Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyheter Naturolyckor

Tipsa om artikeln

Ny handbok ger stöd: Klimatanpassa dricksvattenproduktionen nu

2019-02-15 kl. 15:00
Nu finns en ny handbok för klimatanpassning som ger stöd för att analysera de lokala förutsättningarna och planera vad dricksvattenproducenten och kommunen ska göra. Med hjälp av ett fiktivt exempel visas hur en sådan analys och åtgärdsplan kan se ut.

Utbetalda statsbidrag (2:2) förebyggande mot naturolyckor för år 2018

2019-01-11 kl. 10:54
Kommuner som utfört eller avser utföra åtgärder för att förebygga naturolyckor i bebyggda områden kan söka bidrag för åtgärderna. För budgetåret 2018 anvisade staten 74 850 000 miljoner kronor till detta.

Information att sprida om brandrisk

2018-07-21 kl. 15:18
Här finns länkar och filer med information om eldningsförbud på olika språk för anpassning efter respektive län.

Forum för naturkatastrofer 2018

2018-05-28 kl. 11:06
Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) välkomnar dig till Forum för naturkatastrofer den 15 november 2018 i Karlstad!

Nu har MSB överlämnat den översiktliga morän karteringen till Åre kommun

2018-05-15 kl. 08:25
Syftet med den översiktliga karteringen av stabiliteten i morän och grova jordar är att översiktligt kartlägga behovet av detaljerade undersökningar och kontroller med avseende på faran för slamströmmar, skred och ras.

Kommunerna uppmanas inventera sina översvämningsskydd

2018-03-12 kl. 12:54
I stora delar av landet ligger just nu mer snö än vanligt. Detta kan leda till en kraftig vårflod. Kommuner och länsstyrelser uppmanas därför att redan nu börja inventera vilka översvämningsresurser som finns tillgängliga regionalt.

Ny utgåva av vägledning ska ge säkrare markanvändning och planering

2018-02-01 kl. 12:35
En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

40 år sedan skredet i Tuve

2017-11-29 kl. 15:13
På torsdag den 30 november är det 40 år sedan orten Tuve drabbades av ett kraftigt skred. Nio människor miste livet, 65 hus förstördes och över 400 människor blev hemlösa.

Seminarium om vad vi kan göra för att minska konsekvenserna av skyfall

2017-10-09 kl. 16:11
Seminariedag i Göteborg den 28 november som bygger på innehåll från två färska vägledningar om skyfall. Kommuner och länsstyrelser delar också med sig av sina erfarenheter av att ha drabbats och hur man nu arbetar för att förebygga.

Ny karttjänst för kustöversvämning

2017-06-30 kl. 13:59
MSB har tagit fram en ny karttjänst för kustöversvämning. Den innehåller 9 stycken utbredningsskikt längs hela Sveriges kust för en vattenståndsnivå från 1 meter till 5 meter i RH 2000.

Nya FN-guider om katastrofriskreducering

2017-06-01 kl. 08:30
Förenta Nationernas (FN) katastrofriskreduceringsorgan UNISDR har tagit fram 5 nya guider som syftar till att vägleda implementeringen av Sendairamverket för katastrofriskreducering.

MSB:s statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

2017-05-31 kl. 13:47
MSB har reviderat vägledningen och ansökningsblanketten för statsbidragsansökningarna. MSB förtydligar att bidraget framförallt ska skydda allmänna intressen och särskilt samhällsviktiga funktioner.

Ny portal med översvämningsdata

2016-03-14 kl. 17:00
MSB lanserar nu en ny portal där samtliga översvämningskarteringar som MSB tagit fram finns samlade. Tidigare har översvämningskarteringarna funnits tillgängliga via flera olika kartvisare, nu samlas alla kartor på ett och samma ställe, vilket gör det lättare att hitta.

FN:s ramverk om katastrofriskreducering beslutat för 2015-2030

2015-07-27 kl. 11:04
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 antogs vid FN: s tredje världskonferens i Sendai, Japan, den 18 mars, 2015.

Värmens påverkan på samhället

2015-06-29 kl. 16:25
MSB har tagit fram en rapport med faktablad och rekommendationer för kommuner vid värmebölja. Rapporten beskriver vad som kan hända eller har hänt i samhället under värmeböljor och vad man kan göra för att minska de negativa konsekvenserna.

Trafikverket, SGI och SGU söker efter kvicklera med hjälp av helikopter

2015-06-26 kl. 08:59
Nästan alla lerskred i Norge och Sverige som medfört betydande skador har varit kvickleraskred. Nu ska Statens geologiska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och Trafikverket leta efter kvicklera för att minska risken för stora skredolyckor i framtiden.

MSB välkomnar Vansbro och Värnamo till kampanjen Making Cities Resilient

2015-05-26 kl. 13:28
Vansbro kommun och Värnamo kommun har anslutit sig till UNISDR:s Making Cities Resilient-kampanj. Genom att delta i kampanjen får kommunen stöd och verktyg för att bygga resiliens på lokal nivå, dvs. skapa ett hållbart samhälle som kan möta framtidens förändringar. Kommuner får även möjlighet till nya internationella kontakter.

Integrering av klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser

2015-05-07 kl. 11:28
Ny rapport om hur kommuner integrerar klimatanpassning i sin risk- och sårbarhetsanalys.

Utlysning av forskningsmedel för klimatanpassning och naturolyckor

2015-01-20 kl. 10:55
MSB avser att under fem års tid med start 2015 finansiera en forskningssatsning inom området klimatanpassning och naturolyckor. Utlysningen avser en sammanhållen satsning för kunskapsutveckling kring effekterna på samhället av ett förändrat klimat. Utlysningen omfattar ca 20 miljoner kronor. Beräknat startdatum är den första september 2015.

Uppdaterad visningstjänst för översvämningskarteringar

2014-10-15 kl. 14:40
MSB har tagit fram en ny visningstjänst för att presentera översvämningskarteringar. Visningstjänsten innehåller de senast framtagna översvämningskarteringarna för samtliga vattendrag.

Ny vägledning för översvämningskartering av vattendrag

2014-10-10 kl. 14:49
MSB har tagit fram en vägledning som vänder sig till dig som vill upphandla eller utföra en översvämningskartering.

Översvämningsdrabbade län får i uppdrag att utvärdera händelsen

2014-09-04 kl. 10:37
MSB har gett länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Värmland i uppdrag att genomföra utredningar med anledning av den kraftiga nederbörd som drabbade delar av länen under augusti 2014.

Konferensen Forum för naturkatastrofer 2014

2014-08-07 kl. 14:25
Den 18-19 november arrangeras Forum för naturkatastrofer 2014 i Stockholm. MSB är en av arrangörerna.

Seminarium om översvämningsrisker 20 november

2014-07-07 kl. 14:40
MSB bjuder in länsstyrelser och berörda kommuner till ett seminarium om arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker. Seminariet kommer att fokusera på arbetet med riskhanteringsplaner för de arton områden med betydande översvämningsrisk som ska tas fram av länsstyrelsen.

Se allt material från seminariet i maj

2014-05-20 kl. 08:33
Den 15 maj höll MSB ett seminarium om arbetet med förordningen om översvämningsrisker.

Anmäl dig till kursen Översvämning – förebygga och hantera

2014-03-05 kl. 08:57
Kursen vänder sig till de personer inom kommunens räddningstjänst och tekniska förvaltning (motsvarande) samt inom länsstyrelser som har ansvar för att förebygga och hantera höga flöden och en översvämningssituation.

MSB startar vårens rapportering av höga flöden i vattendrag och sjöar

2014-02-26 kl. 14:01
På grund av snösmältning eller rikligt med regn under våren kan höga flöden i vattendrag och sjöar uppstå. Via länsstyrelserna samlar vi varje vecka in information om läget lokalt och regionalt och sammanställer det för hela landet. Det skapar en helhetsbild och tidigt kunskap om behov av åtgärder och resurser.

Anmäl dig till SLU:s kurser i brand och bränning

2014-02-05 kl. 13:09
Det går nu att anmäla sig till de kurser Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) arrangerar i brand och bränning för 2014.

Hotkartor för orter med betydande översvämningsrisk är klara

2014-01-15 kl. 14:10
Steg 2 enligt översvämningsdirektivet innebär att för de områden där det föreligger betydande översvämningsrisk ska två typer av kartor utarbetas, hotkartor och riskkartor.

Reviderad vägledning till länsstyrelserna för arbetet med riskkartor

2013-07-02 kl. 08:49
MSB har reviderat vägledningen för hur länsstyrelserna ska arbeta med riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker.

Anmäl dig till utbildning i Översvämning - akuta lägen

2013-05-28 kl. 15:50
Har du ansvar för att hantera höga flöden och en översvämningssituation? Kursen vänder sig till dig som jobbar inom kommunal räddningstjänst och teknisk förvaltning samt inom länsstyrelse.

MSB på FN:s Global Platform 2013

2013-05-23 kl. 11:29
Nästan 5 000 delegater från hela världen träffas 19-24 maj på Global Platform 2013 – en mötesplats som arrangeras av UN-ISDR, FN:s kontor för katastrofriskreducering. MSB har sju deltagare med i den svenska delegationen.

Vägledning till länsstyrelserna för arbetet med riskkartor

2013-04-30 kl. 08:43
MSB har tagit fram en vägledning för hur länsstyrelserna skall arbeta med riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker.

Anmäl dig till Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) kurser i brand och bränning

2013-03-21 kl. 13:57
Det går nu att anmäla sig till de kurser SLU arrangerar i brand och bränning för kursåret 2013. Under 2011 och 2012 har konferenser och kurser genomförts för naturvårdsbränning via EU-medel.

Nu startar gräsbrandsrisksäsongen – stor risk för gräsbrand i snöfria delar av Götaland

2013-03-07 kl. 15:48
Nu har snön smält i stora delar av södra Sverige. I samband med att torr luftmassa kommer in torkar gräset snabbt i utsatta lägen. Bränder antänds mycket lätt i det torra fjolårsgräset och sprider sig mycket fort. Det är därför viktigt att vara försiktig med eld eller annat som kan antända det torra fjolårsgräset.

Seminarium om arbetet inom förordningen om översvämningsrisker

2013-02-07 kl. 16:50
Den 19 mars presenterar MSB arbetet med att ta fram hotkartor för de 18 tätorter i Sverige som bedömts ha betydande översvämningsrisk. Vid seminariet kommer riktlinjer för det kommande arbetet med riskkartor att presenteras och diskuteras.

Kurs: Skogsbrand och samhällspåverkan

2013-01-23 kl. 10:58
Kursen syftar till, att utifrån en teoretisk grund kring orsaker och samband om hur en skogsbrand kan uppstå och påverka samhällsviktiga funktioner, ge deltagarna kompetens i form av metoder, modeller och verktyg för att förebygga och hantera en sådan händelse.

Information om bidrag för förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

2012-11-27 kl. 12:39
MSB fortsätter bereda ansökningar, men vill informera om det förändrade läget om nivån på statsbidraget.

Dokumentation regionala träffar om översvämningsförordningen 2012

2012-11-01 kl. 15:29
Nu kan du ta del av dokumentationen från höstens fem regionala träffar om arbetet med översvämningsförordningen 2012.

Regionala träffar om arbetet med översvämningsförordningen

2012-07-13 kl. 09:17
MSB bjuder in till fem regionala seminarier under hösten för att presentera pågående arbete med översvämningsförordningen och diskutera fortsatt arbete.

Appen BRANDRISK Ute – snart också för Android

2012-06-14 kl. 11:44
Under Valborg släppte DinSäkerhet.se appen BRANDRISK Ute för Iphone och ipad. Appen har blivit efterfrågad från både privatpersoner och många räddningstjänster och har laddats ner av flera tusen användare. Nu går MSB vidare och utvecklar den också för den mobila plattformen Android.

Ny app från MSB – BRANDRISKUte

2012-04-27 kl. 12:10
BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus.

Dokumentation från seminariet om Översvämningsförordningen

2012-04-27 kl. 08:37
20 mars presenterades det arbete som MSB genomfört inför beslutet om att 18 tätorter bedöms ha betydande översvämningsrisk. Vid seminariet diskuterades även det fortsatta arbetet hos MSB och länsstyrelserna.

Utbildning: Översvämning - akuta lägen

2012-04-02 kl. 15:50
Kursen vänder sig till de personer inom kommunens räddningstjänst och tekniska förvaltning (motsvarande) samt inom länsstyrelse som har ansvar för att hantera höga flöden och en översvämningssituation.

Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällskydd och beredskap

2012-03-07 kl. 11:05
Kommande årtiondens klimatförändringar kommer sannolikt att medföra utmaningar för de delar av samhället som hanterar olyckor och kriser.

Ny rapport – Nya nationella höjdmodellen (NNH) och naturolyckor

2012-02-24 kl. 16:04
I denna rapport redovisas resultatet av en nationell inventering utförd av Metria AB av tillämpningar av NNH (nya nationella höjdmodellen) med fokus på naturolyckor och katastrofriskreducerande arbete.

Konsekvenser vid översvämning i Mälaren

2012-02-23 kl. 09:00
På regeringens uppdrag har MSB analyserat och bedömt konsekvenserna av översvämning i Mälaren. Studien visar att konsekvenserna vid översvämning i Mälaren blir mycket höga och hotar att slå ut bland annat elförsörjning om inte avtappningskapaciteten från Mälaren höjs.

Utbildningar inom skogsbrand och naturvårdsbränning

2012-02-16 kl. 15:23
Nu finns möjlighet att ta del av nya rön och öka kompetensen inom släckning och förebyggande av skogsbränder.

Sex översiktliga översvämningskarteringar klara

2012-02-13 kl. 09:14
De översiktliga översvämningskarteringarna av Lillpiteälven, Rokån, Kilaån, Eksjöån, Ronnebyån och Höje å är färdiga och rapporterna finns nu att ladda ner från MSB:s hemsida.

Rapport om historiska översvämningar

2012-01-24 kl. 13:15
Länsstyrelserna har på uppdrag av MSB genomfört en inventering av de översvämningar som under åren 1901-2010 lett till ogynnsam påverkan på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Ny kurs inom naturolyckor - Skogsbrand och samhällspåverkan.

2012-01-13 kl. 08:46
Ny kurs inom naturolyckor - Skogsbrand och samhällspåverkan är nu öppen för anmälan. Kursen genomförs 7-9 maj 2012 på Sandö.

18 områden med betydande översvämningsrisk

2011-12-19 kl. 09:20
MSB har genomfört det första steget i arbetet med förordningen (2009:956) om översvämningsrisk och har identifierat 18 områden med betydande översvämningsrisk.

Analysmetoder för översvämningsrisker diskuterades i Karlstad

2011-09-29 kl. 11:16
Tisdagen den 27 september samlades delar av referensgruppen för MSBs arbete med översvämningsförordningen i Karlstad för att diskutera analysmetoder för den landsomfattande bedömningen av områden med betydande översvämningsrisker.

Översiktlig moränkartering av Jönköping

2011-09-23 kl. 15:44
En översiktlig moränkartering av Jönköpings kommun är klar. Kartläggningen visar områden med låg stabilitet i raviner och slänter.

MSB återupptar rapporteringen av höga flöden

2011-09-20 kl. 15:10
SMHI har utfärdat varningar för höga flöden i klass 1 och 2 för olika delar av landet. Det är blött i markerna och mycket vatten i regleringsmagasinen vilket gör att den nederbörd som faller snabbt letar sig ut i vattendragen.

Anmäl dig till kursen Översvämning - akuta lägen

2011-06-20 kl. 14:13
Nu kan du anmäla dig till kursen Översvämning - akuta lägen. Kursen vänder sig till dig inom kommunens räddningstjänst och tekniska förvaltning (motsvarande) samt inom länsstyrelse som har ansvar för att hantera höga flöden och en översvämningssituation.

Anmäl dig till utbildning inom skogsbrandsläckning

2011-03-31 kl. 15:54
Ta del av nya rön och öka kompetensen inom släckning och förebyggande av skogsbränder. Utbildningen är avgiftsfri. På SLU:s webbplats (länk nedan) hittar du tid och plats för kurserna.

Fem nya översiktliga översvämningskarteringar klara

2010-12-21 kl. 15:58
MSB fortsätter att kartera de svenska vattendragen och ett 70-tal är nu klara.

Nya utbildningar inom skogsbrand och naturvårdsbränning

2010-12-20 kl. 15:53
Nu finns möjlighet att ta del av nya rön och öka kompetensen inom släckning och förebyggande av skogsbränder.
 Framsidan på rapporten

Ny rapport: Ansvar vid naturolycka

2010-06-18 kl. 11:31
I rapporten "Ansvar vid naturolycka" sammanställs lagstiftningar och ansvar för hela naturolyckscykeln. Rapporten behandlar ansvaret på nationell, regional, lokal och den enskildes nivå samt luckor och oklarheter avseende ansvar.

Varning för extremt höga flöden

2010-05-20 kl. 15:48
SMHI har under dagen utfärdat varning för extremt höga flöden i biflöden till Ångermanälven och Indalsälven. Läs mer i MSB:s lägesrapport om vårfloden i landet.

MSB:s lägesrapport inför vårfloden - vecka 14

2010-04-08 kl. 11:24
Landet är till stor del snöfritt upp till Hjälmaren - Mälardalen med undantag för skogsområden i Småland och i Örebro län. Läget är lugnt och flödena börjar avta i landets sydligare delar och vårfloden har flyttats norrut.

MSB:s lägesrapport inför vårfloden - vecka 13

2010-04-01 kl. 10:59
SMHI utfärdade igår en klass 2 varning för mycket höga flöden i vissa vattendrag. Läs mer i MSB:s lägesrapporter.
Storm

Naturolycksdatabasen öppen igen

2010-03-24 kl. 10:44
MSB lanserar en ny version av Naturolycksdatabasen. En nyhet är kartfunktionen som kan visa utbredningen av exempelvis en storm eller skyfall.

MSB:s lägesrapport inför vårfloden

2010-03-11 kl. 15:08
MSB följer utvecklingen av läget inför en eventuell vårflod. Nu finns en färsk sammanställning av situationen i landet.

Skydda dig mot översvämning

2010-02-24 kl. 11:23
När de stora mängderna snö och is smälter undan finns risk för kraftig vårflod med översvämningar som följd.
Pauliströmån.

Översiktlig översvämningskartering för Silverån och Pauliströmån klar

2010-02-11 kl. 10:29
MSB fortsätter att kartera svenska vattendrag, ett 60-tal är nu klara.
Upperudsälven karterad.

Översiktlig översvämningskartering för Upperudsälven färdig och överlämnad

2010-01-20 kl. 10:20
MSB fortsätter kartera svenska vattendrag, ett 60-tal finns nu klara.

Översiktlig översvämningskartering för Norsälven färdig och överlämnad

2010-01-13 kl. 10:06
Rapporten för den översiktliga översvämningskarteringen för Norsälven lämnades över till Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads, Kils, Sunnes och Torsbys kommuner tisdagen den 12 januari.