Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s budgetunderlag för 2019-2021

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-02-28 kl. 14:47
MSB:s budgetunderlag för perioden 2019–2021 präglas till stor del av den återupptagna planeringen för höjd beredskap och åtgärder för att stärka förmågan inom civilt försvar. Totalt äskar myndigheten ytterligare 189 mnkr 2019 på förvaltningsanslaget. Ett ökat behov av stöd och inriktning till aktörerna är främsta anledningen till myndighetens äskande.

- MSB har under de senaste två åren ställt om för att kunna öka tempot i totalförsvarsplaneringen och vi har också fått medel för det, men nu behövs mera resurser. Totalförsvarsplaneringen har kommit igång bra, och det märks i form av ökat tryck från omvärlden; det finns behov av stöd och resurser för det breda utvecklingsarbetet, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör för MSB.

Det handlar om nödvändiga satsningar till stöd för aktörernas beredskapsplanering, för skyddade/alternativa ledningsplatser, säkra kommunikationer, utveckling av MSB:s operativa förmåga, stärka förmågan att möta påverkanskampanjer och informationspåverkan, utveckling av förstärkningsresurser, utveckling av befolkningens motståndskraft, informations- och cybersäkerhet, övning, utbildning, befolkningsskydd och utveckling av räddningstjänst vid höjd beredskap, sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK), utbildning inom skydd mot olyckor och stöd till svenska myndigheter som verkar internationellt.

Brett perspektiv

I takt med att planering för totalförsvar nu utvecklas även hos andra aktörer, ökar efterfrågan om stöd och vägledning från MSB. MSB:s prioriteringar har utgått ifrån att arbetet behöver bedrivas i brett perspektiv av hot, risker och förmågor. MSB ser därför inför kommande budgetperiod svårigheter med att genomföra myndighetens grunduppdrag och samtidigt utveckla totalförsvarsverksamheten ytterligare utan ökade resurser.

Det tar tid att ställa om

Erfarenheterna från det arbete myndigheten hittills har bedrivit, utifrån den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016 till 2020, är att det tar tid att ställa om och anpassa verksamheten och öka kompetensen inom området. Försvarsberedningens förslag till ny inriktning av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret ska börja gälla från 2021 – exakt hur denna kommer se ut kommer inte vara klar förrän 2020. MSB anser att det behöver finns kraft och resurser hos MSB att redan från 2020 stödja regeringen i genomförandet av den nya inriktningen. Det handlar främst om att agera proaktivt och förbereda inför olika reformer som kan komma att beslutas.

Förutom de områden som anges i underlaget och som kommer att påverka myndighetens avgifter, anslag och anslagsbehov, finns det flera pågående utredningar som också kan komma att påverka MSB:s uppdrag och uppgifter.

MSB äskar ökande anslag

För år 2019 äskar MSB ytterligare 144 mnkr inom området utveckling av krisberedskap och civilt försvar. Därtill bedömer MSB att det behövs 36 mnkr mer för utbildning inom området skydd mot olyckor, och 9 mnkr för att myndigheten ska kunna erbjuda stöd inom säkerhetsområdet till andra svenska myndigheter som verkar internationellt, totalt 189.

MSB bedömer att den utveckling som behöver ske inom de områden som anges ovan innebär behov av ytterligare resurser på myndighetens förvaltningsanslag motsvarande 189 mnkr 2019, 269 mnkr för 2020 samt 292 mnkr för 2021. Ökningen behöver ske stegvis med beaktande av framförallt möjlig rekryteringstakt och tillgång till ändamålsenliga lokaler. För 2019 utgör ca 2/3 medel för personal. Resterande del behövs exempelvis för utveckling av verksamhet och investeringar i teknik.

Utöver det äskar MSB en förstärkning för internationell civil krishantering på utgiftsområde 7 (Internationellt bistånd).

MSB ser en ökad efterfrågan om finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap, både hos MSB och för övriga aktörer som kan nyttja anslaget. MSB bedömer att en omfördelning kan göras inom ramen för anslaget 2019. För åren 2020 till 2021 är bedömningen att anslaget med stor sannolikhet behöver öka för att finansiera större utvecklingsinsatser för civilt försvar.

Förslag till utökad finansiering 2019–2021, mnkr.

Verksamhetsområden Äskande 2019 Äskande 2020 Äskande 2021
Utveckling av krisberedskap och civilt försvar (UO 6, anslag 2:6 MSB) 144 194 217
Utbildning inom området skydd mot olyckor (UO 6, anslag 2:6 MSB) 36 58 58
Stöd till andra svenska myndigheter som verkar internationellt (UO 6, anslag 2:6 MSB) 9 17 17
Internationell krishantering (UO 7, anslag 1:1 Internationell civil krishantering) 5 10 15

 

Budgetunderlag 2019-2021

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se