Till innehåll på sidan

Sotningskonferensen 2020

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 september 2020
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 100
Platser kvar: 96
Längd: Två halvdagar
 • Sotningskonferens 2020

  Kryssa i hur du tänker medverka

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera konferensen samt för informationsutskick via e-post före och efter konferensen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Syftet är att samla hela sotningsbranschen för att få tydligare förståelse för varandras uppdrag och skapa dialog om hur vi förhåller oss till lagstiftningen och verkar i systemet på bästa möjliga sätt. Det gör vi genom att ta upp aktuella frågor med tydlig koppling till kommunens ansvar.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till hela sotningsbranschen; ansvariga tjänstemän och politiker i kommunerna, de som utför sotning och brandskyddskontroll, länsstyrelser och andra berörda.

Kostnad

Konferensen kommer i år att vara kostnadsfri.

Sotningskonferensen 2020 arrangeras av MSB tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR).

Program:

Konferensen tar upp aktuella frågor men har även vissa inslag av mer utbildande karaktär.

 • Preliminärt program sotningskonferens 2020

  Dag 1
  8 september

  Kommunalt ansvar

  Brandskyddskontroll i kommunal regi       
  Finn Jensen, Rätj. Emmaboda/Torsås

  Att genomföra en bra upphandling           
  Karin Kebbe Herlin och Lars Anderman

  Taxekonstruktionen           
  Johan Schön, SSR och person från SKR

  Det goda samarbetet           
  Hans Olsson, Örebro

  Hantering av tjänsteanteckningar och förelägganden
  Göteborg

  Dag 2
  9 september

  Arbetsmiljö

  Arbetsmiljösäker sotning           
  Mattias Löfroth, SSR

  Övrigt
  Corona och andra särskilda omständigheter           
  Håkan Sten, MSB

  Intressanta rättsfall           
  Johan Rådman, MSB

  Annan tillsyn än brandskyddskontroll       
  Johan Rådman, MSB

  Eventuell frågestund

  Framtiden för sotning och brandskyddskontroll   
  Patrik Perbeck, MSB

  Egensotning            
  Lars Anderman, SSR

Kontaktperson:

Frågor om innehåll, program och anmälan:
Håkan Sten
telefon: 010- 240 50 55

Fakta

2014 arrangerades den första "Nya sotningskonferensen" gemensamt av MSB, SKR och SSR i syfte att samla hela sotningsbranschen. Nu genomförs denna konferens för tredje gången. MSB har tidigare arrangerat Sotningskonferenser vartannat år som behandlat aktuella frågor.

Senast granskad: 25 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan