminarium efter intresse och kompetensnivå.

Program NIS-konferens

Konferensensens tema är: Hur NIS-direktivet bidrar till samhällets informations- och cybersäkerhet. Moderator är  Paulina Modlitba.

09.00-09.15 Inledningstal
Camilla Asp, Vikarierande generaldirektör, MSB

09.20-09.40 Ministern har ordet - Ökad motståndskraft i det digitaliserade samhället
Mikael Damberg, Inrikesminister, Justitiedepartementet

09.40-10.00  Strengthening cybersecurity across the EU
The Cybersecurity Strategy for the Digital Decade
Jakub Boratynski, Head of Unit Cybersecurity and Digital Privacy Policy, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, European Commission (Hålls på engelska)

10.00-10.20 ENISA's Contribution to the NIS Directive Implementation
Evangelos Ouzounis, Head of Unit Policy Development and Implementation, ENISA (Hålls på engelska)

10.20-10.40 Paus   

10.40-11.15 NIS i Sverige – vem gör vad?
Passet ger en överblick över hur NIS implementerats i Sverige och vem som gör vad. MSB har en bred roll kopplat till regleringen som bland annat innefattar föreskriftsrätt, att samordna det nationella arbetet, ta emot incidentrapporter, och att utgöra kontaktpunkt gentemot andra europeiska medlemsstater.   
Andreas Häll, MSB

11.15-11.45 Tillsynsmyndigheternas arbete
Här får konferensdeltagarna möjlighet att lyssna på sin respektive tillsynsmyndighet.
Tillsynsmyndigheterna:
Post-och telestyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg/Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Energimyndigheten
Alla tillsynsmyndigheter har inte möjlighet att delta, därav extrainsatt programpunkt från MSB.

Extra från MSB: Forma ett motståndskraftigt samhälle med hjälp av kontinuitetshantering
MSB berättar om hur NIS kopplar till kontinuitetshantering och varför det är viktigt att arbeta med frågorna. MSB går också igenom den verktygslåda som har tagits fram för att hjälpa aktörer att kontinuitetshantera sin verksamhet.   
Jon Brunk, MSB
Jan-Olof Olsson, MSB

11.45-12.45  Lunch 

12.45-13.25 NIS-perspektivet från frontlinjen – Cybersäkra samhällsviktiga tjänster inom sjukvården under pågående pandemi.
Från det operativa arbetet med stöd av CERT-SE till NIS-tillsyn.   
Daniel Riddarvinge, Informations- och cybersäkerhetsansvarig, Aleris
Jörgen Olofsson, informationssäkerhetschef, Praktikertjänst

13.25-14.05 Två år med NIS – vad har vi sett?
Efter att ha mottagit incidentrapporter från leverantörer av samhällsviktiga tjänster under två års tid börjar nu bilden klarna kring samhällets utmaningar i cybersäkerhetsarbetet. I det här passet gör vi en överflygning över de vanligaste incidenterna och sårbarheterna. Vi tittar på insikter som framkommit om leverantörernas beroenden, förmåga att hantera incidenter och vad vi vet om kostnaderna. Vi avslutar med några praktiska tips att ta med sig hem.   
Johan Turell, MSB

14.05-14.25  Paus

14.25-15.10 NIS i praktiken: Hur gör man?   

Välj det spår som intresserar dig mest.

SPÅR 1: Arbeta systematiskt med informationssäkerhet
Hur kan föreskrifter och teoretiska beskrivningar omsättas i praktiskt arbete, och hur får man in det i den löpande verksamheten? Målet med passet är att avmystifiera det systematiska informationssäkerhetsarbetet och ge en tydligare bild av vad det konkret innebär.   
Johanna Nilsson, MSB
Elina Lyckeborg, MSB

SPÅR 2: Analys av risker, hot och sårbarheter – hur gör man?
Att identifiera en risk är enkelt – men att få ihop risker med hot och sårbarheter på ett sätt som utmynnar i konkreta åtgärder kan vara en utmaning. I det här passet går vi igenom en enkel metodik som låter dig göra just det!   
Johan Turell, MSB
   
SPÅR 3: Förebygga och hantera IT-incidenter
I det korta tidsperspektivet är syftet med NIS-direktivet att hanteringen av IT-incidenter ska stödjas. Som ett exempel på vilket operativt tekniskt stöd MSB kan ge berättar vi om hur vi stöttat hälso- och sjukvårdssektorn det senaste halvåret.   
Peter Jonegård, MSB/CERT-SE
Carl Önne, MSB

15.10-15.25 Paus    

15.25-15.40 Snart kan incidentrapporteringen ske online   
Jonas Paulsson, MSB/CERT-SE

15.40-16.20 Teknik, säkerhet och geopolitik – så tänker en investerare
Aurore Belfrage, Investerare, rådgivare AI Sweden och Partner i tankesmedjan SusTechable
   
16.20-16.30  Summering av dagen   
Åke Holmgren, Avdelningschef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB

16.30-17.00  Avslut och digitalt mingel

Program NIS-konferens 19 maj 2021 (pdf)

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om konferensens program eller upplägg kontakta: niskonferens@msb.se

Frågor om anmälan och avanmälan kontakta: niskonferens@reachem.se

Uppdrag av EU

MSB har fått finansiering från EU-organet INEA (Innovation and Networks Executive Agency), för att under åren 2021, 2022, 2023 bland annat genomföra en konferens för de aktörer inom privat- och offentlig sektor som omfattas av NIS-direktivet. 

Senast granskad: 10 maj 2021

Till toppen av sidan