Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nya användarvillkor för Rakel träder i kraft 1 april 2014

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-03-04 kl. 17:22
MSB genomför ändringar i villkoren för användning av Rakelsystemet som kommer att träda ikraft från och med den 1 april 2014, i enlighet med punkten 34 i Allmänna villkor för anslutning och nyttjande av tjänst i Rakelsystemet.

Ladda ner sammanfattningen om förändringarna i Rakels anslutningsvillkor som pdf

Varför ändras villkoren?

Nuvarande villkor, som består av Allmänna villkor för anslutning och nyttjande av tjänst i Rakelsystemet med bilagor, är framtagna för uppbyggnadsfasen av Rakelsystemet. Rakelsystemet är nu färdigutbyggt och i en expansiv fas när det gäller tjänsteutveckling. Rakels användarkrets har även utvidgats för att bestå av flera typer av organisationer med olika säkerhetsbehov. Därför finns ett behov av att ta fram villkor som är flexibla och tydliga för alla kunder och som medger att nya tjänster kan lanseras på ett enkelt sätt.

Villkoren har omarbetats för att förenkla läsningen och förståelsen, tydliggöra regler för användningen av Rakel och möjliggöra en enklare introduktion av nya tjänster som Rakel vill erbjuda i framtiden. (Observera att begreppet tjänst här innefattar både abonnemang och tilläggstjänster som MSB tillhandahåller enligt avtalet.)

Vad är nytt?

MSB har samlat de allmänna villkoren i ett huvuddokument. De särskilda villkoren för respektive abonnemang eller tilläggstjänst finns i separata dokument. De särskilda villkoren har företräde över de allmänna villkoren. Fördelen här blir att kunden lätt kan se vad som gäller för en specifik tjänst.

Avtalsstrukturen har ändrats så att de består av följande dokument:

 • Licensavtal och tillhörande beslut
 • Allmänna villkor för Rakelsystemet
 • Särskilda villkor för Rakelsystemet (för respektive tjänst)
 • Prislista
 • Beställningsblankett(er)

Hur påverkar det här dig som kund?

De allmänna villkoren gäller för samtliga användare och kommer att innebära följande förändringar för kunderna:

 • MSB har förtydligat att Rakelsystemets användningsområde är begränsat enligt 20 a § förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation. Kunden har ett ansvar att se till att användning av Rakel håller sig inom detta användningsområde.
 • Behörig felanmälare har ersatts med Behörig kontaktperson. Alla inom organisationen ska kunna anmäla kommunikationskritiska fel och inte enbart den behöriga felanmälaren som idag. MSB har dock fortsatt rätt att debitera kunden för felsökningsåtgärder och nedlagt arbete för fel som kan hänföras till viss kund. Kunden bör därför se till att ha interna rutiner som motverkar obefogade felanmälningar.
 • Behörig kontaktperson ska kunna aktivera och spärra Rakelmobiler och administrera kundens tekniska lösningar. Behörig beställare har rätt att beställa och säga upp tjänster. Meddelanden med anledning av avtalet ska skickas skriftligen till Behörig beställare respektive Kundansvarig. Kunden ansvarar för att se till att information om Behörig beställare kontinuerligt hålls uppdaterad.
 • Ändringar i villkoren meddelas skriftligen till kunden via e-post till Behörig beställare och genom publicering på MSB:s hemsida. Villkorsändringar börjar gälla tre månader efter en sådan underrättelse. MSB har möjlighet att utföra språkliga ändringar och sådana ändringar som inte påverkar kunden i negativ bemärkelse omedelbart utan föregående underrättelse till Behörig beställare. Sådana ändringar meddelas på MSB:s hemsida.
 • MSB har möjlighet att löpande göra ändringar i Prislistan, istället för en årlig översyn. Avgiftshöjningar som påverkar kunder med en befintlig tjänst ska skriftligen meddelas till berörd kund minst tre månader innan de träder ikraft.
 • Villkor för nya tjänster som lanseras gäller direkt efter publicering på MSB:s hemsida.
 • MSB medger inte att Rakelsystemet eller dess tjänster används i kommersiellt syfte eller vidareupplåts mot avgift som överstiger självkostnadsnivån. Istället ska, för det ändamålet, särskilt framtagna villkor gälla istället (dessa villkor håller på att tas fram).
 • Om licensavtalet och dess grunder upphör att gälla måste kunden omedelbart upphöra med all användning av Rakelsystemet.
 • Kunden ska se till att de enskilda användarna av Rakel har en, för sin funktion, adekvat utbildning. Det innebär en lättnad och flexibilitet jämfört med dagens villkor, genom att storleken på kundens organisation och funktionens bruk styr vilken utbildning som krävs för att hantera Rakelsystemet.
 • De säkerhetsbaserade analyserna som kunden ska göra innan anslutning till Rakelsystemet ska ha sin utgångspunkt i vilken slags organisation som kunden har, till skillnad från i nuläget där analysen ska vara detsamma för samtliga kunder.
 • Aktivering av abonnemang ska ske inom tre månader från bekräftad beställning. Om ingen aktivering sker inom denna tidsperiod debiterar MSB en avgift på 2 600 kronor.
 • Kunderna ska i framtiden kunna låta polisen eftersöka sin förlorade utrustning som alternativ för att spärra utrustningen på direkten. Kunden ska kunna uppvisa en polisanmälan. MSB förbehåller sig rätten till att neka uppskjutning av spärr, till exempel då det inte är lämpligt av säkerhetsskäl. Avaktivering av abonnemang i väntan på ny utrustning har begränsats till tre månader. Nuvarande villkor kräver att kunden omedelbart gör en förlustanmälan till Rakel kundstöd som spärrar Rakelmobilen.
 • MSB har infört en generell ansvarsbegränsning som gäller för direkta skador som orsakas genom vårdslöst förfarande och indirekta skador som orsakas genom grovt vårdslöst eller uppsåtligt förfarande. Ansvarsbegränsningen gäller för bägge parter och ersättningen är högst 20 procent av beloppet av kundens totala erlagda avgifter enligt prislistan under de 12 månader som föregick skadetillfället. MSB har rätt att från detta belopp avräkna andra ersättningar som kunden har erhållit enligt avtalet. Ersättningsanspråket anses vara förverkad om det inte framställs skriftligen inom tre månader från det att part rimligtvis skulle ha fått kännedom om skadeståndsgrundande omständigheter, men i vart fall är den under alla omständigheter förverkad om den inte framställs skriftligen inom sex månader från avtalets upphörande. Det är en definitiv tidsbegränsning på skadeståndsanspråk där ingendera av parterna har rätt att komma med ersättningskrav efter denna tid, för det fall parten inte erhållit eller rimligen borde ha erhållit kännedom av skadan inom tre månader efter skadetillfället.
 • Parterna har en ömsesidig skriftlig uppsägningstid på sex månader, om inte annat framgår i avtalet. Avtalet har fått en löpande avtalstid istället för att gälla ett år i taget från att beställningen av en beställning har bekräftats, därmed blir det lättare att beräkna när avtalet kan upphöra.
 • Med undantag för vad som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) har parterna en ömsesidig tystnadsplikt för uppgifter som kan anses vara konfidentiella. Tystnadsplikten ska gälla i fem år.
 • I enlighet med 30 § personuppgiftlagen (1998:204) (PUL) är kunden personuppgiftsansvarig för uppgifter som kunden bestämmer om, och MSB ska anses vara personuppgiftsbiträde i händelse av att MSB behandlar kundens personuppgifter. I detta fall ska ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. MSB har mallar för detta ändamål om kunden önskar använda sig av dem.

De nya villkoren som gäller från 1 april 2014 hittar du här

Ladda ner sammanfattningen om förändringarna i Rakels anslutningsvillkor som pdf

Har du några frågor?

Kontakta kundansvarig för din organisation 


Läs alla nyheter om Rakel

Läs mer om Rakel

Kontakt:
Håkan Brood Hakan.Brood@msb.se