Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Fortsatt arbete för att minska effekterna av bränder i bostäder

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-11-28 kl. 09:30
Inom satsningen forskningen kring Brand i bostäder har forskare kartlagt olika aspekter av bostadsbränder. Resultaten från forskningen kommer nu integreras i det fortsatta arbetet med att minska antalet bostadsbränder och antalet omkomna och skadade vid brand. Slutsatserna är att hembesök har effekt i socialt utsatta områden med många bostadsbränder, fler aktörer behöver arbeta med individanpassat brandskydd för att minska antalet omkomna och nya tekniska lösningar för brandskydd kan ge samhällsnytta på sikt.

Resultat och slutsatser från tre forskningsprojekt presenterades under hösten på ett seminarium och där representanter från intresseföreningar, försäkringsbranschen, räddningstjänster, kommuner, statliga myndigheter och även representanter från våra nordiska grannländer deltog.

För dig som inte kunde delta finns hela seminariet filmat och publicerat på MSB:s YouTube-kanal

Alla filmer från 17 oktober på YouTube - Resultatseminarium

Populärvetenskaplig beskrivning av projekten (pdf)

Till presentationer hos Brandforsk

Introduktion 17 oktober

 

Forskningsprojektens rapporter

Bostadsbränder i storstadsområden : rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder

Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder

Fortsatt arbete

Dagen efter seminariet, 18 oktober 2018, samlades forskare och berörda aktörer för att diskutera vilka forskningsresultat man kan gå vidare med redan nu, vem som kan genomföra dem och om det behövs ytterligare forskning.

Vad tar MSB med sig?

MSB kommer fortsätta med att ta till vara på resultaten från forskningen och integrera det i vårt fortsatta arbete med det förebyggande arbetet, i vägledningar och även se på hur vi kan förbättra insamlingen av såväl statistik som olycksutredningar.

– Det handlar både om revideringar av det vi redan gör och rekommenderar och att se på om det är helt nya åtgärder vi behöver arbeta med, säger Per Karlsson, MSB.

Mer forskning framöver

– På den uppföljande workshop vi höll dagen efter seminariet tittade vi på om det var några av de frågor vi ställde i utlysningen inför forskningen som inte besvarades och som vi behöver gå vidare med. Nya frågor som kommit in via forskningen kan ligga till grund för ytterligare forskningssatsningar inom området, säger Per Sundström, MSB

– Självklart kommer mer forskning att genomföras, men med stöd i forskningresultaten har vi på Brandforsk exempelvis redan ändrat fokus mot att mer påverka systemutformarna. Vi tror också att det finns en stor potential för utveckling och innovation - brandvarnarna har sett ut på samma sätt i snart fyrtio år - och kommer tillsammans med ett flertal partners att genomföra en idé- och innovationstävling med utgångspunkt i forskningsresultaten, säger Thomas Gell , Brandforsk

 

Tre viktiga resultat från forskningen

Hembesök – från massvaccination till kirurgisk precision

Inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden undersökte forskarna hur bostadsbränder i storstadsområden koncentreras till vissa områden. De utgick från frågan om skillnader i levnadsvillkor har att göra med var det brinner. För att mäta människors levnadsvillkor tittade forskarna utifrån ett socialt index, baserat på variablerna utbildningsnivå, förvärvsfrekvens och medelinkomst. I områden med sämst levnadsvillkor är sannolikheten att det ska uppstå en bostadsbrand där räddningstjänsten behöver göra en insats ut fyra gånger så hög jämfört med områden med mycket goda levnadsvillkor.

– Vid en jämförelse för att se om effekten av hembesök har ett samband med ett minskat antal bränder kom vi fram till att hembesök ger störst effekt i områden där det brinner mycket, berättade Nicklas Guldåker forskare vid Lunds universitet på seminariet

Slutsatsen är att genom att identifiera områden via socialt index och områdesprofiler kan effekten av riktat information genom hembesök och informationstillfällen ha större nytta och minska antalet bostadsbränder.

Färre omkomna i bränder kräver en ny syn ansvaret för brandskyddet

I projektet Mot en evidens-baserad nollvision kring bostadsbränder har studerade forskarna vilka som omkommer i bostadsbränder.

I riskgruppen finns en överrepresentation av personer som har en funktionsnedsättning, är påverkad av alkohol, droger eller mediciner, är dement, är sängliggande eller rullstolsburen i kombination med att vara ensamboende.

Forskarnas slutsats är att de som omkommer och skadas allvarligt skiljer sig avsevärt från den genomsnittliga befolkningen och att dödsbränder i huvudsak är ett socialt problem. – Brandskyddsarbetet behöver därför ett paradigmskifte och det behövs en utveckling och tillämpning av så kallade förlåtande system för att nollvisionen ska bli verklighet.

– Synen på ansvar för brandskydd behöver genomgå samma förändring som inom trafik- och arbetsmiljö där numera finns en acceptans för mänskliga felhandlingar och där systemägaren har ett övergripande ansvar för att kompensera för mänskliga tillkortakommanden genom att skapa förutsättningar för en säker miljö, sa Ragnar Andersson, forskare Karlstads universitet på seminariet.

Kartläggningen kring individanpassat brandskydd visar tydligt att fler aktörer måste involveras i brandskyddsarbetet på ett helt annat sätt än vad som hittills varit fallet. Forskningen identifierade framförallt fastighetsägare, installatörer samt producenter och leverantörer av lös inredning, elektronik, kläder. Även socialtjänst och sjukvård behöver se till att säkerheten och tryggheten säkerställs.

Nya tekniska lösningar – lönar det sig

Med system eller produkter som medger en individ att göra fel utan att skadas eller omkomma av brand kan vi minska antalet omkomna. Forskarna på RISE undersökte inom projektet Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder effektivitet och kostnadsnytta av brandskyddsutrustning och tekniska lösningar.

Forskarna i projektet föreslår olika former av tekniska system som minskar risken för uppkomst och spridning av brand, så kallade förlåtande system. Exempel på sådana är spisvakter som automatiskt slår av spisen vid risk för brand, brandsäkra textilier i sängar och i kläder samt mobila sprinklers.

– Ju fler som installerar tekniska system desto större chans att priset på produkterna sjunker och därmed ökar samhällsnyttan. I en kostnadsnyttoanalys om spisvakt skulle installeras i flerbostadshus för hela befolkningen är nyttan per investerad krona lägre än om spisvakt skulle installeras för de som är 65 år och äldre. Slutsatsen är att det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att installera spisvakter i bostäder för äldre personer, särskilt om kostnaden för produkten sjunker i pris, redovisade Petra Andersson, forskare RISE, Research Institutes of Sweden.

Kontakt: Forskning forskning@msb.se