Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nationell lägesbild vecka 3

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-01-20 kl. 08:37
Antalet asylsökande som kommer till Sverige fortsätter att minska, men läget är fortfarande ansträngt inom vissa områden. Flera aktörer ställer nu om för att långsiktigt ta hand om de som kom under 2015, samt för att ha beredskap om antalet asylsökande snabbt skulle öka igen.

Mellan den 12 och 18 januari kom 912 asylsökande till Sverige, av dessa var 119 ensamkommande barn. Antalet asylsökande innebär en minskning jämfört med föregående vecka och är jämförbart med det antal asylsökande som kom till Sverige samma period i januari 2013.

Problem med bland annat boende, ensamkommande barn, socialtjänst och skola kvarstår. Men MSB bedömer att problembilden är känd för berörda aktörer samt att ansvarsförhållandena mellan aktörerna är klargjorda. Nu ställs krav på en långsiktig hantering, som sannolikt kommer att övergå till ett nytt normalläge.

Från krishantering till ordinarie verksamhet

När antalet asylsökande var som högst under hösten 2015 fick flera myndigheter snabbt prioritera om sin verksamhet. En del aktiverade beredskaps- och krishanteringsstrukturer som egentligen var tänkta för att hantera stora olyckor och andra liknande händelser. Flera länsstyrelser och kommuner har rapporterat till MSB att de har gjort omprioriteringar inom den egna verksamheten som lett till att annan verksamhet drabbats, alltså undanträngningseffekter. Det har inneburit att länsstyrelser och kommuner inte kunnat uppfylla vissa uppgifter som regleras i lagar och förordningar. Samtidigt har flera aktörer förbättrat sin samordning och effektivitet under hösten. MSB bedömer att många ansvarsförhållanden har blivit klargjorda och de utmaningar som återstår är väl kända. Nu övergår den akuta hanteringen av flyktingsituationen i många län och kommuner från krishantering till långsiktig linjeverksamhet.

Behov av nya bostäder

För kommunerna är boendefrågan en utmaning som kommer finnas kvar under lång tid. Enbart en minskning av antalet asylsökande skulle inte lösa bristen på bostäder. Aktörerna som rapporterar till MSB är samstämmiga kring att det krävs nybyggnation för att lösa nuvarande situation. Boverket uppskattar att det behöver byggas över 700 000 bostäder i Sverige till år 2025.

Ett flertal kommuner uttrycker oro inför den nya placeringslagen som träder ikraft den 1 mars. Lagen tvingar kommuner att ta emot nyanlända, vilket skulle kunna leda till ytterligare prioriteringsutmaningar.

När det gäller bristen på boenden för asylsökande har Migrationsverket fått allt färre anbud på sina upphandlingar. Myndigheten bedömer att man under våren 2016 kommer att behöva cirka 20 000 platser på asylboenden. Det beror på att cirka 5 000 säsongsplatser inom kort övergår till turistnäringen samt att man har ungefär 6 000 personer boende i kommunala evakueringsboenden och omkring 7 000 platser i befintliga boenden där man i nuläget är allt för trångbodda.

Eftersom Migrationsverket fokuserar på långsiktiga boendelösningar har man nu tackat nej till MSB:s och Fortifikationsverkets förslag för tältboenden på fem platser i Sverige. Även MSB:s befintliga tältboende i Revinge avvecklas den 24 januari.

Enligt Polisen har kriminella på olika sätt gett sig in på marknaden för asylboenden. Därför har Polisen framfört önskemål till Migrationsverket om i ett tidigare skede få information om de aktörer som vill starta asylboenden.

Stora utmaningar för skolan

MSB bedömer att läget kommer att vara fortsatt ansträngt inom skola, förskola och Svenska för invandrare, SFI.  Även om antalet asylsökande minskar finns en oro hos kommuner för att trycket på skolverksamheten kommer att bestå.

I flera län är det är kö till olika skolverksamheter och elever kan inte erbjudas plats i skolan inom den rekommenderade tiden. Gymnasieverksamhet nämns specifikt som ett område där kommunerna inte kan erbjuda alla plats. Flera länsstyrelser påpekar att läget förmodligen kommer att bli än mer ansträngt längre fram. Det gäller främst Svenska för invandrare, SFI, när allt fler uppehållstillstånd beviljas.

Enstaka länsstyrelser nämner att det finns barn med särskilda behov som riskerar att inte få det stöd de behöver. Elevhälsan beskrivs som hårt belastad av flera länsstyrelser.

Fortsatt svårt för ensamkommande barn

Samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad. Omhändertagandet kan inte alltid ske utifrån principen om barnets bästa enligt FN:s barnkonvention.

Belastningen på kommunerna, främst socialtjänsten och överförmyndarverksamheten, har ökat i takt med antalet ensamkommande barn under hösten 2015. Belastningen på dessa verksamheter är fortfarande väldigt hög i många fall. Svårigheterna med att hitta boenden, att identifiera familjehem och att utreda dessa, problem med överbeläggningar på boenden samt att utbilda gode män kvarstår.

Viktigt med tidiga hälsoundersökningar

Socialstyrelsen bedömer att situationen inom främst primärvården, tandvården, psykiatrin och elevhälsan kommer att bli ytterligare ansträngd under 2016.

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att flyktingsituationen utgör en låg risk för smittspridning av ett antal infektionssjukdomar. Riskbedömningen förutsätter dock att tidiga hälsoundersökningar för asylsökande genomförs. Samtidigt rapporterar länsstyrelserna i sina enkätsvar att sjukvården på vissa platser i landet inte klarar av att genomföra hälsoundersökningar i tillräcklig utsträckning.

Kontakt: MSB:s presstjänst infoiberedskap@msb.se