Till innehåll på sidan

Mötesplats beredskap

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 13 mars 2020
Ort: Stockholm
Lokal: Lokal meddelas vid anmälan
Antal platser: 300
Längd: En dag
Mötesplats beredskap är ett nytt forum som vänder sig till offentliga aktörer och aktörer i näringslivet som ansvarar för verksamhet som måste fungera vid kriser och krig.

Detaljer

Målgrupp

Det finns ett begränsat antal platser och vi riktar oss främst till dig som har en strategisk eller operativ funktion och till dig som arbetar med övergripande policyfrågor inom inbjudna organisationer:

 • Bevakningsansvariga myndigheter inklusive länsstyrelserna utpekade i Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
 • Övriga myndigheter av vikt för beredskapsarbetet
 • Företag och branschorganisationer inom områdena energi, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård och omsorg, finans, information och kommunikation samt skydd och säkerhet
 • Kommuner via respektive Länsstyrelse
 • Regioner via Sveriges Kommuner och landsting
 • Frivilliga försvarsorganisationer
 • Försvarsmakten
 • Regeringskansliet

På denna dag kommer vi att ge en övergripande bild av läget just nu i arbetet med att rusta samhället för att kunna hantera fredstida kriser och ytterst kriget.

Vi kommer att få konkreta exempel på hur olika organisationer och företag arbetar för att skapa kontinuitet och resiliens och en god förmåga att hantera olika typer av situationer.

Program

 • Arbetet med beredskapsplanering i hela hotskalan/ MSB:s generaldirektör Dan Eliasson
 • Den nationella hot- och riskbilden. Beredskapsplanering på kort och lång sikt, på alla samhällsnivåer och mellan olika områden och branscher/ MSB
 • Internationellt arbete med vägledning för resilienta samhällen/ OECD
 • Framtagande av risk- och sårbarhetsanalys i samverkan med privata och offentliga aktörer inom området/ Trafikverket
 • Resan med att utveckla beredskapsplanering för hela hotskalan/ Riksgälden
 • Vikten av privat- offentlig samverkan genom utbildningar och övningar samt olika former av beredskapsåtgärder/ Post- och telestyrelsen
 • Vikten av näringslivets deltagande i arbetet med att rusta samhället för att kunna hantera olika kriser och ytterst kriget/ ICA
 • Utveckling av de gemensamma grunderna för samverkan och ledning över hela bredden av samhällsstörningar/ MSB
 • Det lokala och regionala perspektivet på beredskapsarbete i kris och krig/ Länsstyrelsen Västmanlands län

Moderator: Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB

Varför behövs Mötesplats beredskap?

Både privata och offentliga organisationer behövs för att bygga ett motståndskraftigt samhälle som kan hantera olika typer av kriser, allt från olyckor, naturkatastrofer, terrorist- och cyberattacker och i det yttersta även det väpnade angreppet.

Vi behöver en mötesplats för att få en gemensam förståelse för de hot och risker vi står inför i det moderna sammankopplade samhället och en gemensam målbild för arbetet framåt. Det handlar om allt från telekommunikation, energiförsörjning till beroendet av sjukvård, transporter och finansiella tjänster för att bara nämna några exempel. Om dessa verksamheter slutar att fungera kommer det leda till stora negativa konsekvenser på vårt samhälle.

Vad skiljer denna mötesplats från andra forum?

Det finns en mängd områdesspecifika forum för privat-offentlig samverkan inom krisberedskap och civilt försvar. På denna mötesplats fokuserar vi på de övergripande och gemensamma frågorna som berör alla områden eller sektorer. Till skillnad från Mötesplats Samhällssäkerhet som också arrangeras av MSB är det inte ett forum öppet för alla utan det är endast särskilt inbjudna.

Senast granskad: 28 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan