Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Omfattande åtgärder krävs för att befolkningen ska ha tillräckligt skydd vid krig

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-09-15 kl. 10:12
Befolkningsskyddet är inte tillräckligt inför ett väpnat angrepp på Sverige.Därför förbereder MSB intensifiering av arbetet med att utveckla och stärka befolkningsskyddet. Det kommer att krävas omfattande åtgärder under lång tid. Militärstrategiskt viktiga områden har prioritet. Det konstaterar MSB i en rapport till regeringen.

I rapporten betonar MSB att befolkningsskyddet är ett system av åtgärder som behöver utvecklas utifrån en gemensam inriktning, men som kan variera för olika delar av landet. MSB höjer ambitionerna inom ramen för myndighetens nuvarande uppdrag när det gäller skyddsrum, varningssystem, förstärkningsresurser, utbildning och information till allmänheten.

Rapporten Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden

Skyddsrum

Det har inte gjorts någon analys på många år av vilken hotbild som ska vara styrande för skyddsrumsbeståndet. Några nya statligt finansierade skyddsrum har inte heller byggts sedan 2002. Många av de byggnader som har skyddsrum i dag står i begrepp att byggas om eller moderniseras.

MSB anser att befintliga skyddsrumstillgångar bör behållas i så stor utsträckning som möjligt och att regeringen behöver ge en inriktning för vilka långsiktiga investeringar i form av nya skyddsrum som bör göras.

I väntan på en inriktning för det långsiktiga arbetet med skyddsrum, arbetar MSB vidare med förberedelser för att stärka och utveckla det befintliga beståndet av skyddsrum. I arbetet prioriterar vi de områden som regeringen har lyft fram som särskilt militärstrategiskt viktiga.

Som ett första steg inventerar MSB samtliga skyddsrum och deras skyddsstatus på Gotland, samt beräknar kostnaderna för den modernisering som behövs. Myndigheten avser att göra motsvarande inventeringar och kostnadsberäkningar för vart och ett av de övriga militärstrategiskt viktiga områdena.

Om skyddsrum

Varning för flyganfall

Ljudanläggningar för utomhusvarning finns i de flesta svenska tätorter. Via dessa kan kommunen sända bland annat signalen flyglarm. Men det förvarningssystem som ska ge information till berörda kommuner om ett förestående flygangrepp, fungerar inte i dag. MSB avser att tillsammans med Försvarsmakten under 2018 se över förutsättningarna för en återskapad förmåga till effektiv förvarning för flyganfall.

Om dagens VMA-system

Information till allmänheten

Regeringen har gett MSB i uppdrag att utveckla informationen till privatpersoner om vad kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer innebär och om hur man kan förbereda sig för detta. MSB tar fram ett informationsmaterial som ska skickas till alla 4,5 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan 2018.

Nationellt informationsmaterial till allmänheten

Kommunal räddningstjänst behöver förstärkas under höjd beredskap

MSB bedömer att det behövs väsentliga förstärkningar både av materiel och personal i den kommunala räddningstjänsten under höjd beredskap. Den kommunala räddningstjänsten är i dag anpassad för insatser i fredstid. Den statliga utrustning för räddningstjänst under höjd beredskap som överfördes till kommunerna under 1990-talet är i allt väsentligt avvecklad hos kommunerna.

MSB förvaltar statliga förstärkningsresurser för bekämpning av skogsbränder, översvämningar, oljeutsläpp och utsläpp av farliga ämnen, samt för samverkan och ledning m.m. De kan delvis betraktas som relevanta även för räddningstjänsten under höjd beredskap. MSB utvecklar förutsättningarna för att kunna använda förstärkningsresurserna i hela hotskalan, det vill säga även vid krigsfara och krig.

Från 2018 avser MSB att erbjuda grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (grundutbildning för deltidsanställda inom räddningstjänst) som anpassats till behoven vid höjd beredskap. Omfattningen beror på tilldelning av medel till myndigheten.

MSB kommer att återkomma till regeringen med närmare bedömningar av utvecklings- och anpassningsbehoven för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap och för MSB:s förstärkningsresurser, samt vilka kostnader de kan innebära.

MSB:s förstärkningsresurser

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Lokal organisation behövs

MSB anser att det behöver finnas en organisation med ansvar att ställa i ordning skyddsrum och informera allmänheten likt det tidigare hemskyddet, som bestod av totalförsvarspliktiga och frivilliga. Här menar MSB att frivilliga försvarsorganisationer kan komma att ha en viktig roll för att rekrytera, utbilda och organisera befolkningsskyddet på lokal nivå.

MSB avser att inom sitt ansvarsområde se till att regler och uppdrag som rör frivillig försvarsverksamhet utvecklas och anpassas för detta ändamål.

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se