Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kursdeltagare

Aktuella kurser

Tipsa om artikeln
Här hittar du de kurser som är aktuella inom olika ämnesområden.

Samverkan och ledning

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

2019-09-03 - 2019-09-05

2019-12-03 - 2019-12-05

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt på lokal, regional och nationell nivå.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

2019-09-23 - 2020-04-03

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor. Fyra kursveckor (Steg 2, del 1) genomförs under hösten 2019 och resterande tre kursveckor (Steg 2, del 2) inklusive studieresa utomlands genomförs i mars och april 2020.   

Informationsdelning och samlade lägesbilder - gemensamma grunder för samverkan och ledning

2019-05-14 - 2019-05-16

2019-11-12 - 2019-11-14

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som kan komma att arbeta tillsammans med andra aktörer med informationshantering, samlade lägesbilder och analyser i hanteringen av samhällsstörningar  

Samverkansseminarium 2019

2019-05-28 - 2019-05-29

Samverkansseminariet anordnas i samarbete med Kunskapsplattform ledning och är ett återkommande arrangemang för att lyfta fram samverkans- och ledningsfrågor.

Stabsmetodik

2019-08-27 - 2019-08-29

2019-11-19 - 2019-11-21

Kursen utvecklar din förmåga att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar. Du lär dig metoder och verktyg för stabsarbete som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Stabschef

2019-08-27 - 2019-08-29

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som verkar inom området samhällsskydd och beredskap och arbetar eller kommer att arbeta i rollen som stabschef inom din organisation vid samhällsstörningar.  

Tjänsteman i beredskap (TiB)

2019-09-24 - 2019-09-26

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter om hur kunna hantera uppgiften som TiB, att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid olika typer av händelser.  

Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

2019-10-15 - 2019-10-16

Kursen ger dig ökade kunskaper inom området samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering. Du får kunskaper i hur du kan samordna arbetet med att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom ditt geografiska ansvarsområde eller organisation.  

Kommunikation

Kriskommunikation

2019-09-03 - 2019-09-05

2019-10-22 - 2019-10-24

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kommunikationen med andra aktörer, medier och allmänhet vid en kris. Du lär dig mer om hur samordna informationen mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer och lär dig metoder som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.  

Krisstöd

Ledning av krisstöd (POSOM) för kommunmedborgare

2019-09-24 - 2019-09-26

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som ingår i krisstöd/POSOM:s ledningsgrupp i din kommun/stadsdel.

Kursen ger dig kunskaper och verktyg för hur du ska arbeta med att leda krisstödet i den egna kommunen/stadsdelen.

Räddningstjänst

Användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning

2019-04-16

2019-04-17

2019-04-25

2019-05-09

2019-05-15

2019-05-16

2019-05-21

Välkommen till en utbildning speciellt anpassad för dig som verkar inom ledningsfunktioner i kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och försvarsmakten eller på annat sätt arbetar med skogsbrandsbekämpning med stöd av flygande resurser.  

AAR - After Action Review webbutbildning

Kursen är nätbaserad och motsvarar cirka fyra timmars egenstudier. Det är önskvärt att dessa studier kompletteras med praktiska övningar i den egna organisationen motsvarande ytterligare fyra timmar.

AAR - Dialogledare

Kursen ger dig kunskaper för att kunna verka som dialogledare i AAR-utvärderingar efter händelser. Du lär dig om AAR-metoden och dess syfte, mål och innehåll. 

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en webbaserad utbildningstjänst som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst. Fortbildningstjänsten erbjuder kurser där du kan uppdatera och utveckla dina kunskaper inom skydd mot olyckor.

Handledarutbildning - Grib

2019-04-11

2019-05-17

2019-09-17

2019-09-18

2019-10-15

Välkommen till en utbildning för dig som arbetar på räddningstjänsten och ska handleda Grib studeranden under deras praktikperiod (delkurs B - praktik i räddningstjänst) på den lokala räddningstjänsten.

Brand- och räddningsdagarna

2019-08-28 - 2019-08-29

Välkommen till en två dagars fortbildning speciellt anpassad för dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst, som heltidsanställd personal eller som räddningstjänstpersonal i beredskap. Förkunskapskravet är att du bör ha grundläggande kunskap om och färdigheter att genomföra vanligt förekommande moment inom kommunens organisation för räddningstjänst.  

Motorsågshantering inom räddningstjänsten - instruktörsutbildning

2019-09-24 - 2019-09-25

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som är instruktör eller blivande instruktör vid kommunal eller statlig räddningstjänst.  

Varningstekniker

2019-10-01 - 2019-10-02

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och ansvar för varningssystemet och arbetar med drift samt underhåll av varningsanläggningar.

Räddning vid stora tågkrascher - distanskurs

2019-10-08 - 2019-11-07 

Kursen omfattar cirka fyra dagars utbildning och består av två delar. Den första delen genomförs som en teoretisk del via en nätbaserad distanskurs och den andra delen som är i huvudsak praktisk genomförs på plats som en dags närträff 7 november 2019. En praktisk insatsövning genomförs under närträffen.  

CBRNE

Strålningsmätning och sanering inom kärnenergiberedskapen

2019-09-24 - 2019-09-26

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur tillämpa den nationella beredskapsplanen (Nationell beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk olycka, MSB, 2015) , strategin för strålningsmätning och saneringsstrategin rörande kärnteknisk olycka. Du får kunskaper i hur hantera systemet för strålskydd, om lagar och reglerverk kring joniserande strålning i förhållande till arbetarskydd.  

Svenska kärnenergiberedskapen

2019-10-29 - 2019-10-31

Du får grundläggande kunskaper för den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning, samt hur samverkan är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild. Du får kunskaper om kärntekniska anläggningar, strålskydd, beredskapsorgansation och haverihantering.

Övrigt

Informationssäkerhetsutbildning

Utbildningen omfattar två tillfällen med några veckors mellanrum.
Första tillfället: Start 24 april kl. 11:00, avslut 25 april kl. 14:30.
Andra tillfället: Start 23 maj kl. 11:00, avslut 24 maj kl. 14:30.

För samtliga deltagare kommer tematiska fördjupningar (egenstudier) att läggas ut på digital lärplattform med läsanvisning innan utbildningens första fysiska möte. Utbildningen innefattar också eget arbete för samtliga deltagare mellan de två utbildningstillfällena

Att möta informationspåverkan

Du kan välja mellan 14 olika kurstillfällen på olika orter under mars och april 2019.

Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska delar och har som övergripande målsättning att öka medvetenheten om hur informationspåverkan kan påverka offentlig sektor samt stödja kommunikatörer i att hantera utmaningar förknippade med informationspåverkan.  

Juridisk rådgivning vid kris

2019-11-05 - 2019-11-08

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som jurist vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Grundkurs i folkrätt och nationell rätt - för den civila delen av totalförsvaret

2019-11-19 - 2019-11-21

Kursen vänder sig till dig som arbetar som länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare eller jurist vid bevakningsansvariga myndigheter med ansvar och uppgifter för civilt försvar som kräver kunskap om folkrättsliga och nationella regler för höjd beredskap och krig.

Rakel - att planera och agera utifrån ett sambandsansvar

2019-11-26 - 2019-11-28

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som är sambandsansvarig för Rakel eller har ett övergripande planeringsansvar för Rakel för intern eller extern samverkan i din organisation.

Övning

Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

2019-04-24 - 2019-04-26

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att leda din organisations förberedelser inför och deltagande i en samverkansövning. Du får kunskaper i att utvärdera din organisations deltagande i övningen samt hur förankra och implementera en övning i din organisation.

Olycksutredning

Publicerad: 2010-10-06 kl. 15:30 | Senast granskad:2019-03-18 kl. 10:11