Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s miljöarbete

Tipsa om artikeln
MSB:s miljöarbete omfattar såväl myndighetens miljöledningssystem som arbetet med att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. Miljöarbetet är en integrerad del av myndighetens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess.

I förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter framgår att en myndighet som anges i bilaga 1 ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. Utredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksam¬heten eller minst vart femte år. 

Enligt ISO 14001-standarden ska organisationen upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan styra, och de miljöaspekter som den kan påverka. När detta görs skall organisationen ta hänsyn till planerad eller pågående utveckling och nya eller förändrade aktiviteter, produkter och tjänster,
avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön (d.v.s. betydande miljöaspekter).

Organisationen skall hålla denna information dokumenterad och aktuell.

Organisationen skall säkerställa att den tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls.

Miljöpolicy

Miljöfrågor är en naturlig del av MSB:s verksamhet. MSB utvecklar, tillsammans med intressenter, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser och verkar på så sätt både direkt och indirekt för en hållbar utveckling.

Detta görs genom att:

 • miljötänkande och miljöaspekter integreras i verksamheten genom myndighetens processer så generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen kan nås.
 • i samverkan med andra myndigheter, organisationer och företag verka för en hållbar utveckling.
 • med utbildning och kommunikation öka kunskapen och förståelsen gällande myndighetens direkta miljöpåverkan så att medarbetaren i sitt dagliga arbete gör medvetna val för en bättre miljö.
 • MSB ska i sitt miljöarbete minst uppnå de krav som lagstiftning och andra legala krav ställer.

Miljöpolicyn är antagen av Nils Svartz 2015-12-15

Miljöpåverkan

Under 2014 uppdaterades myndighetens miljöutredning i syfte att identifiera myndighetens miljöaspekter. I miljöutredningen framkom att MSB:s största miljöpåverkan är positiv och verkar indirekt genom myndighetens uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Genom myndighetsanvisningar, råd, samverkan i olika sammanhang, tillsyn, utbildnings- och övningsverksamhet bidrar MSB till att minska den indirekta miljöpåverkan.

Direkt miljöpåverkan

Den mest betydande direkta negativa miljöpåverkan bedöms vara myndighetens resor, transporter (inklusive godstransporter), samt energiförbrukning vid myndighetens lokaler. Även utbildningsverksamheten av räddningstjänstpersonal har en direkt miljöpåverkan genom realistiska brandutbildningar och brandövningar vilka påverkar mark, luft och vatten.

Övriga aktiviteter som genererar direkt miljöpåverkan är bland annat avfallshantering, upphandling och användning av inventarier och it-utrustning. Myndighetens arbete inom området grön it syftar till en minskad miljöpåverkan. Rakelsystemet har ett stort antal basstationer som genererar miljöpåverkan i form av energiförbrukning samt bränsleförbrukning vid underhållsarbetete.

Indirekt påverkan

MSB:s största indirekta miljöpåverkan bedöms vara positiv och verkar genom myndighetens uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Den internationella verksamheten i form av insatser bedöms ha en direkt miljöpåverkan i form av utsläpp till luft, mark och vatten genom flygresor, energiförbrukning och olika aktiviteter vid insatsplatser.

Rådgivning i samband med internationella katastrofer med särskilda miljösakkunniga, bidrar till minskad miljöpåverkan även om själva katastrofområdet drabbats hårt ur miljösynpunkt. Här finns utmaningar och möjligheter att göra viktiga insatser för miljön. Det är nödvändigt att integrera insatsarbetet med miljöledningssystemet även utanför landets gränser.

Betydande miljöaspekter och miljömål

Miljöutredningen visar att MSB har sju aktiviteter som bedöms ha miljöpåverkan. Dessa är:

 • Myndighetens uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser (kärnverksamheten).
 • Tjänsteresor
 • Godstransporter
 • Basläger vid internationella insatser
 • Energiförbrukning i lokaler
 • Grön it
 • Utbildningsverksamheten vid praktisk verksamhet på övningsfält

Aktiviteterna, tillika myndighetens miljömål som generar myndighetens betydande miljöaspekter:

 • Myndighetsuppdrag
 • Transporter
 • Resursförbrukning
 • Energianvändning

Hur MSB verkar för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Myndigheten verkar för att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen både direkt och indirekt. Direkt genom att tillsammans med andra aktörer utveckla individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser genom kunskapsuppbyggnad, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer. Detta för att uppnå en ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer. Indirekt genom att bland annat arbeta med rådgivning, information, prövning av ärenden avseende tillstånd, yttranden över förelägganden och remisser samt genom framtagande av föreskrifter och allmänna råd, dispenser och miljöbalksärenden. 

Myndighetens verksamhet berör 11 av de 16 miljökvalitetsmålen. De som berörs och vilka MSB därmed kan bidra till att nå är:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
4. Giftfri miljö 
6. Strålsäker miljö
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11 Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
GM –generationsmålet

Publicerad: 2009-09-10 kl. 15:44 | Senast granskad:2016-03-23 kl. 14:26
Kontakt:
Annika Appelqvist Annika.Appelqvist@msb.se