Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

God samverkan för att släcka bränder

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-08-17 kl. 18:00
Nu börjar brandrisknivåerna att närma sig de normala för säsongen. Det har varit en intensiv sommar och många har varit delaktiga i det arbete som utförts för att släcka bränderna.

Det har varit ett samverkansintensivt arbete för att hantera den extrema situation som länge rådde med höga temperaturer, extrem brandrisk och många bränder i landet.

Många frivilliga har engagerat sig. Regionala och nationella instanser har jobbat hårt för att möjliggöra en effektiv hantering av händelsen. Räddningstjänsterna ute i landet har naturligtvis dragit det största lasset och har varit avgörande för att bekämpa stora bränder och förhindra mindre bränder från att sprida sig.

Tillbaka till ordinarie hantering

MSB avslutar nu den särskilda organisation som inrättades på myndigheten för hantering av skogsbränderna under den extrema perioden. I den särskilda organisationen har cirka 270 personer varit aktiva, både från MSB:s egen verksamhet och inlånade från andra organisationer.

Nu när läget befinner sig i nivå med det normala för årstiden återgår MSB till ordinarie hantering. MSB har alltid beredskap dygnet runt för att hantera olyckor och kriser. Om nya bränder uppstår kan räddningsledare eller länsstyrelse begära förstärkningsresurser från MSB, både i form av materiel och experter.

De förstärkningsresurser från MSB som nyttjats under sommaren återställs nu för att kunna användas om nya bränder uppstår.

Så arbetar MSB med att hantera olyckor och kriser  

MSB:s beredskap för skogsbrand   

Reflektioner

Det har varit en lång hantering med många inblandade. Utvärderingar av hanteringen av skogsbränderna kommer att ske men här berättar några som deltagit i hanteringen kort om sina upplevelser av samverkan och att arbeta för samma mål.

Räddningstjänst

Kenneth Eriksson, räddningsledare dag 2 vid branden i Kårböle, Ljusdal

Branden i Kårböle startade den 14 juli och pågick i drygt tre veckor.

– Det gick smidigt och fort från början. Jag var på fältet men fick hjälp med kontakter till MSB. Med tanke på att det var semestertider så tog det inte lång tid innan vi fick fram förstärkningsresurser, de kom redan på natten efter att kontakten togs. Så det tog inte lång tid. Det fungerade bra att beställa mer material, det var inget krångel. Sedan så blev det lite ont om material efter ett tag för det var en stor brand, så det gick såklart åt en del. Men min uppfattning att det gick smidigt med bra kontaktvägar.

Henrik Karlsson, brandförman Räddningstjänsten Västerbergslagen (Ludvika)

– En skogsbrand bröt ut i Fredriksberg torsdag den 9/8 klockan 14.50. Vi fick information från räddningschefen i Dala-Mitt att resurser fanns att begära och att de hade ett direktnummer till MSB gällande helikopterresurser som var stationerade i Örebro. Efter att Fredriksbergskåren lämnat sin ankomstrapport gällande spridningen av branden togs beslut att kontakta MSB, angående helikoptrar. Det gick förhållandevis snabbt att få bekräftelse på att vi kunde få två helikoptrar till Fredriksberg. Den som tog emot samtalet på MSB förstod vikten av helikopterresurser till de djupa dalaskogarna. Styrkan i Fredriksberg hade 700 meter matarslang att dra fram till branden och de gjorde ett jättejobb samtidigt som två bilar redan rullat från Ludvika mot Fredriksberg. Samtidigt som branden blev omringad klockan 16.30 så anlände helikopterförstärkningen och man kunde snabbt få full kontroll på branden. Det blev lite stökigt inledningsvis då piloterna var från Tyskland, men de talade engelska så det löste sig. Jag har inte upplevt något krångel för oss och helikoptrar, vissa dagar var det flera bränder i länet och då utvärderade MSB var och vem som skulle få resurser. Då upplever man det oftast som en lång svarstid.

Micael Holmstrand, räddningsledare insats Kråkhult, Ljungby

– Det stöd MSB placerade i Växjö var mycket bra och det har vi nyttjat i ett antal bränder i trakten. Samverkan funkat mycket väl, vi hade bra stöd från den koordinator som MSB skickade med och som ledde bombningarna från marken. Det var en bra resurs även om den kom från ett annat EU-land, det har fungerat lika väl som svensk. De kunde sitt jobb och var effektiva. Det fungerade mycket väl absolut, från att vi begärde hjälp. Det var nästan så man undrade om de stod runt hörnet, de var på plats mycket fort. Vi har fått bra stöd från ledningen från Värends Räddningstjänst i Växjö och vår egen inre stab, de var oss behjälpliga med att begära helikoptrar i tidigt skede. Vi hade även bra stöd av länsstyrelsen som hjälpte till. Små organisationer kunde tack vare samverkan få hjälp och det gick fort.

Myndigheter

Under skogsbränderna inrättades vid MSB funktionen Samverkansfunktionen för samhällets samlade resurser för underlätta samordningen mellan de centrala myndigheterna. Funktionen bidrog till att kvalitetssäkra tolkning av beslut och snabba upp beslut och inriktningar som rörde den gemensamma hanteringen av bränderna. Personal från SOS Alarm, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Kustbevakningen och Socialstyrelsen deltog på plats eller på distans.

En som var med i detta arbete var Mikael Fredstam från Kustbevakningen.

– Det var väldigt värdefullt att Samverkansfunktionen inrättades och samlade alla i ett rum på MSB. Så många frågor löstes snabbt, både i de formella möten, men även i korridorsnacket. Det är även mycket man snappar upp vid sidan av formella möten som för arbetet framåt. Funktionerna hade kunnat inrättas ännu tidigare.

Major Björn Jungwallius från Försvarsmakten arbetade i MSB:s Host Nation Support vid Örebro flygplats i slutet av juli till början på augusti.

– Det har ur mitt perspektiv fungerat bra. Det är glädjande att MSB ledningsorganisation hade en så lärande och utvecklande inställning under pågående insatser. Första veckan fanns en del friktioner. Men när ordervägarna blev tydligare, så löpte verksamheten på smidigare. Självklart finns det alltid saker man kan fortsätta att förbättra. MSB:s professionella och duktiga personal gjorde vår samverkan lättarbetad. En framgångsfaktor var att alla organisationer som jag hade kontakt med hade en gemensam målbild och en vilja att lösa uppgiften tillsammans. En värdefull erfarenhet att ta med sig är vikten av att ha personal med flygoperativ kompetens som ingår i MSB ”Host Nation Support”-enhet. Det säkerställer god internationell och nationell samverkan med de flygande resurserna, vilket ger förutsättningar för att uppnå hög operativ effekt.

Frivilliga

Röda Korset har samordnat spontanfrivilliga och frivilligorganisationer på platser där det inte redan fanns befintlig samordning.

– Vi upplevde en bra dialog med andra aktörer, både på nationell nivå och ute ”på fältet”. I en kris finns det alltid meningsskiljaktigheter men de kunde lösas snabbt och pragmatiskt. Även om mycket fortfarande går att förbättra är vår upplevelse att vi kommit väldigt långt sen branden i Västmanland 2014 och särskilt tydligt är att samtliga aktörer ser vikten av frivilliga i krisberedskapen. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta diskutera hur samverkan mellan räddningstjänster, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer kan bli ännu bättre, berättar Ylva Johnsson Strömberg, krisberedskapschef på Röda Korset.

MSB

Hur har arbetet fungerat för MSB som organisation och har man gjort något annorlunda jämfört med hur man arbetade 2014 under Västmanlandbranden?

– Vår känsla just nu är att hanteringen av skogbränderna sommaren 2018 fungerat bra. I en regelrätt utvärdering får vi titta på detaljerna, vad som funkade bra och vad som kunde ha gjorts bättre, samt vilka åtgärder vi måste vidta utifrån lärdomarna. Det går inte att jämföra branden i Västmanland 2014 med de bränder som varit den här sommaren. Eftersom bränderna har varit flera och utspridda i hela Sverige har situationen varit mer komplex än den i Västmanland. Det går däremot att se att flera av lärdomarna från Västmanland har omsatts och gjorts bättre i den här hanteringen, säger Anneli Bergholm Söder, avdelningschef på MSB:s operativa avdelning.

Exempel på lärdomar som omhändertagits denna gång;

  • MSB har i högre grad varit handlingskraftiga genom att tidigt ta initiativ till att begära internationellt stöd för att stärka den nationella beredskapen.
  • MSB tog också ett tydligare samordningsansvar och prioriterade och fördelade både MSB:s egna men också andra statliga aktörers förstärkningsresurser (exempelvis Kustbevakningens och Försvarsmaktens) till räddningsinsatser runt om i landet.
  • MSB har även mäklat resurser mellan kommunal räddningstjänst på den lokala nivån.

Nuläget

När en samhällsstörning eller kris inträffar behövs en samlad bild över situationen, en så kallad lägesbild. Den ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen Den samlade nationella lägesbilden syftar till att skapa en övergripande lägesbild samt belysa områden där MSB bedömer att det finns gemensamma utmaningar för samhällets samlade hantering, i det här fallet gällande skogsbränder, torka och vattenbrist.

MSB:s samlade bedömning i den nationella lägesbilden för den 17 augusti är som följer;

  • MSB bedömer att det är av stor vikt att samhällets aktörer är medvetna om att skogsbrandsrisken fortfarande är hög i vissa delar av landet, samt att nederbörden som hittills har kommit har haft begränsad påverkan på såväl torkan i de undre marklagren, som grundvattennivåerna. En fortsatt medvetenhet om brandrisken hos allmänheten är viktig.
  • Nya bränder uppstår fortfarande i landet men bedöms kunna hanteras lokalt/regionalt. Det är fortfarande mycket torrt i de djupare marklagren och en större brand skulle därmed kunna bli resurskrävande.
  • Berörda aktörer bör fortlöpande säkerställa beredskap för hantering av skogsbrand och vidta åtgärder för att upprätthålla förmåga.
  • Flertalet av länsstyrelserna bedömer sig ha god ledningsförmåga vid storskaliga insatser, men räddningstjänsternas uthållighet och resursbehov varierar. Samverkan inom och mellan länen är en viktig faktor för att upprätthålla beredskap.
  • De länsstyrelser som inte har en lägesbild över kommunernas dricksvattenförsörjning uppmanas att kartlägga nuvarande vattensituation samt undersöka potentiella konsekvenser.

 

Så arbetar MSB med nationell lägesbild

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se