Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Fortsatt satsning för att klara olyckor och kriser i MSB:s budgetunderlag 2020-2022

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2019-03-01 kl. 15:59
För att samhället och individer ska ha bättre förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser så behöver Sverige fortsätta att satsa på bland annat totalförsvar och räddningstjänst. Det framgår av det budgetunderlag för 2020-2022 som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i dag lämnar in till regeringen. Förstärkningarna gör att budgeten är 124 miljoner kronor högre än 2019 när det gäller förvaltningsanslaget.

- Vi har börjat en resa att bygga ett civilt försvar och att förebygga kriser och olyckor och det behöver fortsätta., säger Jonas Norén, chef på avdelningen för verksamhetsstöd.

Budgetunderlag för 2020-2022 (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)

Budgetunderlaget ligger i linje med föregående års budgetunderlag, men med förstärkningar. Det är en fortsättning på arbetet med att stärka samhällets förmåga utifrån de behov som tidigare redovisats har påbörjats. Den ökade anslagstilldelningen till MSB i budgetunderlaget för 2019-2021 har bidragit till att vi kunnat lägga en viktig grund för arbetet med civilt försvar. Förstärkningen har även inneburit fler utbildningsplatser inom räddningstjänst och skydd mot olyckor, utvecklad operativ förmåga samt satsningar inom cyberområdet.

Det är för att fortsätta på den inslagna vägen som MSB ser att anslaget stegvis behöver fortsätta att öka.

MSB:s äskande för 2020-2022 grundar sig på det utvecklingsbehov som redovisades i föregående budgetunderlag.

Utgångspunkten för arbetet är ett brett perspektiv av hot och risker samtidigt som samtliga föreslagna förstärkningar direkt eller indirekt skulle bidra till att öka den samlade förmågan i totalförsvaret.

MSB:s äskande av medel för 2020-2022 avser förstärkning inom alla våra fyra verksamhetsområden. Här listas exempel på förstärkning för respektive verksamhetsområde:

Område Räddningstjänst och olycksförebyggande, för bland annat:

  • stöd för utveckling av metod och teknik inom räddningstjänstområdet,
  • tillskapande av ytterligare utbildningsplatser.

Område Operativ hantering av samhällsstörningar, för bland annat:

  • skapa en bättre gemensam förmåga avseende informationspåverkan och påverkanskampanjer och behov av en mer omfattande teknik- och systemutveckling,
  • medel för att kunna ge säkerhetsstöd till andra svenska myndigheter som verkar internationellt.

Område Cybersäkerhet och säkra kommunikationer, för bland annat:

  • behov av att ytterligare stärka funktionen CERT-SE personellt för att öka stödet till samhällets aktörer och den nationella förmågan att förebygga och hantera it-incidenter.

Område Krisberedskap och civilt försvar, för bland annat:

  • ytterligare öka takten i utvecklingen av det civila försvaret för att kunna ha en parallellitet i utvecklingen av det militära och civila försvaret och för att möta det omfattande behovet av stöd,
  • särskilt förstärka arbetet inom  områdena långsiktig förmågeutveckling, försörjningsberedskap, verkställighetsföreskrifter och totalförsvarsfrågor i samhällsplanering.

Om budgetunderlag

MSB, liksom alla myndigheter, lämnar i början av året in ett budgetunderlag. Dessa underlag använder sedan regeringen när statens budget ska räknas fram. Mot slutet av året fastställer regeringen så anslagen till myndigheterna i regleringsbrev. Regleringsbreven styr myndigheternas ekonomi och verksamhet och kompletterar den mer långsiktiga styrningen i myndighetens instruktion. Samtliga regleringsbrev finns tillgängliga via myndigheten Ekonomistyrningsverkets webbplats www.esv.se.  

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se