Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 4 december 2020
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 400
Platser kvar: 301
Längd: En halvdag
 • Möteplats beredskap webinarium

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med webbinariet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera webbinariet samt för informationsutskick via e-post före och efter webbinariet.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Mötesplats beredskap

Mötesplats beredskap är ett nytt forum för dig som arbetar med att planera och utveckla beredskapen för kriser och krig inom samhällsviktig verksamhet, både offentlig och privat.

Detaljer

Målgrupp

Du som haren strategisk eller operativ funktion och till dig som arbetar med övergripande policyfrågor inom:

 • Bevakningsansvariga myndigheter inklusive länsstyrelserna utpekade i Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
 • Övriga myndigheter av vikt för beredskapsarbetet
 • Företag och branschorganisationer inom områdena energi, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård och omsorg, finans, information och kommunikation samt skydd och säkerhet
 • Kommuner
 • Regioner
 • Frivilliga försvarsorganisationer
 • Försvarsmakten
 • Regeringskansliet
 • Konsultföretag verksamma inom beredskapsplanering och samhällsbyggnad

Det händer mycket på beredskapsområdet. En proposition om totalförsvaret 2021-2025 har presenterats. Det pågår flera stora viktiga utredningar, till exempel om civilt försvar.

På mötesplatsen kommer vi bland annat att prata om beredskapsplanering, i hela hotskalan från kris till krig, och om att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser.

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer är en viktig fråga och vi kommer bland annat att belysa exempel på hur det har fungerat under coronapandemin.

Mötesplatsen skulle ha genomförts den 1 april men blev uppskjuten på grund av coronapandemin och genomförs nu den 10 december i form av ett webbinarium.

Preliminärt program

Moderator: MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson

 • Ett helhetsperspektiv på Sveriges beredskap: Camilla Asp, MSB, Gabor Nagy, Försvarsmakten
 • Resan med att utveckla beredskapsplanering för hela hotskalan: Christina Goede, Riksgälden
 • Risk- och sårbarhetsanalys inom transportområdet: Emelie Jansson och Johan Hansen, Trafikverket
 • Samverkan mellan offentliga och privata aktörer för inköp av skyddsutrustning under coronapandemin: Sara Lindholm Larsson, Martin Tegner, Region Stockholm
 • Scenarier för att hantera situationer med hög osäkerhet – ett stöd till aktörers analys-och planeringsprocesser under coronapandemin: Pär Eriksson, FOI och Jim Kronhamn, MSB
 • Paneldebatt - hållbar beredskapsplanering: Pär Eriksson, FOI, Ulrika Dahlin, ICA, och Lina Ringberg, Malmö stad

Varför behövs Mötesplats beredskap?

Både privata och offentliga organisationer behövs för att bygga ett motståndskraftigt samhälle som kan hantera olika typer av kriser, allt från olyckor, naturkatastrofer, cyberattacker och i det yttersta även det väpnade angreppet.

Vi behöver en mötesplats för att få en gemensam förståelse för de hot och risker vi står inför i det moderna sammankopplade samhället och en gemensam målbild för arbetet framåt. Det handlar om allt från telekommunikation, energiförsörjning till beroendet av sjukvård, transporter och finansiella tjänster för att bara nämna några exempel. Om dessa verksamheter slutar att fungera kommer det leda till stora negativa konsekvenser på vårt samhälle.

Vad skiljer denna mötesplats från andra forum?

Det finns en mängd områdesspecifika forum för privat-offentlig samverkan inom krisberedskap och civilt försvar. På denna mötesplats fokuserar vi på de övergripande och gemensamma frågorna som berör alla områden eller sektorer. Till skillnad från Mötesplats Samhällssäkerhet och Mötesplats kontinuitetshantering som också arrangeras av MSB är det inte ett forum öppet för alla utan det är endast särskilt inbjudna.

Senast granskad: 16 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan