Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillskott till krisberedskap och civilt försvar i regeringens budgetförslag

Tipsa om artikeln
För att stärka förmågan hos bevakningsansvariga myndigheter och andra aktörer inom civilt försvar tillför regeringen permanenta medel, vilket motsvarar totalt 1,3 miljarder kronor under 2018-2020. Medlen ska tillföras kommuner, landsting, länsstyrelser, övriga bevakningsansvariga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Det framgår av regeringens förslag till budget, som presenterades den 20 september 2017.

Regeringen bedömer att de aktiviteter som genomförts vid de bevakningsansvariga myndigheterna utifrån uppdraget att återuppta planeringen för civilt försvar ger en god grund för det fortsatta arbetet.

Eftersom ett modernt civilt försvar bygger vidare på den krisberedskap samhället utvecklat under många år kommer det att gagna samhället i hela hotskalan, från kris till krig.

Ökade resurser på flera områden

MSB har fått gehör för flera av sina äskanden i budgetunderlaget till regeringen. Några av de områden som i budgetpropositionen föreslås ökade resurser är:

Anslaget 2:4 Krisberedskap föreslås från 2018 öka med

 • 100 miljoner kronor till kommunerna och
 • 30 miljoner kronor till landstingen för planering av civilt försvar.
 • 24 miljoner kronor till frivilliga försvarsorganisationers uppdragsverksamhet inom civilt försvar.
 • 8 miljoner kronor för ett pilotprojekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län (för detta syfte föreslås även Försvarsmakten få ett tillskott om 2 miljoner kronor)

MSB:s förvaltningsanslag föreslås öka med

 • 40 miljoner kronor från 2018 för informationssäkerhet och psykologiskt försvar,
 • 34 miljoner kronor till räddningstjänst och befolkningsskydd,
 • 7,5 miljoner kronor till MSB:s verksamhet med samordning och stöd till berörda aktörer på området.
 • 11 miljoner kronor från 2018 för att skapa förutsättningar för en stärkt kärnenergiberedskap.

Höga förväntningar på resultat

Regeringen ser behov av fortsatt arbete bland annat när det gäller samverkan mellan aktörerna och att MSB:s stöd till samhällets räddningstjänst måste stärkas och utvecklas. Regeringen betonar också att ett mer enhetligt utövande av länsstyrelsernas geografiska områdesansvar skulle stärka krisberedskapen och därmed totalförsvarsförmågan.

Satsningen på civilt försvar riktas till flera aktörer i den nu liggande budgetpropositionen. Den sammanställning MSB gjort hittills ger den bild ni kan se nedan.

- Regeringens signal är tydlig: den har höga förväntningar på resultat, ökat tempo och höjd ambitionsnivå – och det på alla nivåer. Därför behöver alla aktörer prioritera verksamhet som leder till att vi tydligt kan höja totalförsvarsförmågan. Det gäller särskilt kommuner och landsting, länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter inklusive MSB – men det gäller också privata aktörer inom de prioriterade områden som regeringen pekar på: livsmedelsförsörjning, sjukvård, transporter, skydd och säkerhet, energi samt elektroniska kommunikationer, säger MSB:s vikarierande generaldirektör Nils Svartz.

Regeringen föreslår

 • För att stärka länsstyrelsernas arbete med civilt försvar ökas anslaget med 36 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018.
 • För att stärka Polismyndighetens arbete med civilt försvar inom området skydd och säkerhet föreslår regeringen att anslaget ökas med 5 miljoner kronor från och med 2018.
 • För att stärka Säkerhetspolisens arbete med civilt försvar inom området skydd och säkerhet föreslår regeringen att anslaget ökar med 3 miljoner kronor från och med 2018.
 • För att stärka Kustbevakningens arbete med civilt försvar föreslår regeringen att anslag 2:1 Kustbevakningen ökas med 2 miljoner kronor från 2018.
 • I syfte att bidra till intresse- och kunskapsspridning om försvars- och säkerhetspolitik, totalförsvar samt frågor om samhällets krisberedskap föreslås anslaget öka med 250 000 kronor fr.o.m. 2018 för att finansiera ett ökat verksamhetsbidrag till centralförbundet Folk och försvar.
 • För att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar föreslås anslaget öka med 40 miljoner kronor fr.o.m. 2018. Medlen ska fördelas till ansvariga myndigheter, främst Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, samt till hälso- och sjukvårdens huvudmän.
 • För att stärka Energimyndighetens arbete med civilt försvar inom energiförsörjning föreslås anslaget öka med 7 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018.
 • För att säkerställa att planeringen för civilt försvar inom energisektorn kan fullföljas och intensifieras ökas anslag 1:8 elberedskap med 3 miljoner kronor från 2018.
 • Regeringen föreslår att anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 40 miljoner kronor fr.o.m. 2018 i syfte att stärka Luftfartsverkets, Sjöfartsverkets, Trafikverkets och Transportstyrelsens arbete med civilt försvar inom transportområdet.
 • För att stärka Post- och telestyrelsens arbete med civilt försvar inom området elektroniska kommunikationer föreslår regeringen att anslaget 2:1 Post- och Telestyrelsen ökar med 10 miljoner kronor.
 • Regeringen anser att anslag 1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt bör tillföras 22 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2018 för bl.a. en nivåförstärkning av basresurserna för att motsvara de krav och behov som ställs på t.ex. säkerhetsskydd, infrastruktur, inventarier, expertkompetens och samverkan.
 • Regeringen föreslår att anslag 1:14 Livsmedelsverket bör tillföras 10 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2018 för att bl.a. stärka förmågan för tidig upptäckt av hälsohot.
 • Regeringen anser att anslag 1:8 Statens jordbruksverk bör tillföras 8 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2018 för att bl.a. stärka förmågan inom totalförsvaret genom utbildningar, övningar och samverkan med andra myndigheter.
Publicerad: 2017-09-21 kl. 12:00 | Senast granskad:2017-03-02 kl. 09:01
Kontakt:
Svante Werger Svante.Werger@msb.se

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld
Antal