Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet

Engelskt namn: Office of Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection

Verksamheten huvudsakliga uppgift är att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet samt arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet. I arbetet ingår att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Verksamheten svarar för regelgivning och för utveckling av samhällets arbete med kontinuitetshantering och kritiska beroenden. Verksamheten ska lämna råd och stöd i förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer.

Verksamheten svarar för den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter.

Verksamheten svarar för att vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/114/EG.

Verksamheten ska stödja medieföretagens beredskapsplanering.

Verksamheten ska stödja myndighetens centrala analysprocess samt övriga enheter i deras utvecklingsarbete och med leveranser och tjänster. Verksamheten ska inom sitt område bidra till internationell samverkan och samverkan inom ramen för NATO och EU-samarbetet.

Verksamheten leds av en verksamhetschef.

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är indelad i fyra enheter:

Enheten för verksamhetssamordning och strategisk analys (US-CSV-VSA)

Enheten ansvarar för stöd avseende verksamhetens planering och uppföljning, budgetarbete samt rapportering. Enheten har det sammanhållande ansvaret för att samordna och stödja arbetet med remisser, uppdrag och utredningar samt kommunikations-, forsknings- och studiefrågor, nationell och internationell samverkan. Enheten ansvarar också för att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området. I detta arbete ingår den årliga rapporten till regeringen samt verksamhetens stöd till bl.a. myndighetens centrala analysprocess.

Enheten leds av en enhetschef.

Linda Ericson

Linda Ericson
Enhetschef
linda.ericson@msb.se
010-240 40 93

Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet (US-CSV-SIC)

Engelskt namn: CIP and CIIP Section (Critical Infrastructure Protection and Critical Information Infrastructure Protection)

Enheten ska driva och hålla samman arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet och ansvara för myndighetens uppgifter att vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/114/EG. I detta ingår att stödja och utveckla samhällets arbete med kontinuitetshantering och kritiska beroenden samt att arbeta med rymdvädersamordning.

Enheten ska, med fokus på kritisk informationsinfrastruktur, lämna råd och stöd till tekniskt förebyggande arbete inom området till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer.

Enheten svarar för myndighetens arbete med säkra kryptografiska funktioner för det civila samhället och för arbetet med myndighetens uppdrag vad avser eter- och medieberedskap. Enheten leder och samordnar arbetet med informationssäkerhet i myndighetens externa kommunikationstjänster för ledning och samverkan så att den externa kravställningen tillgodoses. Enheten ansvarar vidare för att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom sitt område och ingå i verksamhetsövergripande analysarbete. Personal från enheten ska vid behov ingå i Nationell operativ samverkansfunktion för cybersäkerhet (NOS).

Enheten leds av en enhetschef.

Åke Holmgren
Åke Holmgren
Chef
ake.holmgren@msb.se
010-240 42 78

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering (US-CSV- ITH)

Engelskt namn: Operational Cybersecurity and IT Incident Response Section

Enheten ska som en del i arbetet med att stödja samhället med att hantera och förebygga it-incidenter upprätthålla funktionen CERT-SE, som är en del av det internationella nätverket av Computer Emergency Response Teams (CERT). I detta ingår att upprätthålla Nationell operativ samverkansfunktion för cybersäkerhet (NOS). Enheten ska vara den operativa kontaktpunkten gentemot motsvarande funktioner i andra länder.

Enheten ska säkerställa att verksamheten i sin helhet kan agera skyndsamt vid inträffade it-incidenter genom att sprida information samt vid behov samordna åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade. Enheten har ansvar för att operativt stödja arbetet med itsäkerhet i de av myndighetens externa kommunikationstjänster för ledning och samverkan som kräver detta. Enheten ansvarar för webbplatsen CERT.se. Enheten ansvarar för att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom sitt område. I detta ingår löpande omvärldsbevakning, att producera och delge anpassad information till relevanta aktörer, samt att ingå i
verksamhetsövergripande analysarbete.

Enheten leds av en enhetschef. Vid enheten finns två ställföreträdande chefer.


Christer Sandström
Chef
Christer.Sandstrom@msb.se 
010-240 4397

Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete (US-CSV- SISA)

Engelskt namn: Information Security Governance Section

Enheten ska lämna råd och stöd om förebyggande informationssäkerhetsarbete till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer. I detta ingår att lämna råd och stöd till statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshantering på området informationssäkerhet. Enheten ansvarar för webbplatsen Informationssäkerhet.se. Enheten ansvarar för att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom sitt område och ska ingå i verksamhetsövergripande analysarbete. Personal från enheten ska vid behov ingå i Nationell operativ samverkansfunktion för cybersäkerhet (NOS).

Enheten leds av en enhetschef.

Margareta Palmqvist
Enhetschef
margareta.palmqvist@msb.se
010-240 4242

Ort

Karlstad/Stockholm

Chef

Richard Oehme

Richard Oheme
richard.oehme@msb.se

010-240 44 06