Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Databaser

Tipsa om artikeln
Här finner du flera användbara länkar. En del är till öppna databaser, andra till betaldatabaser som du enbart kommer åt via datorerna i biblioteket.

Folke Bernadottesamlingarna
Folke Bernadottesamlingarna (FBS) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. FBS är kostnadsfritt åtkomligt vid datorarbetsstationer vid anslutna bibliotek, lärosäten, departement och myndigheter. Avtal. (Folke Bernadotteakademin).
       
Nationalencyklopedin (NE)
NE.se är Sveriges största uppslagsverk på Internet. Allt innehåll är skrivet och faktagranskat av landets 4 000 främsta experter. Här finns en av Sveriges bästa ordböcker, en engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok, atlas, rimhjälp, korsordshjälp, filmer, animationer, uttalsljud samt en separat skoldel, NE SKOLA bland annat läxhjälp och temapaket. Betalbas.

Landguiden

Landguiden är en digital version av UI:s skriftserie Länder i fickformat. Grundinformation om världens länder med betoning på politik, sociala förhållanden och ekonomisk utveckling. Uppdateras kontinuerligt. Innehållsrikt uppslagsverk som också ger möjlighet att smidigt göra jämförelser mellan olika länder. Betalbas.

Mediearkivet
Artikleldatabas med material ur svensk press. Artiklar sökbara upp till 3 år bakåt i tiden. Återges oftast i pdf-format. Betalbas

Sirenen Arkiv
Arkiv med nedladdningsmöjlighet av Räddningsverkets tidning Sirenen. Alla nummer mellan 2000-2008 tillgängliga. Tidningen slutade utges i samband med att Räddningsverket ersattes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2009.

Brandrisk skog och mark
Daglig brandriskinformation under brandrisksäsongen. Systemet tillgängligt 1 mars-1 september. SMHI i samarbete med MSB. Inloggning krävs

Brandriskprognoser
MSBs portalsida för uppgifter om brandrisker i Sverige

Exempelkatalogen
Kommuner, landsting, centrala myndigheter och ideella organisationer kan här bidra med exempel på arbets- och tillvägagångssätt i arbetet med olycks- och skadeförebyggande arbete. (MSB)

Lag och rätt
Lagar, förordningar och föreskrifter som styr Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps olika ansvarsområden

IDA-portalen
Statistikdatabas som innehåller uppgifter om bland annat räddningstjänstens insatser, bränder och olyckor.

Arbetsskadestatistik /Arbetsmiljöverket
Inträffade arbetsskador anmäls till Försäkringskassan. En kopia av anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket, där den registreras i en databas.Systemet startade 1979-01-01, och här på webben finns Arbetsskador från senaste 5 åren, som Du nu kan söka i. Arbetsskador delas upp i arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Naturolycksdatabasen
Nationell databas som innehåller uppgifter om inträffade naturolyckor. Bygger på insamlat material från olika myndigheter (MSB).

SGI/Skreddatabas
Sammanställning av skred, ras och och övriga jordrörelser i Sverige. (Sveriges Geologiska Institut)

Översiktliga översvämningskarteringar
Visar områden i Sverige som hotas av översvämning när vattenflödena i olika vattendrag når en viss nivå (MSB).

EFFIS – European Forest Fire Information System
Europakommissionens databas för övervakning och rapportering om skogsbränder inom EU.

Meteo Alarm
Databas som drivs av EUMETNET, ett nätverk för de Europeiska vädertjänsterna. Varningsrapporter för extremt väder i Europa. 

Farligt gods
Informationskälla om farliga ämnen. Hanteringsråd för räddningstjänst. Risk-, miljö- och hälsofaror mm. (Svenska Brandskyddsföreningen). Betalbas

RIB Bibliotek

RIB:s biblioteksdel som idag innehåller över 17000 poster. Vänder sig till dem som arbetar med samhällsskydd och beredskap. Fritt tillgänglig.

Sefari

Sefari sammanställer uppgifter om verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, Lagen om skydd mot olyckor (farlig verksamhet) samt förordningen om utvinningsavfall (riskanläggningar).

Socialstyrelsens Statistikdatabas
Presenterar uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna är hämtade från hälsodataregister och andra officiella statistikkällor. Fritt tillgänglig.

Klassificerings- och märkningsregistret/Classification and Labelling Inventory
Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har publicerat en databas som innehåller grundläggande klassificerings- och märkningsdata om fler än 90 000 anmälda och registrerade ämnen som tillverkare och importörer har rapporterat till ECHA. Registret ger en mängd information från industrin om hur de själva klassificerat kemikalierna. ECHA har inte behandlat eller kvalitetskontrollerat informationen.

Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)
Nyckeltal för kommuner och landsting. Samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter.

Sea of inventions Database
Patentdatabas framtagen av Patent- och registreringsverket (PRV). Innehåller patent på uppfinningar som kan bidra till att lösa miljöproblemen i Östersjön. Cirka 18 000 patent finns i basen. Vänder sig i första hand till forskare, uppfinnare och andra aktörer inom miljöteknikområdet. Fritt tillgänglig.

Miljöövervakningsdata
Plattform för nationella övervakningsdatabaser, finansierad av Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Innehåller data från såväl pågående som avslutade undersökningar av föroreningar i luft, mark och vatten. Fritt tillgänglig.

KEMI-stat
Innehåller uppgifter om vilka kemiska produkter och ämnen som används i Sverige och vad användningsområdet är. Bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsregister. Fritt tillgänglig.

Trafikanalys

Trafikanalys är ansvarig myndighet för statistik inom områdena bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsmönster, luftfart, post, tele, sjöfart och vägtrafik. 

Kemiguiden

Kostnadsfri hjälpreda på webben för att förbättra säkerheten och minska kemiska hälsorisker på arbetsplatser. Indelad i  tre huvudområden: Kemiguiden, Uppslagsboken och Statistik. Drivs av Prevent.

SMHI - Kunskapsbanken

Användbar för dig som vill veta mer om fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi och oceanografi - med andra ord väder och vatten.

Innehåller även möjlighet till fördjupning för den vetgirige. Fritt tillgänglig.

Copernicus – the European Earth Observation Programme 

Observationssystem för global miljöövervakning och säkerhet. Målet med C är att stödja Europas miljö- och säkerhetsarbete genom att tillhandahålla aktuell, användaranpassad information av hög kvalitet. (Ersätter GMES – emergency response service). Fritt tillgänglig.

GEOSS Portal

Drivs av GEO (Group on earth observations) som är ett mellanstatligt samarbete som behandlar frågor om hur ett världsvitt sammanhållet system för jordobservation kan åstadkommas. Portalen samordnar insamlad data från olika system i många olika länder. Fritt tillgänglig.

RIB - Kemdatabasen

MSB har tillgängliggjort Kemdatabasen i RIB. Via länken kommer du åt kemdatabasen utan att behöva installera RIB-programvaran. Genom att databasen finns på en webbsida, är du inte längre beroende av att använda PC, utan kan använda mac, smartphones eller tabletts för att söka information. Fritt tillgänglig.

 

TransGuide / Trafik och transportforskning

Webbplatsen innehåller flera databaser som ger dig information om transportforskning. Områdena omfattar trafik, trafikanter, fordon, transporter och infrastruktur ur olika aspekter såsom beteende, ekonomi, miljö, psykologi, politik, samhällsplanering, säkerhet och ITS-tillämpningar.
Här finna bl a Nationella bibliotekskatalogen (hette tidigare TRAX) innehåller över 130.000 referenser till publikationer i VTI:s bibliotek och på internet. Litteraturen är inom områdena trafik, trafikanter, fordon, transporter och infrastruktur.

 

90 sekunder Play

90 sekunder är utbildningsfilm som främst vänder sig till blåljusmyndigheter som räddningstjänst, polis och ambulans.

Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga händelser och insatser samt

också stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten. Inloggning krävs.

Byggdok
Byggdok kunskapsbank Bygg Fastighet Miljö 1966-2006. Byggdok-samlingen innehåller litteratur inom fastighet, bygg och miljö. Här finns bland annat relevant information inom projektering, planering, förvaltning, produktion, vatten, avlopp och avfallshantering. Här finns även länken med till ett tidigare projekt: Arvet efter Byggforskningsrådet. Det vill säga alla BFR-skrifter från 1944 till 2000 med sammanfattningar och inskannade i PDF-format.

Publicerad: 2012-11-16 kl. 13:04 | Senast granskad:2016-05-30 kl. 15:34
Kontakt:
No such user