Till innehåll på sidan

Ersättning från EU för transporter

EU:s medlemsstater kan söka ersättning för kostnader kopplade till covid-19. Detta tillfälliga finansieringsinstrument kallas Emergency Support Instrument Mobility Pack, ESI. För tillfället är det möjligt att ansöka om ersättning för transport av patienter och sjukvårdspersonal över landsgränser. Tidigare i år var det även möjligt att ansöka om ersättning för kostnader för transport av vaccinationsutrustning och terapeutiska mediciner.

ESI är ett tillfälligt instrument för att bistå EU:s länder med EU-medel kopplat till kostnader som uppkommer i hanteringen av Covid 19. Det omfattar totalt 2.7 miljarder EUR och sträcker sig från februari 2020 – januari 2022. Den första ansökningsomgången lanserades i juni 2020 och omfattade ersättningar för transporter av skyddsutrustning, patienter och medicinsk personal. Hittills har 151 miljoner EUR använts, varav Sverige förra året beviljades stöd motsvarande 7,7 miljoner EUR för transporter av skyddsutrustning.  

Årets utlysning av ESI-medel avser ersättningar för transporter av utrustning relaterad till vaccination mot covid-19 samt terapeutiska läkemedel. Dessutom är det fortfarande möjligt att ansöka om ersättningar för transporter av patienter och medicinsk personal över landsgränser. Transport av vaccindoser är inte ersättningsbara via ESI.

Syftet med ESI är att underlätta för EU:s länder att hantera Covid 19, främja samarbete mellan länderna och på det sättet också skapa ett tydligt mervärde av EU-samarbetet.

Ersättningens delar

Ersättningarna sorteras efter följande tre kategorier:

 • Transport- och logistikkostnader för transport av patienter
 • Transport- och logistikkostnader för transport av sjukvårdspersonal
 • Transport- och logistikkostnader för transport av vaccinationsutrustning och terapeutiska mediciner

Ersättning för transport av patienter och sjukvårdspersonal

Det finns möjlighet att ansöka om medel för transport av patienter och sjukvårdspersonal över landsgränser. För att beviljas stöd i dessa spår rekommenderas att transporten anmälts i ett system som kallas Early Warning Response System, EWRS. Socialstyrelsen är nationell kontaktpunkt för EWRS. Sista dagen för en ansökan om ersättning är 15e oktober 2021. ESI upphör i januari 2022.

Early Warning Response System på EU:s webbplats

Ersättning för transport av vaccinationsutrustning och mediciner

Under maj och juni 2021 var det möjligt att ansöka om ersättning för transport av all materiel som behövs för att kunna vaccinera mot Covid 19, utom själva vaccindoserna. Det är också möjligt att ansöka om ersättning för transporter av terapeutiska läkemedel som används i behandlingen av Covid 19. Endast transportkostnader ersätts, inte själva kostnaderna för inköp av utrustning eller mediciner.

Transportmäkling:

EU-Kommissionen har avsatt totalt 20 miljoner EUR ur ESI för mäkling av transporter. Varje land får ansöka om medel för max 5 miljoner EUR på detta sätt. Kommissionen rekommenderar medlemsstaterna att välja mäkling framför ersättning via bidrag eftersom detta sätt är enklare och också medger stöd i själva hanteringen av transporten.
Ansökningsperiod för mäkling är 5 maj till 1 november 2021. ESI upphör i januari 2022.

Gemensamt för alla tre spåren

 • Transporten måste vara direkt relaterat till Covid 19-hanteringen.
 • Aktören måste ingå i landets officiella hantering av Covid 19.
 • Transporterna måste ske över landsgränser.
 • Transporten får inte ha beviljats annan EU-finansiering.
 • Offentliga aktör kan söka, ej privata företag.
 • Ansökningarna skickas in via mail till ESI-ansokan@msb.se
 • EU-kommissionen ställer krav på att aktören som får medel kommunicerar detta via sociala medier, lokal och nationell media.
 • Slutrapport gällande transporter ska skickas in senast 60 dagar efter att transporten skett för att EU-kommissionen ska kunna betala ut medlen.
 • Ansökningarna får inte innehålla kostnader för inköp av annat än transport, enbart transporter ersätts.

Ansökningshandlingar och mer information

Ansökningstiden för ersättning vid transport av vaccinationsutrustning eller mediciner har gått ut. Ansökningar för patienttransporter eller transporter av medicinsk personal har inget sista ansökningsdatum. 

Om du har frågor gällande ansökningsprocessen kan de ställas direkt till EU-kommissionen på följande adress: ECHO-ESI@ec.europa.eu.

Besök EU-kommissionens webbplats för mer information. De vanligaste frågorna kan du också hitta svar på i följande dokument:

Frågor och svar: ESI på engelska

Hjälp till att stoppa smittspridningen

 • Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.
 • Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna.

Senast granskad: 16 september 2021

Till toppen av sidan